BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży.

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:   

1) wykształcenie wyższe o kierunku leśnictwo,

2) minimum 3 letni staż pracy, w tym rok stażu pracy w leśnictwie,

3) doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarką leśną,

4) znajomość ustawy o lasach, ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych,

5) obywatelstwo polskie,

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego,

8) nieposzlakowana opinia,

9) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych (Word, Excel).

2.Wymagania dodatkowe:

1) znajomość czytania dokumentacji uproszczonych planów urządzenia lasu, projektu zagospodarowania terenu i jego analizowanie względem przepisów techniczno – budowlanych,

2) cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pozytywnego podejścia do interesanta, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Prowadzenie spraw związanych z leśnictwem i ochroną przyrody, a w szczególności:

W zakresie gospodarki leśnej:

 • nadzór nad realizacją zadań w dziedzinie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw związanych z uproszczonymi planami urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,
 • prowadzenie postępowań ustalających zadania dla właścicieli lasów, których lasy nie mają opracowanych uproszczonych planów urządzania lasów,
 • prowadzenie postępowań w sprawie oceny udatności upraw leśnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie odłowu i odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
 • opracowywanie opinii w zakresie ochrony środowiska i leśnictwa,
 • sporządzanie sprawozdań o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
 • cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie świadectwa legalizacji.

W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia m.in.:

 • określenie powierzchni gruntów rolnych, które w danym roku mogą być przeznaczone do zalesienia na obszarze powiatu,
 • sprawdzanie wykonania zalesienia i przygotowanie decyzji o sprawdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej,
 • naliczanie ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych oraz wstrzymanie takiej wypłaty,
 • dokonywanie oceny udatności upraw,
 • organizowanie w porozumieniu z nadleśniczymi szkoleń w zakresie zalesień dla właścicieli gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia.

W zakresie ochrony przyrody:

 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,
 • przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na wycinkę drzew z terenu nieruchomości będących własnością gmin,
 • prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,

2) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

4) stały bezpośredni kontakt z interesantem,

5) normy czasu pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 1) list motywacyjny podpisany własnoręcznie,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, podpisane własnoręcznie,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pożądane na danym stanowisku (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu -  potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru,

7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Kancelaria p.301)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży”

Nieprzekraczalny termin składania ofert: do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:               

 1. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieniu telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
 3. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 (pok.304) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip.
 4. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem telefonu (86)215 69 69.

 

Klauzula informacyjna:

Starostwo Powiatowe w Łomży spełniając obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 zm. Dz.U.UE.L.2018.127.2, Dz.U.UE.L.2021.74.35)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@powiatlomzynski.pl; tel/ 86 2156900.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zostanie potraktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 7. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

         

          STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Łomża, dnia 12 marca 2024 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 mar 2024 13:08
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2024 15:07
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 269 razy