BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

I. Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

ul. Poligonowa 30

18- 400 Łomża

II. Stanowisko objęte konkursem:

 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

III. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne :              

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym łącznie co najmniej 3-letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • znajomość zagadnień i problematyki związanych z organizacją i zarządzaniem drogami publicznymi;
 • wiedza oraz doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • znajomość przepisów: ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

Preferowane wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie: wyższe o specjalności budownictwo drogowe;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych;
 • posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
 • umiejętność zarządzania i kierowania zespołem ludzkim;
 • odporność na stres i umiejętność przeciwdziałania oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, zdolność negocjowania.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Kierowanie Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży oraz realizacja zadań ustawowych Powiatu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, a w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
 • planowanie, nadzorowanie i koordynacja zadań finansowych i gospodarczych, w tym dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym jednostki;
 • planowanie, prowadzenie i nadzór nad realizowanymi inwestycjami;
 • pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy;
 • realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych;
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji;
 • podejmowanie działań w celu pozyskiwania i wykorzystania środków, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • kontrolowanie stanu technicznego dróg powiatowych, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych;
 • planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Zarządu i Rady Powiatu dotyczących dróg powiatowych;
 • zawieranie umów oraz porozumień w ramach posiadanych uprawnień;
 • koordynacja działań Powiatu w dziedzinie dróg, we współpracy z pozostałymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej;
 • wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego dotyczących zakresu działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
 • uczestnictwo i reprezentacja w obradach Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz w posiedzeniach Komisji Rady Powiatu;
 • reprezentowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na zewnątrz.

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae (cv) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 • inne dokumenty, które kandydat uzna za niezbędne dla potwierdzenia spełnienia warunków konkursu w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ogłoszeniem konkursu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ogłoszeniem konkursu;

Dokumenty, o których mowa w pkt 3,4 powinny być własnoręcznie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej lub Zarządu Powiatu Łomżyńskiego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Pozostałe dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

VI. Informacja o warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:       

 • miejsce wykonywania pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża;
 • stanowisko mieści się na parterze budynku;
 • pełny wymiar czasu pracy;
 • praca administracyjno-biurowa;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 • kontakt z klientem;
 • w zakładzie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy
  i dostępność do budynku osobom niepełnosprawnym.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: :

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Kancelaria p.301)

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Konkurs na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży”

Nieprzekraczalny termin składania ofert: 14 listopada 2022 r. do godz. 15:00. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

IX. Informacje dodatkowe:

 • Ocena formalna złożonych ofert zostanie przeprowadzona przez Komisję w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatur.
 • O wyznaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci, których oferty spełniły wymogi ogłoszenia zostaną poinformowani telefonicznie.
 • O wynikach konkursu kandydaci biorący w nim udział, zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
 • Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Klauzula informacyjna:

 Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119, str. 1 zm.Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży reprezentowane przez Starostę Łomżyńskiego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża; e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:iod@powiatlomzynski.pl;tel./ 86 2156900.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zostanie potraktowane jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w przepisach prawa. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy;
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 lis 2022 10:39
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2022 10:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 paź 2023 11:26
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 654 razy