BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 lutego 2024 roku (środa)

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (s.104 parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 14.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęci protokołu z XLIII, XLIV oraz XLV Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacje Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2024-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2024 ok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2024 rok”
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.
 13. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa
  w Powiecie Łomżyńskim za 2023 rok.
 14. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za rok szkolny 2022/2023.
 15. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023.
 16. Informacja o wykorzystaniu przez Powiat Łomżyński środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za rok 2023.
 17. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu za 2023 rok.
 18. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu łomżyńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok.
 19. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2023.
 20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2023 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2024.
 21. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 15 lut 2024 11:53
Data opublikowania: czwartek, 15 lut 2024 11:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 lut 2024 09:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 106 razy