BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr I/06 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Protokół nr I/06 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 25 listopada 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10°°, natomiast zakończenie obrad o godzinie 1450.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący II kadencji Rady Powiatu Łomżyńskiego – Henryk Kłosiński, który na wstępie stwierdził: witam serdecznie Państwa na I sesji III kadencji Rady Powiatu Łomżyńskiego – samorządu, który został powołany dwie kadencje wcześniej. Gratuluję paniom i panom radnym wyboru. Życzę Państwu, aby ta kadencja upływała naprawdę w konstruktywnej współpracy i dla dobra całego społeczeństwa naszego powiatu. Jeszcze raz witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji. Proszę o zabranie głosu radnego seniora.

Ad.1 Krzysztof Chrostowski: również serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji. Proszę teraz Państwa o powstanie. Do hymnu!
Po wysłuchaniu hymnu radny senior raz jeszcze poprosił wszystkich o powstanie, po czym minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy w kopalni ,,Halemba’’.
Z kolei stwierdził: Otwieram I sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Chcę zaznaczyć, że jestem radnym seniorem, czyli radnym, który z radnych III kadencji samorządu powiatu łomżyńskiego jest najstarszy wiekiem.
Szanowni Państwo w dniu wczorajszym wpłynęło pismo od Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, które Państwu odczytam (ww. pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Po odczytaniu wspomnianego pisma dodał: w naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Witam serdecznie radnych, Pana Wojciecha Kubraka – Starostę wraz z Zarządem Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych. Witam serdecznie wszystkich Państwa (lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad.2 Z kolei Krzysztof Chrostowski stwierdził: Wysoka Rado! Obecnie przystąpimy do złożenia ślubowania przez wybranych radnych. Proszę Pana Rafała Kołakowskiego – najmłodszego wiekiem radnego o wyczytywanie z imienia i nazwiska radnych z listy, a każdy wyczytany radny powstanie i wypowie treść ślubowania. Informuję, że każdy z Państwa radnych otrzymał w materiałach treść ślubowania. Informuję także, że ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły: ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie o głos poprosił wybrany na III kadencję do składu Rady Powiatu Łomżyńskiego – Lech Marek Szabłowski, który po udzieleniu głosu przez radnego seniora stwierdził: zostałem wybrany na III kadencję do składu Rady Powiatu Łomżyńskiego. Moja sytuacja prawna jest złożona. W związku z tym chciałbym zadać pytanie o następującej treści. Dotychczas pełnię funkcję Wójta Gminy Śniadowo. Po I turze wyborów samorządowych – na Wójta Gminy Śniadowo znalazłem się w II turze tychże wyborów. Natomiast wiemy o tym, że ordynacja wyborcza i prawo polskie stanowi o tym, że nie można pełnić funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta i jednoczenie pełnić funkcji radnego w żadnej z rad samorządowych. W związku z tym, jeżeli ja dziś złożę ślubowanie przed Wysoką Radą Powiatu od tego momentu zaczynam pełnić funkcję radnego powiatu i jednocześnie jestem Wójtem Gminy Śniadowo do czasu złożenia ślubowania po rozstrzygnięciu wyborów w II turze na Wójta Gminy Śniadowo. Wobec tego oczekuję odpowiedzi od Pana Przewodniczącego lub Pana mecenasa, jak ta sytuacja wygląda i czy ja faktycznie mogę dziś złożyć ślubowanie. Jeśli złożę ślubowanie to będę brał udział w sesji i w głosowaniach. Wtedy może okazać się, że te podjęte uchwały staną się nieważne. Ponadto, sprawując funkcję Wójta Gminy Śniadowo, przez najbliższy tydzień a może dłużej, mam pełne prawo do podejmowania wszystkich decyzji należących do kompetencji wójta.

Krzysztof Chrostowski – radny senior: dziękuję za słuszny wniosek. Proszę o odpowiedź radcę prawnego.

Mecenas – Dariusz Wąsowski: problem ten został zgłoszony w ostatniej chwili – wczoraj, jednak mimo to staraliśmy się go odpowiednio wyjaśnić. Odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Biura Wyborczego w Łomży była pozytywna, z tym, że jest to stanowisko wspomnianej jednostki.
Następnie kontynuując wypowiedź objaśnił interpretację przedstawioną przez Państwową Komisję Wyborczą.
Z kolei dodał: problem jest złożony, jednak nie było czasu na dokładne wyjaśnienie, szczególnie, że dzisiaj jest sobota i nie ma możliwości skonsultowania z innym ważnym gremium – biurem prawnym Wojewody Podlaskiego. Natomiast można rozważyć także wariant, w którym radny Lech Szabłowski nie będzie składał w dniu dzisiejszym ślubowania.

Lech Marek Szabłowski: 4 lata temu radny w sytuacji kiedy był wybrany na wójta, prezydenta lub burmistrza i jednocześnie do organu stanowiącego mógł sam zdecydować, z którego mandatu rezygnuje. Aktualnie ordynacja reguluje to w ten sposób, że w przypadku podwójnego wyboru wygasa mandat do organu stanowiącego.
Odnosząc się do wypowiedzi mecenasa pragnę zaznaczyć, że kadencja wójta rozpoczyna się od momentu złożenia ślubowania a nie od rozpoczęcia kadencji rady gminy.

Z kolei Mecenas – Dariusz Wąsowski zacytował art. 26 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, który stwierdza, że kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru poprzez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Lech Marek Szabłowski: myślę, że możemy skorzystać z okazji obecności naszych parlamentarzystów, którzy obecną ordynację wyborczą współtworzyli. W nawiązaniu do tego proszę o ewentualną opinię tych osób.

Jan Jarota – poseł na Sejm RP: „w odpowiedzi na prośbę przedmówcy pragnę zauważyć, że Pan Lech Szabłowski został wybrany na radnego i taki jest stan faktyczny, natomiast prócz tego jest również Wójtem. W związku z tym uważam, że decyzja w sprawie ślubowania, które ma odbyć się w dniu dzisiejszym należy do niego. Jak złoży te ślubowanie to stanie się pełnoprawnym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Henryka Mioduszewska – członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego: ja uważam, że wybory samorządowe się nie zakończyły. Jutro jest II tura wyborów na wójtów burmistrzów i prezydentów. W związku z tym sytuacja nie jest tak oczywista.

Rafał Kołakowski – radny junior: wybory do rad powiatów i rad gmin już się zakończyły. Wyniki tych wyborów zostały ogłoszone w dzienniku ustaw.

Mecenas – Dariusz Wąsowski w nawiązaniu do powyższych wątpliwości zapoznał zebranych z inną interpretacją norm prawnych regulujących problemowe zagadnienie (kopia interpretacji Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW W Białymstoku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Krzysztof Chrostowski: wobec udzielonych wyjaśnień uważam, że to Pan Lech Szabłowski sam powinien zdecydować, czy będzie ślubować na dzisiejszej sesji.
Proszę teraz o zabranie głosu radnego juniora.

Rafał Kołakowski: „czuję się bardzo wyróżniony mogąc uczestniczyć w dzisiejszej sesji jako najmłodszy radny. Jednak myślę, że większość z Państwa również czuje się młodo pomimo wieku jaki ma i ma werwę i zapał do pracy człowieka dwudziesto-kilkuletniego, tak jak w moim przypadku – mam 24 lata.
Teraz będę wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy będą składać ślubowanie.

Z kolei wszyscy radni złożyli ślubowanie o następującej treści: ,,Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad.3 Krzysztof Chrostowski: dziękuję bardzo wszystkim. Gratuluję i stwierdzam, że objęli Państwo mandat radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Henryka Kłosińskiego.
Proponowany porządek obrad Państwo otrzymaliście wraz z zaproszeniem na sesję. Pozwolicie jednak, że go odczytam:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu.

Krzysztof Chrostowski: oznajmiam, że zmiany zostają wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu rady tj. co najmniej 9 radnych. Głosujemy przez podniesienie ręki. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Alfred Szymański: proszę o rozszerzenie porządku obrad o punkty obejmujące wybór Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Krzysztof Chrostowski: czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać jeszcze głos?

Radny Jarosław Kulesza: proszę o uzasadnienie do tego wniosku. Uważam, że w tym momencie przedstawiony nam porządek obrad został złamany.

Alfred Szymański: dziwię się, że takie uzasadnienie jest potrzebne, bowiem 4 lata temu – analogicznie do dzisiejszej sesji – został w podobny sposób rozszerzony porządek obrad, a w tamtym okresie Pan radny Kulesza również sprawował funkcje radnego powiatu. Uzasadnienie jest takie: dziś odbywa się pierwsza sesja i chciałbym, aby na tej sesji zostały wybrane władze wykonawcze.
Jarosław Kulesza: jak Pan sięgnął 4 lata wstecz to przypomnę, że wtedy startował Pan z list innego ugrupowania politycznego niż obecnie, więc chciałbym zapytać dlaczego jest Pan teraz z ugrupowania PiS a nie LPR?

Krzysztof Chrostowski: sprawa ta nie dotyczy obrad naszej sesji, proszę o ewentualne kierowanie konkretnych wniosków.

Wobec braku dalszych wniosków o rozszerzenie porządku obrad radny senior zarządził głosowanie, w wyniku którego wniosek radnego Alfreda Szymańskiego o rozszerzenie porządku obrad o punkty obejmujące wybór Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu – po punkcie 7 porządku obrad, został przyjęty jedenastoma głosami za, pięcioma przeciwnymi i jednym wstrzymującym się.

Z kolei zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego piętnastoma głosami za i dwoma wstrzymującymi się został przyjęty następujący porządek obrad:
1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Wybór Starosty.
8. Wybór Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu.

Krzysztof Chrostowski: stwierdzam, że Rada Powiatu ustaliła porządek obrad I sesji wg którego będzie obradowała w dniu dzisiejszym.

Ad.4 a) Krzysztof Chrostowski: bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę.

Radny Jan Kuczyński na kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosił radnego Stefana Popiołka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Jan Kuczyński przedstawiając powyższego kandydata stwierdził: mam zaszczyt przedstawić Pan Stefan Popiołka, który jest żonaty, ma dwie córki. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku na specjalności nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe a także kur kwalifikacyjny z zarządzania oświatą. Wieloletni pracownik oświaty, 15 lat pracuje na stanowisku dyrektora. Wykonał wiele prac remontowych budynku szkoły. Jest człowiekiem aktywnym, kompetentnym, działającym efektywnie, posiada duże doświadczenie w pracy w zespole. Resztę może dopowie sam kandydat.


Radny Jarosław Kulesza: chciałbym Państwu radnym uświadomić, że wyniki wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego nie przekładają się na skład naszej Rady. Muszę powiedzieć, że na oddanych w powiecie 18.205 głosów Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 26 %, Samorządy Łomżyńskie Razem ponad 20 %, Liga Polskich Rodzin ponad 19 %. Prawo i Sprawiedliwość ponad 17 %. Obecny Parlament stworzył tak kulawą ustawę, że głosy wyborców nie przekładają się na skład rad. Chciałbym, abyśmy mieli świadomość, że przy wyborze powinniśmy kierować się głosami wyborców, którzy na nas głosowali. Ponadto chciałbym abyśmy mieli świadomość, że głosy były oddawane w większości na nazwisko, np. na Pana Kuleszę czy Pana Kłosińskiego, a nie na komitety wyborcze. Wracając do wcześniejszych sesji i innych posiedzeń – w poprzedniej kadencji, chciałem powiedzieć, że bardzo mile wspominam obrady prowadzone przez Pana Henryka Kłosińskiego. Pan Henryk Kłosiński potrafił w owym czasie mimo różnych walk, może nie politycznych, ale podpowiedzi osób trzecich, które nie powinny brać udziału w takich rozmowach, miedzy innymi wpływy nieformalne przez posłów i senatorów na kształtowanie Zarządu. Panu Henrykowi Kłosińskiemu udało się tak kierować pracami Rady, że wszystkie uchwały były podejmowane w trybie zwykłym, bez żadnych przedłużających się sesji, generalnie były prowadzone bardzo sprawnie. Uważam, że Pan Henryk Kłosiński swoją pracą w Radzie Powiatu Łomżyńskiego zasłużył na to, aby dalej kierować pracami tej Rady i tworzyć atmosferę spokoju, współpracy i wzajemnego szacunku. To będzie zgodne z przyrzeczeniem, że będziemy robić wszystko dla wspólnoty samorządowej. Panie Henryku proszę o przyjęcie mojej propozycji kandydowania na Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Radny Henryk Kłosiński: miło mi, że społeczność radnych tak to przyjęła. Jednak uważam, że człowiek nie powinien przyrastać do pewnych stanowisk. Może będzie lepiej. Dziękuję bardzo za tę propozycję, ale nie wyrażam zgody na kandydowanie.

Jarosław Kulesza: czy kandydat na Przewodniczącego Rady Powiatu – Stefan Popiołek mógłby zostać nam bliżej przedstawiony?

Radny Stefan Popiołek: przedstawienie kandydatów wg przyjętego porządku obrad ma odbyć się w podpunkcie c), natomiast po zamknięciu listy kandydatów ma zostać powołana komisja skrutacyjna. Wobec tego proponuję trzymać się ustalonego porządku obrad.

Radny senior Krzysztof Chrostowski: proszę o dalsze zgłoszenia kandydatów. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

W zarządzonym głosowaniu zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu zostało przyjęte piętnastoma głosami za i dwoma wstrzymującymi się.

Ad.4 b) Krzysztof Chrostowski: przystępujemy do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do pracy w komisji.

Radny Rafał Kołakowski: chciałbym zgłosić radnego Andrzeja Piotrowskiego i radnego Tomasza Wysockiego.

Krzysztof Chrostowski zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji. Radny Andrzej Piotrowski i radny Tomasz Wysocki wyrazili zgodę na kandydowanie do funkcji członków komisji skrutacyjnej.

Radny Jarosław Kulesza: chciałbym zgłosić radną Elżbietę Parzych.

Radna Elżbieta Parzych wyraziła zgodę na kandydowanie na członka ww. komisji.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu skład komisji skrutacyjnej (Elżbieta Parzych, Andrzej Piotrowski i Tomasz Wysocki) został jednogłośnie przyjęty.
Następnie została ogłoszona dwudziestominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania. Po zakończeniu przerwy radny senior udzielił głosu zgłoszonemu kandydatowi na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu

Ad.4 c) Stefan Popiołek: w roku 1991 zostałem dyrektorem szkoły w Dobrymlesie. Na tę funkcje wyłoniono mnie w drodze konkursu, w pierwszej turze. Moja współpraca ze środowiskiem, z którego zostałem wybrany przebiega bardzo dobrze. Moja współpraca z lokalnym samorządem również układa się bardzo dobrze. W ostatnim okresie wspólnie z władzami samorządowymi wybudowaliśmy salę gimnastyczną, która posiada powierzchnię około 230 m2. Część środków pozyskałem przy współpracy ludzi, którzy mieszkają na tym terenie. Poza tym zostałem poinformowany, że nasz wniosek o wyposażenie sali został załatwiony pozytywnie, otrzymaliśmy kwotę 40.000 zł. To jest moim największym osiągnięciem w okresie poprzedzającym wybory samorządowe. Uważam, że mam dobry kontakt z ludźmi, potrafię zjednać ludzi do określonego celu i ten cel skutecznie realizować.
Odnosząc się do powiatu to uważam, że za wcześnie jest na ocenę roli jaką ten samorząd ma odegrać dla rozwoju powiatu łomżyńskiego. Jednak w mojej ocenie najważniejszą rzeczą jaka stoi przed nami to pozyskanie środków unijnych. W tym zakresie musimy wszyscy współpracować i wszystko zrobić co w naszej mocy. Myślę, że w tym przedmiocie nawiążemy współpracę nie tylko z sejmikiem województwa, ale również nawiążemy współpracę z wyłonioną Radą Miejską. Uważam, że mamy bezpośrednie przełożenie także we władzach rządowych, z czego będziemy czerpać korzyści. Sytuacja jaka jest w tej chwili będzie nas mobilizowała tylko i wyłącznie do efektywnej pracy na rzecz tego środowiska i tych ludzi, którzy nam zaufali.
Będę chciał zrobić wszystko, aby ta Rada współpracowała zgodnie, aktywnie i skutecznie, innego wyjścia nie widzę. Musimy zrobić wszytko, aby ten powiat i te środowisko jak najlepiej i jak najszybciej się rozwijało.

Radny Jarosław Kulesza: chciałbym zapytać, czy miał Pan okazję pracować w jakimś samorządzie. Ponadto powołuje się Pan na wyborców. W nawiązaniu do tego chciałbym przypomnieć, że w Pana okręgu wyborczym Pani Elżbieta Parzych zdobyła 666 głosów, Pani Barbara Zalewska 253 głosy, a Pan uzyskał 220 głosy. Wyborcy akurat w ten sposób wybrali. Wspominał Pan o kontaktach w Rządzie, chciałbym, aby ujawnił je Pan. Koledzy z Pana ugrupowania mówią, ze jest Pan kuzynem Posła na Sejm – Pana Kołakowskiego. Czy jest to prawdą? Chciałbym usłyszeć nieco więcej na temat tego, co zamierza Pan zrobić jako ewentualny Przewodniczący Rady Powiatu, jakimi działaniami będzie Pan wspierał pozyskiwanie środków. Dodam, że w ostatniej kadencji środki ze źródeł zewnętrznych były skutecznie pozyskiwane. Tutaj nie możemy nic zarzucić ani poprzedniej Radzie ani poprzedniemu Zarządowi.

Stefan Popiołek: pierwsza sprawa, otóż dokładnie rok przed wyborami sala znajdowała się jeszcze w stanie surowym. Budowa trwała od roku 2000. Podjąłem działania, aby to zmienić. Nawiązałem kontakty z ludźmi, którzy wybudowali domki na tym terenie. W związku z tym udało mi się skontaktować z profesorem, który pomógł mi skonstruować wniosek do Ministerstwa Edukacji, dzięki czemu szkoła otrzymała około 73.000 zł. Następnie postęp prac był tak szybki, że w ciągu roku udało nam się zakończyć budowę, łącznie z wykonaniem tynków, posadzek itp. Drugi wniosek złożony był w wakacje i otrzymaliśmy na doposażenie sali około 40.000 zł.

Radna Irena Przybylak: czy będzie można korzystać z Pana doświadczenia i pomocy przy konstruowaniu podobnych wniosków?

Stefan Popiołek: oczywiście, jeżeli będę mógł to z pewnością pomogę.
Odnosząc się do innej sugestii, to jest oczywistym, ze uzyskałem 220 głosów a radna Elżbieta Parzych zdobyła 666 głosów. Jednak mamy taką sytuację a nie inną. Otóż w nawiązaniu do tego chciałbym retorycznie zapytać, czy ma Pan w Radzie więcej głosów ode mnie? Otóż nie, obaj mamy po jednym głosie.
Kolejna sprawa dotycząca pozyskania środków. Dodam, że zgłosiłem swój akces na szkolenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych skierowane do nauczycieli. Zdobyte tam umiejętności zamierzam wykorzystać dla dobra naszego społeczeństwa. Ponadto współpraca i wymiana informacji z sejmikiem wojewódzkim z pewnością będzie przebiegać dobrze. Mamy tam między innymi swojego przedstawiciela Pana Marka Olbrysia, który zobowiązał się do aktywnej współpracy. Należy przy tym zaznaczyć, że najlepszy nawet wniosek złożony w ramach Kontraktu Wojewódzkiego musi uzyskać akceptację Zarządu Województwa. Również możemy liczyć na wsparcie Pana Posła Kołakowskiego, który jeżeli zostanie Prezydentem Miasta Łomża, to zobowiązał się do utworzenia komórki bezpłatnie pomagającej w pisaniu i konstruowaniu wniosków unijnych.
Odnosząc się do koligacji rodzinnych to informuję, że siostrzenica mojej żony jest żoną Pana Kołakowskiego.

Z kolei głos zabrał Poseł Lech Kołakowski: dziękuję Panu radnemu Jarosławowi Kulesza, że zauważył Pan mnie i wymienił moje nazwisko. Nie miałem zamiaru zabierać głosu ze zrozumiałych względów, jednak że zostało moje nazwisko wymienione chciałbym dwa słowa powiedzieć. To powinowactwo rodzinne zostało Panu przedstawione. Chciałbym przy tym powiedzieć, że jest to dobry kandydat na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego, natomiast z tego co słyszę to te przesłuchanie jest takie, jak byłoby to przesłuchanie Pana starosty, ale macie do tego Państwo prawo. Pan tak drobiazgowo i dociekliwie wypytuje. Chciałbym zapytać co jest Pańskim celem, czy chce Pan zająć się właściwą pracą i organizacją Rady, czy też nie?

Głos zabrał radny Rafał Kołakowski: mimo zbiegu nazwisk oświadczam, że nie jestem spokrewniony z Panem Kołakowskim, dodam, że moi rodzice są obecni na dzisiejszej sesji, siedzą w ostatnim rzędzie.

Krzysztof Chrostowski: osobiście pragnę zauważyć, że dziś nie liczy się wykonanie ładnych rysunków a głosy poparcia, między innymi w Sejmie. Należy domniemywać, że Pan radny Popiołek wywodzący się z partii koalicyjnej będzie mógł wiele dla naszego powiatu zrobić. Poseł Zieliński – prawdopodobnie też z PiS-u przysłał nam list napawający optymizmem, powinniśmy się cieszyć z tych możliwości.
Poza tym pragnę zauważyć, że jako radni musimy mieć na uwadze dobro ludzi, szczególnie najuboższych, matek z dziećmi i potrzebujących. Moim celem będzie pomoc przede wszystkim osobom najbiedniejszym i potrzebującym. Poza tym uważam, że dyskusja w poruszonej sprawie jest już zamknięta, bowiem nie stanowi ona przedmiotu naszych obrad i zdecydowanie odbiega od meritum sprawy.
Przypominam, że Rada Powiatu powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

Ad.4 d) Radny Tomasz Wysocki Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania.

Następnie radny senior – Krzysztof Chrostowski w związku z powstałymi wątpliwościami w zakresie rozdawania kart do głosowania poprosił o zabranie głosu radcę prawnego.

Dariusz Wąsowski poinformował, że zgodnie z obowiązującym prawem głosowanie musi być tajne, wobec czego radny nie może głosować przy stole dla radnych, natomiast głosowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu powinno odbyć się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. W gminach praktykowana jest to tak, że radny jest wyczytywany, otrzymuje kartę do głosowania i w odosobnionym miejscu stawia znak x a następnie wrzuca kartę do urny.

Wobec powyższego ustalono, że każdy radny będzie otrzymywał kartę do głosowania po wyczytaniu przez członka komisji skrutacyjnej, a następnie będzie podchodził do mównicy, gdzie postawi znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE obok kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu. W innych przypadkach oddany głos będzie nieważny.
Z kolei radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE umieszczonej po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona dziesięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Tomasz Wysocki Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Protokół stwierdzał, że kandydat na Przewodniczącego Rady Powiatu otrzymał 13 głosów, czyli nowo wybranym Przewodniczącym Rady Powiatu został radny Stefan Popiołek (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 listopada 2006 roku w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.4 e) Radny senior pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu. Z kolei realizując porządek dzienny zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu została jednogłośnie podjęta (Uchwała Nr I/1/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2006 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.5 Z kolei Stefan Popiołek przejął prowadzenie sesji od radnego seniora, po czym serdecznie podziękował za wybór go na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Kontynuując wypowiedź dodał: jeszcze raz zobowiązuję się do tego, aby wszystkie sprawy, które będą leżały w gestii Rady Powiatu były załatwiane szybko, sprawnie i skutecznie. Dziękuję bardzo za Państwa zaufanie.

Ad.6 a) Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Radny Jan Kuczyński zgłosił radnego Rafała Kołakowskiego i radnego Stefana Żebrowskiego, kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie radna Elżbieta Parzych zgłosiła kandydaturę radnej Ireny Przybylak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie, w wyniku którego zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu zostało jednogłośnie przyjęte.

Ad.6 b) Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów do prac w Komisji Skrutacyjnej powoływanej w celu przeprowadzenia ww. wyborów.

Radni zaproponowali, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie: Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, członek Komisji – Elżbieta Parzych, członek Komisji – Andrzej Piotrowski, to znaczy w takim składzie który był ustalony do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Powiatu. Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W zarządzonym głosowaniu powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został jednogłośnie przyjęty.

Ad.6 c) Przewodniczący Rady Powiatu poprosił kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Powiatu o wystąpienia i prezentacje swojej osoby.

Rafał Kołakowski: samo zgłoszenie mojej osoby jako kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu było dla mnie dużym wyróżnieniem. Uważam, że będę odpowiednio realizował zadania leżące w kompetencji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, ponieważ pracuję w biurze obsługi Rady Miejskiej w Jedwabnem. Posiadam wykształcenie i doświadczenie, które posłuży mi przy pełnieniu przedmiotowej funkcji w Radzie Powiatu Łomżyńskiego. Dziękuję za zaufanie osobom, które oddały na mnie swój głos. Natomiast osoby, które nie poparły mnie postaram się do siebie przekonać i współpraca będzie przebiegać pomyślnie. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie.

Stefan Żebrowski: dziękuję Państwu bardzo za zaufanie. Myślę, że czarta moja kadencja pracy w samorządzie również będzie owocna i efektywna. Uważam, że będę tą osobą, która będzie jednoczyć koleżanki i kolegów radnych. Chciałbym, aby wszelkie urazy po dzisiejszym głosowaniu były jak najszybciej zapomniane. Serdecznie Państwu dziękuję za zaufanie.

Z kolei została ogłoszona pięciominutowa przerwa w celu przygotowania kart do głosowania.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który poprosił o przypomnienie zasad głosownia.

Ad.6 d) Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśniając niniejsze zasady poinformował, że głosowanie odbędzie się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Radny będzie wyczytywany przez członka Komisji Skrutacyjnej, po czym otrzyma kartę do głosowania i w odosobnionym miejscu postawi znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE przy kandydacie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a następnie wrzuci kartę do urny znajdującej się na skraju stołu prezydialnego. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK przy danym kandydacie będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Ważnie oddany głos może maksymalnie zawierać znak x w dwóch kratkach.

Z kolei radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE, umieszczonych po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona pięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Protokół zawierał informacje, że ilość oddanych głosów przedstawiała się wg poniższego układu:
• kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Rafał Kołakowski otrzymał 11 głosów,
• kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Stefan Żebrowski otrzymał 11 głosów,
• kandydatka na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Irena Przybylak otrzymała 6 głosów.
W związku z powyższym protokół stwierdza, że nowo wybranymi wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali radny Stefan Żebrowski i radny Rafał Kołakowski (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 listopada 2006 roku w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.6 e) Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Następnie zarządził głosowanie, w wyniku którego przedmiotowa uchwała została jednogłośnie podjęta (Uchwała Nr I/2/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2006 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.7 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Łomżyńskiego.

Radny Jan Kuczyński zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Ryszarda Kozickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie dodał, że przesłuchanie kandydata powinno nastąpić po wyłonieniu Komisji Skrutacyjnej.

Wobec braku dalszych zgłoszeń zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego zamknięcie listy kandydatów na funkcję Starosty zostało przyjęte szesnastoma głosami za i jednym głosem wstrzymującym się.

Radna Barbara Zalewska zaproponowała, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w dotychczasowym składzie: Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, członek Komisji – Elżbieta Parzych, członek Komisji – Andrzej Piotrowski. Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W zarządzonym głosowaniu powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty z dwoma głosami wstrzymującymi się.

Z kolei głos zabrał radny Jarosław Kulesza: chciałbym zapytać, czy jako radni nie powinniśmy otrzymać projektu uchwały w sprawie powołania Starosty oraz Zarządu? Także chciałbym zapytać, czy powinny być to odrębne dwie uchwały?

Dariusz Wąsowski: generalnie powinno być tak, że należałoby przygotować dwie odrębne uchwały, ponieważ obowiązujące normy prawne regulują tę kwestię w ten sposób, że w pierwszym etapie powinien być wybrany starosta, który jeżeli zostanie wybrany ma wyłączne kompetencje w zakresie zgłoszenia kandydatur na wicestarostę i pozostałych członków zarządu, czyli ten element będzie zależeć od jego woli.
Odnosząc się do drugiej sprawy to chciałbym zaznaczyć, że rada powiatu ma kompetencje w każdej chwili obrad zmienić porządek tychże obrad. Jest to sytuacja odmienna w porównaniu z przepisami prawnymi, które obowiązywały wcześniej, a regulowały tę kwestię tak, że uchwalony na początku obrad porządek obowiązywał do zamknięcia tych obrad. Jednak aktualnie rada może modyfikować porządek obrad w trakcie tych obrad, jedynym ograniczeniem jest uzyskanie wymaganej większości głosów.

Radny Lech Szabłowski poprosił radcę prawnego o odniesienie się do kwestii przedłożenia projektów uchwał, które nie były uwzględnione w projekcie porządku obrad.

Dariusz Wąsowski: radni powinni posiadać taki projekt uchwały, natomiast w związku z tym, że dotyczy to zmiany porządku obrad, to powinna być ogłoszona przerwa, w czasie której biuro obsługi rady będzie miało czas na sporządzenie tych projektów uchwał.

W nawiązaniu do powyższego zarządzono dziesięciominutową przerwę.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał kandydat na Starostę Łomżyńskiego – Pan Krzysztof Kozicki: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Na dzisiejszą sesję nie przygotowałem żadnego specjalnego wystąpienia. Tradycją lat wcześniejszych było, że raczej nie odbywało się jakieś szersze przesłuchanie kandydata na przedmiotowe stanowisko. Niemniej jednak kilka słów o sobie powiem, bynajmniej w odniesieniu do jakichś kwestii programowych.

Z kolei głos zabrał radny Mieczysław Chojnowski, który poprosił zebranych o to, aby nie używali sformułowania przesłuchanie. Za bardziej odpowiednie uznał sformułowanie prezentacja lub wystąpienie.

Krzysztof Kozicki kontynuując wypowiedź stwierdził: w samorządzie działam od 12 lat, byłem radnym wszystkich szczebli samorządowych. Miałem przyjemność pracować również w Radzie Powiatu Łomżyńskiego, byłem członkiem Zarządu Powiatu. Sprawy, które tutaj się dzieją i działy nie są mi obce. Jestem na bieżąco, uważam, że nie będę musiał się wszystkiego uczyć od podstaw, tylko realizować konkretne zadania. Nie przewiduję jakiejś rewolucji kadrowej czy obyczajowej. Jeżeli zostanę wybrany następnego dnia weźmiemy się wszyscy do pracy. Nic nadzwyczajnego nie powinno się dziać. Na pewno czekają nas duże wyzwania. Nowy okres programowania 2007 – 2013 – kiedy to będą duże środki do pozyskania między innymi w ramach programu operacyjnego województwa. Mam zamiar w tej materii wykorzystać swoje doświadczenia zdobyte z sejmiku wojewódzkim. Ta ilość środków, która będzie dostępna w nowym okresie programowania stwarza duże możliwości. Z pewnością będziemy korzystać również z możliwości wsparcia w ramach programów rządowych. Z chęcią odpowiem na jakieś pytania.

Radny Lech Szabłowski: zadając pytanie, chciałbym zacząć od swojej oceny, myślę, że obiektywnej, a dotyczącej funkcjonowania samorządu powiatu przez ostatnie dwie kadencje. Moja ocena generalnie jest pozytywna. Jednak jak wiemy największą bolączką dotychczas był niedostatek środków na drogi powiatowe. Czy ma Pan jakiś plan, wizję, koncepcję, czy zamierzenia? Co chce Pan zmienić w funkcjonowaniu Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych bezpośrednio? Jakie ma Pan pomysły na pozyskanie środków finansowych? Co Pan myśli na temat współpracy z samorządami gminnymi w tym zakresie? Generalnie jak Pan widzi rozwiązanie problemu dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego.

Krzysztof Kozicki: generalnie mamy świadomość, że w Starostwie jest i pewnie będzie przez następny okres niedobór środków finansowych. Receptą na budowanie nowych dróg jest skuteczne pozyskiwanie środków na drogi powiatowe przy odpowiedniej współpracy z gminami. Szansę na poprawę widzę w składaniu dobrych i skutecznych wniosków. Wszyscy wiemy, że ze środków własnych nie wybudujemy znacznej ilości dróg i w tym przedmiocie nikt złotego środka nie wymyśli. Szczegółowo do tego zagadnienia nie jestem jeszcze przygotowany, ponieważ wszystko dzieje się dość szybko i po prostu nie było na to czasu. W ramach programu operacyjnego województwa przewidziane są duże środki i w tej materii zamierzam skutecznie oddziaływać. Widzę to jako główne źródło zasilania budżetu powiatu w zakresie budowy dróg powiatowych.
Na wstępie powiedziałem, że nie przewiduję rewolucyjnej zmiany. Istnieją podstawowe dokumenty programowe w Starostwie, w których opracowywaniu w mniejszym czy większym stopniu uczestniczyłem. Oceniam je dobrze, poruszają one różne kwestie. Były one przygotowywane przez wszystkie jednostki powiatu. Nie można tego wszystkie przekreślić i zaczynać od nowa. Nowa Rada i nowy Zarząd będzie miała za zadanie jak najlepiej korzystać z opracowanych już dokumentów.

Wobec braku dalszych pytań i uwag oraz zgłoszeń kandydatów na funkcję Starosty Przewodniczący Rady poprosił o rozdanie kart do głosowania i omówienie zasad głosowania.

Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśniając niniejsze zasady poinformował, że podobnie jak w poprzednich przypadkach głosowanie odbędzie się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Radny będzie wyczytywany przez członka Komisji Skrutacyjnej, po czym otrzyma kartę do głosowania i w odosobnionym miejscu postawi znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE przy kandydacie na Starostę Łomżyńskiego, a następnie wrzuci kartę do urny znajdującej się na skraju stołu prezydialnego. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK przy danym kandydacie będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na przedmiotowe stanowisko, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata. Ważnie oddany głos może maksymalnie zawierać jeden znak x.

Z kolei radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE, umieszczonych po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na funkcję Starosty.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona pięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego. Protokół stwierdza, że nowo wybranym Starostą Łomżyńskim został Krzysztof Ryszard Kozicki, który uzyskał 13 głosów (protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 listopada 2006 roku w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Krzysztof Kozicki: dziękuję bardzo za zaufanie, uzyskałem lepszy wynik niż się spodziewałem. Jestem przekonany, że będzie się nam dobrze współpracowało. Pokładanej we mnie nadziei nie zawiodę, dołożę wszelkich starań, aby te emocje wyborcze i tego typu sytuacje wyłagodzić. Liczę na dobrą współpracę z dotychczasowym Starostą, który aktualnie jest radnym powiatu i że będę mógł liczyć na jego wsparcie wszędzie tam gdzie będzie ono potrzebne.

Starosta Łomżyński II kadencji – Wojciech Kubrak: jako ustępujący Starosta chciałem jeszcze raz podziękować szefom jednostek organizacyjnych i całemu Starostwu za 8 lat współpracy.
Pragnę wrócić o kilka lat wstecz i przypomnieć z jakiej pozycji startował Powiat Łomżyński. Powiat Łomżyński został utworzony na mocy nowej ustawy w 1998 roku. Od tego momentu staraliśmy się ten urząd jak najlepiej zorganizować. Pamiętacie Państwo, że nasze początki były dość trudne, szczególnie jeżeli chodzi o siedzibę. Udało nam się zdobyć siedzibę i dobrze ją zorganizować, a następnie wprowadzić do naszego budynku wiele jednostek organizacyjnych Powiatu z całego terenu. Udało się również zbudować sprawną, mam nadzieję, administrację nie tylko Starostwa, ale i także innych jednostek. Takim symbolicznym zakończeniem naszych 8-letnich prac jest ta sala konferencyjna, która niedawno została oddana do użytku. Drugim symbolem jest herb i flaga powiatu łomżyńskiego, która na zakończenie II kadencji została przyjęta przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
Niedawno został przyjęty przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2007 rok i z kolei zostanie przesłany na Państwa ręce. Myślę, że jest to najlepszy projekt budżetu jaki dotychczas udało się skonstruować przy tych wszystkich kłopotach finansowych jakie mają powiaty ziemskie, tzw. obwarzanki. Powiat zostaje w dobrej kondycji finansowej, bez żadnego zagrożenia. Mam nadzieję, że do końca roku zostanie wypracowana jakaś nadwyżka finansowa. Projekt budżetu zakłada dwukrotny wzrost wydatków na kulturę, posiada dużą rezerwę budżetową jak na możliwości powiatu, w tym kwotę 400.000 zł na inwestycje drogowe. Odnosząc się do problemu poruszonego wcześniej, który dotyczył największej bolączki dla powiatu, pragnę poinformować, że jest już przygotowanych 5 projektów w zakresie inwestycji drogowych, które mogą być złożone jak tylko pojawi się sygnał o możliwości aplikowania.
Chciałbym zaapelować do Państwa radnych i również do siebie, aby podczas tej kadencji dołożyć wszelkich starań w celu realizacji projektu modernizacji Muzeum Przyrody w Drozdowie. Jest to bardzo piękny i wartościowy projekt. Państwo radni poprzedniej kadencji oglądali jego wizualizację. Uważam, że po zrealizowaniu tego projektu Muzeum stanie się wizytówką całego regionu północno-wschodniego. Mam nadzieję, że po ukonstytuowaniu się władz powiatu rozpoczną się prace w zakresie pozyskania środków najpierw na projekt – to jest niezbędne minimum, aby strać się o dalsze dofinansowanie. Przez te 4 lata Muzeum zmieniłoby wtedy zupełnie swój wizerunek i przyjęłoby zupełnie inny kształt. Nowo wybranym radnym chciałbym wręczyć opracowanie obejmujące okres ostatnich 4 lat. Jest to kompendium wiedzy o działaniach, którymi zajmował się samorząd powiatowy.

Przewodniczący Rady: chciałbym Panu podziękować za 8 lat pracy dla tego powiatu, myślę, że nadal będziemy współpracować dla dobra tego powiatu.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Łomżyńskiego, po czym zarządził głosowanie, w wyniku którego przedmiotowa uchwała została jednogłośnie podjęta (Uchwała Nr I/3/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2006 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.8 Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Łomżyńskiemu.

Krzysztof Kozicki: chciałbym poprosić o poparcie następujących kandydatów: na funkcję Wicestarosty zgłaszam kandydaturę Pana Marka Dworakowskiego – doświadczonego urzędnika, pracownika administracji rządowej, który przeszedł również inne szczeble administracyjne. W administracji pracuje od ponad 25 lat. Więcej o sobie może powie Pan Marek Dworakowski. Na funkcję członków Zarządu zgłaszam kandydaturę radnego Mieczysława Chojnowskiego, radnego Henryka Kłosińskiego i radnego Alfreda Szymańskiego. Bardzo proszę o poparcie tych osób.

Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Marek Dworakowski – kandydat na funkcję Wicestarosty Łomżyńskiego: postaram się krótko o sobie coś powiedzieć. Mam 48 lat, wykształcenie wyższe, żonaty, czwórka dzieci. Posiadam doświadczenie w pracy w administracji, zarówno w samorządowej jak i rządowej. Wynika to z tego, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych po reformie administracyjnej z jednostki rządowej – podległej bezpośrednio wojewodzie stał się jednostką samorządową. Praca ta pozwoliła mi na kontakt z rolnikami, był on prawie codzienny. W związku z tym problemy wsi są mi dobrze znane. Pracowałem na stanowisku Zastępcy Dyrektora, kierującego pracą zespołu około stuosobowego, wobec czego uważam, że potrafię dobrze kierować zespołem ludzi. Myślę, że te argumenty przemawiają za poparciem mojej osoby, proszę szanownych radnych o poparcie mojej kandydatury.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag do powyższego kandydata.

Mieczysław Chojnowski – kandydat na funkcję członka Zarządu Powiatu: jestem radnym powiatu drugą kadencję, mam 54 lata. W poprzedniej kadencji byłem Przewodniczącym Komisji Budżetu. Uważam, że w strukturach powiatu współpraca z moim udziałem przebiegała dobrze. Postaram się wykorzystać swoje doświadczenie, aby zrealizować cele, których nie udało się wykonać w ostatniej kadencji.

Radny Jarosław Kulesza: jakie Pan miał na myśli zadania, których nie udało się zrealizować i wykonać w ostatniej kadencji.

Mieczysław Chojnowski: przede wszystkim chodzi o drogi, jak wcześniej zauważono niewątpliwie w tym zakresie jest wiele do zrobienia.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag do powyższego kandydata.

Alfred Szymański – kandydat na funkcję członka Zarządu Powiatu: podobnie jak kolega jestem radnym wybranym na drugą kadencję. W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Z racji tej, że firma, w której pracuję mieści się w tym samym budynku co siedziba Starostwa prawie na co dzień bywałem w gabinetach starostów, wielokrotnie uczestniczyłem w pracach różnych komisji i Zarządu. Jestem przekonany, że będę dobrze sobie radził na przedmiotowej funkcji.

Radny Krzysztof Chrostowski: chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie liczy się to ile wniosków i projektów się zrobiło, a to ile z nich uzyskało akceptację. W nawiązaniu do tego chciałbym zapytać Pana czy to prawda, że jednostki które wspierają rolników w pozyskiwaniu środków są współodpowiedzialne za to, iż jest tak niska skuteczność w pozyskiwaniu tych środków?

Alfred Szymański: ja pracuję w Ośrodku Doradztwa Rolniczego i osobiście pomagam rolnikom w pisaniu wniosków i projektów w sprawie dofinansowania realizacji zgłoszonych zadań. Osobiście uważam, że nasz ODR dobrze wywiązuje się z nałożonych zadań. Natomiast co do pracy innych jednostek, odpowiedzialnych za słabe pozyskiwanie środków pomocowych, nie będę się wypowiadał.

Zebrani nie mieli pytań bądź uwag do powyższego kandydata.

Henryk Kłosiński – kandydat na funkcję członka Zarządu Powiatu: aktualnie jest to moja 5-ta kadencja samorządowa, być może ostatnia, ale to jest kwestia przyszłości. Chciałbym powiedzieć, że nie wiem czy w tej kadencji będzie lepiej, czy gorzej, ale na pewno będzie weselej.

Stefan Żebrowski – Wiceprzewodniczący Rady: bardzo pocieszające były słowa radnego – Pana Wojciecha Kubraka, który poinformował, że zakładane jest podwojenie kwoty na kulturę w budżecie powiatu. W nawiązaniu do tego chciałbym zapytać ostatniego kandydata jaki będzie jego stosunek do kultury i oświaty.

Henryk Kłosiński: do działalności samorządowej trafiłem właśnie propagując odpowiednią opiekę nad oświatą i kulturą, te dwie sfery mnie szczególnie interesuję i zamierzam o nie należycie dbać.

Radny Jan Kuczyński: co Pan nam obiecuje pod hasłem, że na pewno będzie weselej w tej Radzie?

Henryk Kłosiński: między innymi miałem na myśli organizowanie spotkań wspólnie z pracownikami co najmniej raz w roku, takich jakie miało miejsce np. na zakończenie II kadencji.

Radni zaproponowali, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie: Przewodniczący Komisji – Tomasz Wysocki, członek Komisji – Elżbieta Parzych, członek Komisji – Andrzej Piotrowski, czyli tym składzie który był zatwierdzony do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W zarządzonym głosowaniu powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty z dwoma głosami wstrzymującymi się.

Wobec braku dalszych pytań i uwag została zarządzona pięciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Tomasz Wysocki objaśniając zasady głosowania poinformował, że podobnie jak w poprzednich przypadkach głosowanie odbędzie się w wydzielonym miejscu, gdzie będzie zagwarantowana tajność głosowania. Radny będzie wyczytywany przez członka Komisji Skrutacyjnej, po czym otrzyma dwie karty do głosowania i w odosobnionym miejscu postawi znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE przy kandydacie na Wicestarostę Łomżyńskiego oraz postawi znak x w kratce pod słowem TAK lub słowem NIE przy kandydacie na członka Zarządu. Następnie wyczytany radny wrzuci kartę do urny znajdującej się na skraju stołu prezydialnego. Postawienie znaku x w kratce pod słowem TAK przy danym kandydacie będzie oznaczało opowiedzenie się za wybraniem tego kandydata na przedmiotowe stanowisko, natomiast postawienie znaku x w kratce pod słowem NIE będzie oznaczało sprzeciw wobec wyboru tego kandydata.

Z kolei radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do głosowania i przy mównicy stawiali znak x w kratkach pod słowem TAK lub słowem NIE, umieszczonych po prawej stronie imienia i nazwiska kandydata na funkcje Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu.

Po przeprowadzeniu głosowania została zarządzona pięciominutowa przerwa w czasie której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane głosy.

Po zakończeniu przerwy głos zabrał Tomasz Wysocki – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, który odczytał protokół z głosowania przeprowadzonego w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu. Protokół zawierał informacje, że ilość oddanych głosów przedstawiała się wg poniższego układu:
• kandydat na Wicestarostę – Marek Dworakowski otrzymał 13 głosów,
• kandydat na członka Zarządu – Mieczysław Chojnowski otrzymał 14 głosów,
• kandydat na członka Zarządu – Henryk Kłosiński otrzymał 17 głosów,
• kandydat na członka Zarządu – Alfred Szymański otrzymał 14 głosów.
(protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 25 listopada 2006 roku w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu. Następnie zarządził głosowanie, w wyniku którego przedmiotowa uchwała została jednogłośnie podjęta (Uchwała Nr I/4/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 listopada 2006 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.9 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pozycji dotyczących dnia tygodnia, w którym miałyby się odbywać sesje.

Radni w głosowaniu większością głosów ustalili, że sesje generalnie będą odbywać się w środę.

Z kolei głos zabrał nowo wybrany Starosta, który podziękował za poparcie jego wniosku w sprawie wyboru Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu, po czym serdecznie zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczysty obiad.

Jako ostatni głos zabrał radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, który serdecznie podziękował ustępującemu Staroście za 8 lat pracy na rzecz samorządu powiatu łomżyńskiego. Ponadto złożył gratulacje nowo wybranym radnym oraz nowemu Staroście i Wicestaroście oraz zapewnił, że będzie starał się jak najlepiej wypełniać swój mandat radnego wojewódzkiego, tak aby społeczności powiatu łomżyńskiego żyło się coraz lepiej.

Ad.10 Przewodniczący – Stefan Popiołek jeszcze raz pogratulował nowo wybranym radnym oraz nowemu Staroście i Wicestaroście, po czym zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski
Data powstania: czwartek, 14 gru 2006 07:45
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2006 07:46
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 3741 razy