BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie

Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie zlokalizowanego na działce nr ewid. 11110/11,
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,  Szosa   Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie zlokalizowanego na działce nr ewid. 11110/11,

2)Zakres wykonywanych prac:

 1. wykonanie oględzin planowanych prac,
 2. demontaż i utylizację istniejącej, zewnętrznej stolarki okiennej -zgodnie ze szkicem okien istniejących zał. nr 1 ,
 3. wykonanie podmurowania na 20 cm i wymurowanie 3 filarów szer. 50 cm zgodnie ze szkicem zał. nr1 i zał. nr 2 (rzut parteru),
 4. wyprodukowanie, dostawę i montaż w miejscu zdemontowanej, nowej stolarki okiennej zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej w tabelce i po pomiarach w naturze,
 5. demontaż istniejących i montaż w to miejsce nowych wewnętrznych parapetów z konglomeratu (gr. 4 cm),
 6. montaż parapetów zewnętrznych po zamontowaniu okien.

3) Rodzaj okien oraz wymagania:

Lp.

Rodzaj

ilość

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

Razem

netto

Razem

brutto

1.

Okno aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m² z okuciami antywłamaniowymi RC3, szklone szyby antywłamaniowe P4,

o wymiarach 230 cm x 233 cm

2

 

 

 

 

2.

Okno aluminiowe o powierzchni do 1,0 m² z okuciami antywłamaniowymi RC3, szklone szyby antywłamaniowe P4 o wymiarach 230 cm x 128 cm,

1

 

 

 

 

3.

Okno aluminiowe o powierzchni do 1,0 m² z okuciami antywłamaniowymi RC3, szklone szyby antywłamaniowe P4 o wymiarach 230 cm x 256 cm,

1

 

 

 

 

 

4) Zamawiający zaopatrzy Wykonawcę w energię elektryczną i pobór wody potrzebne do wykonania zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia:

a) termin zakończenia robót ustala się na 10 tygodni od momentu powiadomienia o wybraniu oferty,

b) termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.

 4. Okres gwarancji:

          1)  Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi – 36 miesięcy od dnia    odbioru końcowego,

         2) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi – 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

 1. Miejsce, termin  złożenia oraz sposób przygotowania oferty[1]:

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na adres:

       Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

       (decyduje data wpływu do tut. urzędu) do dnia 15  września 2022 r.  do godz. 10:00        

        wpisując w temacie wiadomości:

,,wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,  Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie,,

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

b) oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, jeśli nie będzie ono wynikało z innych dokumentów załączonych do oferty. Należy je dołączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

c) ofertę należy złożyć w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

d) do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów.

e) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[2]:

1)   Cena - waga 100 %,

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

7. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2022 r. o godz. 12.00        w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 303.

8. Warunki płatności: Zapłata za zamówienie będzie następowała na podstawie faktury Vat wystawionej na Powiat Łomżyński – Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, NIP 718-196-82-22.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Naczelnik Ewelina Wszeborowska    tel. 86 215 69 00.

10) Wymagane dokumenty:

1) Oferta sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, zakopertowana oraz opisana:

,,wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża, woj. podlaskie,,

2) wzór umowy z adnotacją o zapoznaniu się z jej zapisami,

3) podpisana klauzula RODO,

 1. Załączniki:

1) wzór umowyzałącznik nr 1,

2) klauzula RODO – załącznik nr 2.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zastać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
 2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
 3. Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy, jeżeli nie będzie to wynikało z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 UWAGA :

 1. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

[1] w przypadku wyboru oferty złożonej w formie elektronicznej nie potwierdzonej profilem zaufanym lub podpisem zaufanym uprawnionej osoby, należy w terminie 3 dni licząc od dnia następnego, dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami Zamawiającemu; w przypadku uchybienia terminu oferta podlega odrzuceniu

[2] obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena; fakultatywnie mogą być stosowane dodatkowe kryteria wyboru oferty

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 wrz 2022 14:42
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2022 14:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 608 razy