BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego kieruje do konsultacji społecznych Projekt „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
2. Termin konsultacji:
3 listopada 2022 r. – 17 listopada 2022 r.
3. Uczestnicy:
1) organizacje pozarządowe;
2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
Karolina Chaberek – (86) 215-69-17, e-mail: karolina.chaberek@powiatlomzynski.pl
5. Formy przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje pisemne
1) uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres podany w ust. 4 ogłoszenia;
2) uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
6. Uzasadnienie
Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812).

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 paź 2022 15:00
Data opublikowania: czwartek, 27 paź 2022 12:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lis 2023 09:08
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 317 razy