BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr II/06 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Protokół nr II/06 z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 13 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 13.20.

Przebieg sesji:
Ad.1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu – Stefan Popiołek, który na wstępie poprosił wszystkich zebranych o powstanie, po czym przypomniał, że w dniu 13 grudnia br. obchodzona jest 25-ta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który trwał do dnia 22 lipca 1983 roku. W nawiązaniu do powyższego poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar tamtych wydarzeń.
Kontynuując obrady stwierdził: na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 17-tu radnych. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu)”.
Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Oddziału NSZZ Solidarność w Łomży.

Henryk Piekarski wygłosił okolicznościowe przemówienie nt. stanu wojennego wprowadzonego w dniu 13 grudnia 1981 roku (pełna treść przemówienia stanowi załącznik nr 3 do protokołu).


Ad.2 Przewodniczący Rady, wobec braku uwag odnoszących się do proponowanych tematów, przedstawił porządek dzienny w następującym układzie:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz ustalenia składów osobowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Staroście Łomżyńskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Informacja Prezesa Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży o 10-letniej działalności biura.
13. Informacja o działalności PUP w Łomży i sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w listopadzie 2006 roku.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Wobec braku uwag odnoszących się do przedstawionych tematów zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3 Przewodniczący przypomniał, że protokół z I Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w obsłudze Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z I Sesji Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Przewodniczący Rady Powiatu przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał, czy jednostki organizacyjne podległe pod powiat łomżyński organizują choinki świąteczne dla dzieci wspomnianych placówek. Zaznaczył przy tym, że często zakłady pracy zapominają o emerytach i rencistach przy dofinansowaniu z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zwrócił także uwagę na to, że w czasie reformy ustrojowej wielu ludzi było wyrzucanych na „bruk” bez środków do życia, wobec czego w jego ocenie obecna Rada Powiatu powinna szczególną uwagę poświęcać poprawie sytuacji najuboższych, w tym zainteresować się kwestią rozdziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto zaproponował powołanie komisji, która działałaby na rzecz poprawy sytuacji bezrobotnych i mało zarabiających.
Swoją interpelację skierował do Starosty Łomżyńskiego, który poprzednio pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w związku z czym powinien dobrze znać przytoczoną problematykę.

W związku z brakiem dalszych interpelacji poinformował, że odpowiedź na zgłoszone zapytanie nastąpi w punkcie czternastym.
Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny poprosił Starostę Łomżyńskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.5 Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Od ostatniej Sesji Rady Powiatu, tj. od dnia 25 listopada br., odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu. Podczas tego posiedzenia rozpatrzono wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o pomoc finansową na zabezpieczenie fundamentów. Aktualnie są tam prowadzone prace remontowe, wobec czego wynikła taka potrzeba. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu na ten cel kwoty 10.000 zł. Zapoznano się również z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą nieruchomości położonej w Nowogrodzie. Na mocy tej decyzji została stwierdzona nieważność decyzji Wojewody Podlaskiego przyznającej Gminie i Miastu Nowogród własność działki, na której położony jest ośrodek zdrowia. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. Zmiana dotyczyła wypłaty odszkodowań trzem właścicielom działek, którym zajęto grunty pod pasy dróg powiatowych przed 1999 rokiem. Jest to wyrównanie odszkodowań, ponieważ okazało się, że zajęto grunty większe o kilka metrów od powierzchni wykazanych w dokumentach przywłaszczających je. Podczas tego posiedzenia przyjęto dwa projekty uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, które zostały Państwu dostarczone wraz z kompletem materiałów na dzisiejszą sesję. Zarząd powiatu przyjął porozumienie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Wójtem Gminy Piątnica na udzielenie pomocy finansowej przez Wójta Gmina Piątnica celem budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Drozdowie. Zapoznano się także z informacją Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowaniu do zimy. W tej sprawie odbędzie się również robocze spotkanie z wójtami i burmistrzami, które zaplanowane jest w dniu 15 grudnia br. Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie planu wydatków z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wniosek Zespołu Szkół w Marianowie o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku nienależnego opłacania składek za ubezpieczenia wypadkowe.
Z innych ważnych wydarzeń należy wymienić:
• w dniu 29 listopada br. uczestnictwo w zjeździe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego od dawna jestem członkiem.
• 1 grudnia – uczestnictwo w XV-leciu Izby Przemysłowo Handlowej.
• 2 grudnia – uczestnictwo w IX Kongregacji Glorioda Trinida.
• 4 grudnia – I narada w III kadencji z kierownikami jednostek i naczelnikami wydziałów.
• 8 grudnia – uczestnictwo w święcie szkół im. Bogdana Jańskiego.
• 9 grudnia – uczestnictwo we mszy świętej za Ojczyznę, organizowanej przez Łomżyński Oddział Solidarności.
• 9 grudnia – uczestnictwo w obradach Parlamentu Europejskiego Młodzieży w I L.O. w Łomży.
• Złożyliśmy też wniosek do Zarządu Województwa o pomoc finansową na budowę wiaty na potrzeby ZS w Marianowie. Korzystając z obecności radnych sejmiku proszę o wsparcie tego wniosku.
• 12 grudnia uczestniczyłem w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych z epizodem praktycznym w firmie Gaspol, które zorganizowała Komenda PSP.

Następnie Starosta odczytał listy z podziękowaniami za dotychczasową pracę na rzecz powiatu łomżyńskiego, które skierowane były do Starosty i Wicestarosty poprzedniej kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu, mając na uwadze brak pytań i uwag, podziękował Staroście za przedstawienie informacji o pracy Zarządu między sesjami.

Ad.6 Z kolei poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

Radny Jan Kuczyński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Chrostowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Z kolei radny Jan Kuczyński zaproponował, aby w Komisji Rewizyjnej był przedstawiciel z każdego komitetu wyborczego.

Radny Wojciech Kubrak stwierdził, że kierując się tokiem rozumowania przedmówcy uważam, iż w Komisji Rewizyjnej powinna zasiadać większość.

Radny Jan Kuczyński: moja propozycja zmierzała do tego, aby wśród członków Komisji panowała odpowiednia równowaga, abyśmy mogli dogadywać się. Ja to sobie wyobrażałem jako jedną wspólnotę.

Radny Krzysztof Chrostowski na członka Komisji zgłosił kandydaturę radnej Ireny Przybylak, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Przewodniczący Rady przypomniał, że w skład Komisji Rewizyjnej powinno wchodzić pięciu radnych.

Radny Rafał Kołakowski zgłosił kandydatury radnego Andrzeja Piotrowskiego i radnego Jana Kuczyńskiego. Radni ci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radny Jan Kuczyński zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Kubraka, który nie wyraził zgody na kandydowanie, przy czym dodał, że w jego ocenie w pracach problemowej Komisji powinien uczestniczyć radny z dużym doświadczeniem.

Radny Stefan Żebrowski zgłosił kandydaturę radnego Lecha Szabłowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Kuleszy, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radca Prawny – Dariusz Wąsowski poinformował, że w skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić członek zarządu powiatu, przewodniczący rady i jego zastępcy.

Z kolei został ogłoszona pięciominutowa przerwa, po zakończeniu której radny Stefan Żebrowski zgłosił kandydaturę radnej Barbary Zalewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Jan Kuczyński zgłosił kandydaturę radnego Henryka Krajewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych zgłoszeń zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zostało jednogłośnie przyjęte.

Radny Jan Kuczyński zgłosił kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Krzysztofa Chrostowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych zgłoszeń zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostało jednogłośnie przyjęte.

Wobec powyższego zarządzono głosowanie, w wyniku którego kandydatura radnego Krzysztofa Chrostowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została przyjęta 16-ma głosami za i jednym głosem wstrzymującym.

Następnie Radny Jan Kuczyński zgłosił kandydaturę na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Henryka Krajewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych zgłoszeń zamknięcie listy kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostało jednogłośnie przyjęte.

Wobec powyższego zarządzono głosowanie, w wyniku którego kandydatura radnego Henryka Krajewskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została przyjęta 17-ma głosami za.

Radna Barbara Zalewska na sekretarza Komisji Rewizyjnej zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Piotrowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Chrostowski na sekretarza Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę radnej Barbary Zalewskiej, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.

W związku z brakiem innych zgłoszeń zamknięcie listy kandydatów na Sekretarza Komisji Rewizyjnej zostało jednogłośnie przyjęte.

Wobec powyższego zarządzono głosowanie, w wyniku którego kandydatura radnego Andrzeja Piotrowskiego na Sekretarza Komisji Rewizyjnej została przyjęta 17-ma głosami za.

Następnie w zarządzonym głosowaniu za kandydaturą radnego Jana Kuczyńskiego na członka Komisji Rewizyjnej opowiedziało się 17-tu radnych.

W kolejnym głosowaniu za kandydaturą radnej Barbary Zalewskiej na członka Komisji Rewizyjnej opowiedziało się 17-tu radnych.

Przewodniczący Rady kontynuując obrady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. W zarządzonym głosowaniu niniejsza uchwała została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr II/5/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady realizując porządek dzienny odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Skład osobowy poszczególnych komisji został zaakceptowany przez aklamację.

W zarządzonym głosowaniu niniejsza uchwała została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr II/6/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Rady poinformował, że w dalszej części obrad planowana jest przerwa, w czasie której stałe komisje Rady mają ukonstytuować się i zaopiniować projekty uchwał wpisane w zatwierdzonym porządku obrad. Następnie przed przerwą udzielił głosu radnemu Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Jacek Piorunek: Panie Przewodniczący, Drodzy Państwo. Przepraszam, że pozwoliłem sobie wkomponować swoją wypowiedź w tok Państwa obrad. Na wstępie chciałbym pogratulować serdecznie Państwu objęcia mandatów radnych Powiatu łomżyńskiego. Uważam, że Państwo będziecie Radą, która rzeczywiście będzie sprzyjać rozwojowi tego powiatu. Chciałbym w imieniu swoim i kolegi Marka Olbrysia zadeklarować wszechstronną pomoc i pośrednictwo w kontaktach z władzami województwa podlaskiego. Istnieją szanse, że nawet ktoś z nas będzie zajmował jakieś stanowisko w tych władzach. Jednak jeżeli będziemy tylko zasiadać w radzie województwa to i tak będziemy starali się skutecznie lobować na rzecz samorządu powiatu łomżyńskiego, czy też poszczególnych jego gmin.
Jest dobra tradycja gdzie na sesji jednostki organizacyjne przedstawiają informację ze swojej działalności. Uważam, że radni sejmiku również mogliby przedstawiać relacje ze sprawowania swoich mandatów. Wyjaśniając dodam, że w sejmiku do wczoraj była zawiązana kolacja, która miała większość, jednak już tej większości nie ma, wobec czego powstał pat. W tej chwili Marszałkiem nowym jest Pan Chojnowski. Jednak w mojej ocenie nie ma innej realnej koalicji w województwie jak PiS i PO. Mam już przygotowane dwie interpelacje. Jedna dotyczy pozyskania środków na budowę wiaty w ZS w Marianowie, natomiast druga odnosi się pominięcia PUP w Łomży przy podziale środków na powiatowe urzędy pracy. Będę bardzo się starał skutecznie oddziaływać między innymi na rzecz tych jednostek. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.

Ad.8 Przewodniczący po zakończeniu przerwy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Staroście Łomżyńskiemu. W nawiązaniu do powyższego zapytał zebranych czy mają uwagi do przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Stefan Żebrowski zapytał Skarbnika Powiatu jaka jest średnia płac w Starostwie Powiatowym.

Barbara Gorzęba poinformowała, że powyższą wysokość płac może podać w późniejszym terminie, po dokonaniu stosownych obliczeń.

Radny Jarosław Kulesza zapytał czy w porównaniu z wynagrodzeniem poprzedniego Starosty wskaźniki wynagrodzenia podane w projekcie uchwały uległy zmianie.

Barbara Gorzęba na powyższe pytanie udzieliła przeczącej odpowiedzi.

Wobec braku dalszych pytań i uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Staroście Łomżyńskiemu została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr II/7/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba: zaprojektowana uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok zawiera zmiany zaprojektowane w § 1 dotyczące zwiększenia planu dochodów w dziale 758 po otrzymaniu pism z Ministerstwa Finansów przyznających część oświatową subwencji ogólnej w kwotach 19.078 zł i 4.822 zł. Postanowieniami § 2 w pkt. 1 i 2 uchwały przyznane środki zwiększonej subwencji oświatowej proponuje się w wysokości 18.320 zł przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół w Marianowie na wynagrodzenie osobowe. Natomiast kwotę 5.580 zł na zapłatę należności za szkolenie 8 nauczycieli w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół”.
Projekt uchwały także dotyczyły przyznania dotacji na uzupełnienie udziału powiatu w ramach kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Zapis w § 2 lit b dotyczy zwiększenia planu dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na współfinansowanie nakładów na zadania pt. „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zadanie to zostało objęte kontraktem wojewódzkim, z czego udział powiatu łomżyńskiego stanowi kwotę 33.000 zł. W trakcie realizacji w/w zdania przekazano kwotę 7.500 zł i 4.997,60 i kwota 20.523 zł stanowi dopełnienie udziału powiatu . Natomiast kwotę 10.000 zł zgłosiło Muzeum Przyrody w Drozdowie Zarządowi w dniu 16 listopada 2006 roku. Ta kwota jest niezbędna do pokrycia wykonania „podbicia ścian fundamentowych od strony zachodniej”, ponieważ istnieje zagrożenie popękania ścian, a nawet zawalenia budynku. Element ten został ujawniony w trakcie realizacji zadania i nie przewidziano go w projekcie technicznym i kosztorysie.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 18.303.478 zł a po stronie wydatków 19.606.400 zł, przy deficycie 1.303.400, którego źródłem pokrycia są środki nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych, wynoszących na dzień 31 grudnia 2006 roku kwotę 1.427.034 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr II/8/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba poinformowała, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok dotyczy tego, że z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy zlecenia miał być sfinansowany nadzór merytoryczny nad prawidłowością realizacji zadania pt. „Unieszkodliwienie przeterminowanych środków ochrony roślin zgromadzonych w mogilnikach położonych na terenie gminy Zbójna”, co miało być zrealizowane na podstawie zawartej umowy z Panem dr inż. Jerzym Bilem. Wynagrodzenie to obejmuje kwotę 3.000 zł, przy czym koszt całkowity wspomnianego zadania wyniósł ponad 565.000 zł. Wyjaśniając dodała, że Pan Bil w listopadzie br. przedstawił rachunek za swoją pracę, wobec czego konieczne jest wprowadzenie zmian w PFOŚiGW odpowiednio do propozycji zawartej w projekcie uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Z kolei zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr II/9/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.11 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży poinformował, że w związku z przeznaczeniem dodatkowych środków przez Zarząd PFRON w kwocie ponad 91.000 zł należy dokonać zmian w uchwale Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 roku z PFRON. W związku z tym proponowane jest zagospodarowanie przyznanej kwoty wg aktualnych potrzeb zgłaszanych przez niepełnosprawnych. Uzupełniając dodał, że w celu odpowiedniego i skutecznego zagospodarowania przyznanych środków projekt niniejszej uchwały został już przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji – zapobiegło to konieczności ewentualnego zwrotu niewykorzystanych kwot.

Zebrani nie wnieśli uwag bądź pytań odnoszących się do powyższego tematu.


Henryk Krajewski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Następnie zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została jednogłośnie podjęta (uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr II/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.12 Przewodniczący Rady poinformował, że informacja Prezes Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży o 10-letniej działalności biura została wszystkim zainteresowanym przekazana (ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu). W nawiązaniu zapytał zgromadzonych czy mają uwagi bądź pytania odnoszące się powyższej informacji.

W związku z ich brakiem ogłosił przejście do kolejnego tematu.

Ad.13 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w oparciu o techniki przekazu multimedialnego zapoznał zebranych z problematyką działalności PUP w Łomży oraz z sytuacją na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w listopadzie 2006 roku (przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Radny Krzysztof Chrostowski zapytał czy są przeprowadzane szkolenia dla bezrobotnych w gminach.

Mieczysław Bieniek poinformował, że oferty szkoleniowe dla bezrobotnych kierowane są do wielu instytucji w tym i gmin, przy czym zaznaczył, iż środki w bieżącym roku na aktywizację bezrobotnych wyniosły blisko 5,8 mln zł.

Radny Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę na to, że często bezrobotni są pozostawieni bez odpowiedniego wsparcia, opieki i informacji jakie mają szanse na znalezienie pracy.

Mieczysław Bieniek: każda osoba bezrobotna otrzymuje kompendium wiedzy nt. z jakich form pomocy może skorzystać. Przy czym jeżeli chodzi o szkolenia to nie ma ograniczeń dotyczących limitów, każda osoba może być skierowana. Generalna zasada jest taka, że jeżeli pracodawca skieruje bezrobotnego z konkretnym zapotrzebowaniem na szkolenie to bez przeszkód takie szkolenie jest realizowane. Zapobiega to nieracjonalnemu wydatkowaniu środków na szkolenia.
Szkolenie bezrobotnego może być dofinansowane przez nas do dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia – przeciętna wysokość wynosi około 1.100 zł.

Przewodniczący Rady poprosił o przekazanie wszystkim radnym materiałów dotyczących działalności PUP w Łomży oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w listopadzie 2006 roku.

Starosta podziękował za efektowną prezentację multimedialną, przy czym zauważył, że dobrze byłoby podobną tematykę poruszyć na terenie gmin podczas sesji rad gminnych, gdzie szczególną uwagę należałoby poświęcić możliwościom rejestracji osób bezrobotnych pochodzących z terenów wiejskich. Poza tym poprosił o przybliżenie kwestii korzystania przez gminy z formy aktywizacji bezrobotnych pod postacią prac społecznie użytecznych – tej formy, która raczej skierowana jest do najtrudniejszego środowiska bezrobotnych.

Mieczysław Bieniek: zgodnie z sugestią Pana Starosty wystąpię do samorządowców gminnych o przedstawienie takiej prezentacji.
Natomiast odnosząc się do prac społecznie użytecznych to najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku współpracy wójta lub burmistrza z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej. Oni muszą widzieć potrzebę aktywizowania takich osób. Prócz zarejestrowania w PUP zainteresowana osoba musi być także zarejestrowana przez gminny ośrodek pomocy społecznej.
Dodam, że wszystkie gminy organizowały prace społecznie użyteczne, z tym, iż gmina Nowogród w tym zakresie korzystała w największym stopniu.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań bądź uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.14 Przewodniczący poprosił Starostę Łomżyńskiego o udzielenie odpowiedzi na interpelację wystosowaną przez radnego Krzysztofa Chrostowskiego.

Krzysztof Kozicki: w zasadzie była poruszona szeroka interpelacja i wystąpienie radnego Krzysztofa Chrostowskiego. W odniesieniu do poruszonych wątków nie jesteśmy władni podjąć ustaleń. W Starostwie Powiatowym komisja dysponująca zakładowym funduszem świadczeń socjalnych odpowiednio rozdysponowała środki. W innych zakładach i jednostkach komisje socjalne powinny podjąć działania również na rzecz zagospodarowania zgodnie z przyjętymi kryteriami. Natomiast wsparcie dzieci i ufundowanie paczek w tym okresie PCPR realizowało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, bowiem samo nie posiada na te cele środków. Organizacje te w tym przedmiocie działały bardzo prężnie, były corocznie fundowane setki paczek dla dzieci. Wszyscy, którzy chcą otrzymać paczki, a nie są zamożni mogą takie paczki otrzymać. Szerszych informacji może udzielić Dyrektor PCPR w Łomży.

Radny Krzysztof Chrostowski zwrócił uwagę na nieodpowiednie podejście zakładów pracy, np. mleczarni czy służby zdrowia, do emerytów i rencistów, których pomijają przy rozdziale środków z funduszu socjalnego.

Krzysztof Kozicki: wpływu na zakłady jak mleczarnie i inne nie mamy w tym zakresie. Środki, którymi dysponujemy muzą być wydatkowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i szeregiem innych norm regulujących dyscyplinę finansową. Nie może być to dowolna gospodarka.
Natomiast ośrodki pomocy społecznej realizują pomoc socjalną w bardzo szerokim zakresie i nie będą rekomendowali komu udzielą tej pomocy i z pewnością nie będą tego nagłaśniać, bowiem obowiązuje ich pewna tajemnica.

Ad.15 W punkcie wolne wnioski Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o ustalenie terminu spotkania celem zaopiniowania projektu budżetu powiatu na 2007 rok oraz przedkładanie oświadczeń majątkowych.

W tym temacie nie poruszono innych zagadnień.

Ad.16 Następnie Przewodniczący – Stefan Popiołek, wobec braku chętnych do dalszej dyskusji oraz z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady II Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 28 gru 2006 14:58
Data opublikowania: czwartek, 28 gru 2006 14:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3027 razy