BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:   

1) wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: administracja);
2) co najmniej roczny staż pracy w administracji na podobnym stanowisku;
3) bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ruchu drogowym, oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
4) obywatelstwo polskie;
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
7) nieposzlakowana opinia;
8) biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych (Word, Excel).

2.Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w zakresie rejestracji pojazdów;
2) znajomość systemu Pojazd/Kierowca/CEPiK;
3) cechy osobowościowe: samodzielność, zdyscyplinowanie, wysoka kultura osobista, komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pozytywnego podejścia do interesanta, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania Wydziału Komunikacji, w tym m.in.:

1) prowadzenie spraw rejestracji pojazdów, profesjonalnej rejestracji, czasowej rejestracji pojazdów związanych z obsługą interesantów, wydawaniem lub zwrotem dowodów i tablic rejestracyjnych, wyrejestrowywanie pojazdów, czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu oraz wymiana dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych;
2) wydawanie pozwoleń czasowych oraz tablic tymczasowych;
3) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych;
4) weryfikacja wniosków i dokumentów przedkładanych przez właścicieli pojazdów przy ich rejestracji, wyrejestrowaniu, czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, przyjmowanie oświadczeń w przypadkach określonych przepisami;
5) wydawanie skierowań na przeprowadzenie badań technicznych pojazdu;
6) przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdów;
7) wydawanie zaświadczeń o zarejestrowaniu pojazdu;
8) prowadzenie ewidencji oraz wydawanie dowodów rejestracyjnych po zatrzymaniu przez organy kontrolujące;
9) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych;
10) wydawanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej;
11) nakładanie kar pieniężnych za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów;
12) nakładanie kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu;
13) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdów oraz nakładania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
14) korespondencja z innymi organami rejestracyjnymi w sprawach związanych z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdów;
15) udzielanie właściwym organom informacji z ewidencji pojazdów;
16) prowadzenie niezbędnych rejestrów i kompletowanie dokumentów;
17) prowadzenie komputerowej ewidencji pojazdów;
18) obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych z zakresu komputerowego systemu ewidencji pojazdów;
19) kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) możliwość zatrudnienia od 1 stycznia 2024 roku;
2) praca na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27;
3) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu;
4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
5) normy czasu pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, w podstawowym systemie czasu pracy, co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) list motywacyjny podpisany własnoręcznie;
2) curriculum vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, podpisane własnoręcznie;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pożądane na danym stanowisku (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4) kserokopie świadectw pracy oraz w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu – potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru;
7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: :

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Kancelaria p.301)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  Podinspektor w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży”

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 15 grudzień 2023 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieniu telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej(powiatlomzynski.pl/bip) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
 3. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (pok.304) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip.
 4. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem telefonu (86)215 69 69.

 

Klauzula informacyjna:

Starostwo Powiatowe w Łomży spełniając obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 zm. Dz.U.UE.L.2018.127.2, Dz.U.UE.L.2021.74.35)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@powiatlomzynski.pl; tel/ 86 2156900.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zostanie potraktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy;
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 7. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

          STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Łomża, dnia 5 grudnia 2023 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 gru 2023 12:53
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2023 13:30
Opublikował(a): Justyna Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Justyna Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 503 razy