BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr XXIX/22 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

która odbyła się 23 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1550.

 

Przebieg sesji:

Ad 1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jan Kuczyński, który na wstępie przywitał zebranych, po czym stwierdził, że sesja na ogólna liczbę siedemnastu (17) członków Rady Powiatu uczestniczy jedenastu (15) radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnego Antoniego Włodkowskiego oraz radnego Sławomira Dębek. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że obrady będą utrwalane i transmitowane przez urządzenia rejestrujące oraz transmitujące obraz i dźwięk. Wobec tego przyjmuje się, że każdy uczestnik sesji pozostając na sali obrad – wyraża zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Ad 2. Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi odnoszące się do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady wobec braku uwag zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu został przyjęty 15. głosami za. Głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

 

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII oraz XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacje Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022 – 2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację
  w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2021 rok oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2021.
 19. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021”.
 20. Informacja Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2021 r. na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
 21. Informacja Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi
  w 2021 r. na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży.
 22. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2020/2021.
 23. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2021 roku przez Powiat Łomżyński.
 24. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku w roku 2021.
 25. Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejska Bibliotekę Publiczną
  w Łomży za 2021 rok.
 26. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego
  i porządku na terenie powiatu za 2021 rok.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.

 

Ad 3.  Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że projekt protokołu z XXVII oraz z XXVIII sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu Radnych na stanowisku ds. Obsługi Rady
i Zarządu Powiatu.  W nawiązaniu do powyższego poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do treści protokołu.

 

W związku z powyższym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVII sesji Rady Powiatu został przyjęty piętnastoma (15) głosami za, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

W związku z powyższym zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu został przyjęty piętnastoma (15) głosami za, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady, poinformował, iż zanim przejdziemy po punktu 4, odda głos Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Łomży ppłk Adamowi Olszewskiemu.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży- ppłk Adam Olszewski –Szanowni Państwo mam wielki zaszczyt wręczyć Panu Staroście oraz Pani Wicestaroście medal «Za zasługi dla obronności kraju». Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 roku
w sprawie zasad i trybu nadawania medalu «Za zasługi dla obronności kraju», medal może być nadana osobom, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych oraz swoją pracą zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju. Zarówno Pan Starosta jak i Pani Wicestarosta są osobami mocno zaangażowanymi we współpracę z Wojskiem Polskim
w wielu obszarach. W związku z powyższym mój poprzednik - ppłk Tomasz Żyłka wystąpił
z wnioskami o nadanie niniejszych medali. Ja chciałbym ze swojej strony pogratulować otrzymanych wyróżnień ".

Przed dokonaniem aktu wręczenia, został odczytany rozkaz Ministra Obrony Narodowej, który podpisał Sekretarz Stanu Wojciech Skurkiewicz: „Na mocy Decyzji nr 3115 Ministra Obrony Narodowej
z dnia  26 października  2021 roku o nadaniu medalu «Za zasługi dla obronności kraju» w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej przyznaję srebrny medal «Za zasługi dla obronności kraju» Panu Lechowi Szabłowskiemu, przyznaję brązowy medal «Za zasługi dla obronności kraju» Pani Marii Dziekońskiej.
”.

Komendant ppłk Adam Olszewski pogratulował otrzymanych medali i życzył zdrowia w tych trudnych czasach. Podkreślił bardzo dobrą współprace pomiędzy Władzami Starostwa, a Wojskiem Polskim z nadzieją na dalszą jej kontynuację.  Cieszymy się, że ponadprzeciętne zaangażowanie Pana Starosty i Pani Wicestarosty jest dostrzegane na szczeblu krajowym.

Ad 4. Przewodniczący Rady po przedstawieniu zebranym treści pkt 4 oddał głos Staroście Łomżyńskiemu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, który przedstawił informację
z pracy Zarządu między sesjami.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

Ad 5. Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu obrad przypomniał, że stosownie do art. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgłaszanie interpelacji lub zapytań powinno być przedstawiane na piśmie do przewodniczącego rady, który niezwłocznie przekazuje je staroście. Starosta lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.   

 

Mając na uwadze powyższe zapytał zebranych czy mają ewentualne pytania bądź uwagi.

Radni nie zgłosili uwag lub pytań.

Ad 6. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 6 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022-2029.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżeturadny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2022- 2029, została podjęta 14 głosami za, przy 1 przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/169/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Radny Sławomir Łomotowski – „Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, mam pytanie odnośnie pkt. 3 ppkt. f „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Siemień Nadrzeczny – Pniewo od długości około 34700 m, gm. Łomża”. Proszę o informację, bo chyba wystąpił błąd”. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące ppkt. a „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Piątnica Włościańska – Kalinowo, przy tej inwestycji było dużo zawirowań dotyczące wyłonienia wykonawcy. Ostatecznie udało się to wykonać ten przetarg i podpisać umowę. W jakim trybie i formie jest budowa droga Czy na zasadzie Zaprojektuj Wybuduj. Jeśli więc tak to proszę powiedzieć, czy w przyszłości był robiony projekt budowy tej drogi, jak to wygląda finansowo. Czy projekt został zrobiony i wykonany, czy my za niego zapłaciliśmy. Dziękuję”.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w punkcie f jest błąd pisarski, chodzi o 3,47 km. Początek projektowanego odcinka jest od końca, stanowi kontynuację tego odcinka, który był realizowany i zakończony rok temu. Jeśli chodzi o pytanie drugie dotyczące Kalinowa jest to inwestycja, na którą mamy podpisaną umowę i firmą UNIBEP w formule Zaprojektuj Wybuduj. Projekt był robiony na początku”.

Ad 7. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 7 oddał głos Skarbnikowi Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji Budżeturadny Adam Zaczek przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Radny Zenon Białobrzeski – „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsze pytanie skieruję do Pani Skarbnik, żebym mógł się odnieść do materiałów. Chciałbym zapytać się jak mamy rozumieć po stronie wydatków inwestycyjnych, jak mamy rozumień sformułowanie zmiana zmniejszenie finansowania z Rządowego Programu. Jak to rozumieć, co się stało z tymi pieniędzmi, które były na koniec roku do nas skierowane, a teraz tych pozycji mamy kilkanaście, gdzie wyraźnie piszę, że zmniejszenie finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to kwota około 9 mln zł. Proszę Panią Skarbnik o odpowiedź, a później zechce odnieść się do tych materiałów”.

 

Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – „Z tego co mogę na szybko wyjaśnić, to część środków jest przesuwana ze zmienną harmonogramów z realizacji zadań. Część zadań przechodzi na 2023 rok. Zmianie uległy wysokości nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania poniesione. W związku z czym z automatu procentów powoduje zmianę udziału. Natomiast konkretnie co do poszczególnych inwestycji to musze sięgnąć do materiałów, jeśli Pan potrzebuję w tej chwili.

Radny Zenon Białobrzeski – „Proszę Państwa, chciałbym Państwa zapoznać jak z tym wygląda i tak do końca nie rozumiem. Te kilkanaście przetargów nie zostało jeszcze przeprowadzonych i zastawia mnie, dlaczego teraz są aż takie zamiany. Z materiałów jako Radni otrzymaliśmy w wydatkach majątkowych pod pozycją 2 jest zmniejszenie wydatków na drogę Wizna- Piątnica na kwotę 1 mln 903 tys., zmniejszenie wydatków na drogę Brulin- Strzeszewo na kwotę 177 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Siemień – Pniewo na kwotę 1 mln 500 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Jemielite Wypychy na kwotę 118 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Drozdowo na kwotę 657 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Jedwabne na kwotę 257 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Szczepankowo na kwotę 417 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Olszyny na kwotę 341 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Pniewo na kwotę 800 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Jarnuty na kwotę 117 tys.; zmniejszenie wydatków na drogę Bronowo na kwotę 800 tys. Dodatkowo
w pozycjach 22,23,24 rezygnacja z wcześniej planowanych inwestycji. Jeżeli już jestem przy tym, to chciałbym, bo to jest mój okręg wyborczy spytać, dlaczego po macoszemu została potraktowana sąsiednia Gmina Nowogród., gdzie planowanego zadania w tym mieście wycofano środki finansowe
z Rządowego Programu w wysokości 1 mln zł i udział własny w wysokości 1 mln 229 tys. zł. Liczenie na to, że armia nasza wybuduje drogi. Myślę, że jest to odkładanie tematu w czasie i są. Jeśli Pan Burmistrz dowie się to będzie reagował, bo nie można pozwolić, żeby tak było. Chciałbym powitać Panią Wójt Gminy Zbójna, bo na temat Gminy Zbójna też chciałbym powiedzieć, tu też Pani Skarbnik przestawiała, że zostały prowadzone nowe inwestycję. Nadal w tych inwestycjach nie widzę Gminy Zbójna, nie widzę także Gminy Przytuły. Szczerzę mówiąc to nie bardzo rozumiem jak daleko zwrócona jest nasza polityka Powiatu w zakresie tych zadań inwestycyjnych. Tutaj przy wydatkach majątkowych wzrost wydatków majątkowych i to bardzo wielki naszych własnych. Udział własny gminy. Mam tu wypisane, ile w poszczególnych inwestycjach, ale już nie będę czytał. Powiat będzie z własnych środków dokładał. Prawie zawsze jest to nie zgodne z tym co dotychczas twierdzono, że udział własny Powiatu jest w połowie z udziałem własnym Gmin. Jak się czyta te materiały, które dostaliśmy to prawda jest inna. Czyli udział własny Powiatu jest zdecydowanie większy w stosunku co do niektórych inwestycji. Owszem mamy te klika mln zł z nadwyżki budżetowej, której możemy na to przeznaczyć, ale trzeba byłoby się zastanowić, czy akurat nie przydałby się te pieniądze na wsparcie inwestycji, które ja mam nadzieję, że ze środków unijnych będą uruchomione. Wcześniej czy później będą uruchomione, trafią do Polski, aby się tylko nie stało tak, że my teraz pozbędziemy się środków na wsparcie ewentualnych przyszłych inwestycji. Wracając do Gminy Zbójna w dniu wczorajszym na spotkaniu wspólnym Komisji Rady Gminy w Zbójnej, w Komisji uczestniczyliśmy Radni z tego terenu we 3. Musieliśmy się bardzo wstydzić, za nasze działania w Powiecie, a to dlaczego, że w ocenie Radnych naszych nie wypełniamy swoich obowiązków, bo nie walczymy o dobro zarówno Gminy Zbójnej, jak
i Nowogród. Dotychczas, a mamy już 4 rok tej kadencji. Przypomnę Państwu nie widzę inwestycji ani jednej, ani na drugiej gminie. Wczoraj zostaliśmy zobowiązani do bardziej skrupulatnych działań,
w związku z czym to moje wystąpienie. Wcześniej nie dalej tak około miesiąca temu rozmawiałem
z Panem Starostą na temat inwestycji w Gminie Zbójna. W rozmowie otrzymałem informację, że planowana jest duża inwestycja około 5 km drogi i między innymi w Zbójnej i Nowogrodzie i chyba częściowo w Miastkowie. Z tych działań, które mamy w materiałach nie widzę potwierdzenia. Pan Starosta twierdzi, że brak mu potwierdzenia udziału środków gminnych w ewentualnych inwestycjach. Wczoraj Pani Wójt na tym spotkaniu stwierdziła, że w zakresie inwestycji do Dobrego Lasu, która
w pierwszej wersji blisko 6 km, później zmniejszona do 4 km z kawałkiem miał potwierdzenie udziału w wysokości 50 %, inwestycja ta została okrojona do 1100 m. Kochani Radni jesteście Radnymi Powiatowymi nie Gminnymi owszem reprezentujecie Gminy, ale uważam, że we własnych sumieniach rozstrzygnięcie, czy akurat taki nie równy podział środków na te szczególne samorządy jest właściwy. Dziękuję bardzo”.

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Radny, Pani Wójt. Tak długa wypowiedź, dużo pytań takich szczegółowych. Spróbuje w sposób bardzo ogólny. Natomiast w szczegółach może bardziej to Pani Skarbnik będzie mogła ustosunkować się do tych różnych zapytań. Proszę Państwa z wypowiedzi z kontekstu Pana Radnego wnioskuję, że padł jakby zarzut, że rezygnujemy z jakichkolwiek z dotacji przyznanych. Pan mówił o zmniejszeniach. Więc to jest rezygnacja. Tak to odbieram. Nie rezygnowaliśmy z żadnej dotacji. Dotacje nie zostały zwracane, natomiast zmniejszenie wydatków należy rozumieć w ten sposób, że po rozstrzygnięciu przetargu kwota, która znajdzie się, bądź znalazła się w umowie na wykonanie inwestycji uległa zmianie. W tym przypadku zmniejszeniu na konkretne zadanie, stąd też tak to brzmi w uchwale. W uchwale zmniejszenie wydatków, czyli kwota po rozstrzygnięciu przetargu uległ zmianie, równie, gdyby sytuację były w drugą stronę, czyli zwiększenie. Też takie sytuacje miały miejsce i wszystkie inwestycje, które były zaplanowane w roku 2021 do zrealizowani zostały zrealizowane, a te które są zdaniami wieloletnimi zostały zakontraktowane w odpowiednim czasie. Było to podstawą podpisania umowy z wykonawcą oraz do przekazania środków finansowych przez Wojewodę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rezygnacje, które się tam pojawiły np. gmina Przytuły- tak składaliśmy wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa ten temat też kiedyś na sesji była mowa. Wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okolicach szkół, które znajdują się na terenie naszych gmin, a przy drogach powiatowych. Dwie inwestycję zostały wykreślone mimo tego, że znalazły dofinansowanie Wojewody, a te inwestycję dotyczą gminy Przytuły. Pan Wójt zrezygnował
z udziału finansowego w tym przedsięwzięciu, a byliśmy na to umówieni. Porozumienia z Gminami mamy podpisane. A druga inwestycja dotyczyła miejscowości Wagi przy szkole. Następna inwestycja dotyczy gminy Śniadowo, czyli inwestycja przy drodze, przy szkole podstawowej w Śniadowie. Inwestycja dotyczyła również gminy Wizna w miejscowości Bożejewo, tam też gmina zrezygnowała. W pełnym uzgodnieniu z gminą. Panie Radny przywołuje Pan naszą rozmowę sprzed kilku dni. W tedy mówiłem o tym, że przygotowujemy się do złożenia wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład. Nie mówiłem o 5 km na ternie gminy Zbójna. Mówiłem, że będę starał się, zabiegał, aby Gmina Zbójna otrzymała dofinansowanie na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
W pierwszym rozdaniu przypomnę około chyba 1100 czy 1200 m w miejscowości Dobry Las otrzymało dofinansowanie. To było w pełni z Panią Wójt uzgodnione, spotykaliśmy się ze wszystkimi Wójtami. Inwestycja ta była z Panią Wójt w pełni uzgodniona. W tej chwili jesteśmy w trakcie procedowania przetargu. Przetarg został ogłoszony na te zadanie inwestycyjne, w tym na Gminę Zbójna. Czekamy na oferty. Natomiast wracając do tej rozmowy i drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład tutaj w uzgodnieniu z Panią Wójt złożyliśmy wniosek na modernizację drogi Zbójna – Stanisławowo. Takie było życzenie Pani Wójt i taki wniosek został złożony. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w tej sprawie. Nie robimy nie czego poza, bez zgody, bez uzgodnienia z samorządowcami, z Wójtami i Burmistrzami. Tak jak byliśmy umówieni na początku w sprawie współfinansowania, tak to trwa. Nie ma sytuacji, że to co Pan Radny mówił. Nie będę przypomniał jednego czy dwóch zadań, które na początku
w pierwszym roku przydarzyły się na innych zasadach współfinansowania. Dzisiaj jest takie, że środki – ten udział własny dzielimy z gminami. Wszystkie gminy takie porozumienia podpisują. Panie Radny Dobry Las jest tutaj w programie inwestycyjnym w załączniku inwestycyjnym w uchwale budżetowej. Stanisławowa jeszcze nie ma, dopiero wniosek został złożony. Jak będzie i otrzyma dofinansowanie
w co wierzę, znajdzie się i zostanie wprowadzony do budżetu i przynajmniej do realizacji. Jeśli chodzi o Nowogród. W Nowogrodzie też przypomnę z pierwszego naboru Polskiego Ładu gmina Nowogród otrzymała, jakby największe wsparcie, bo tam realizujemy zdanie drogowe relacji Chojny – Nowogród przez Sławiec. Niespełna chyba 8 km odcinek o długości 7800m. W tej chwili jest to też w trakcie przetargu. W ramach tego samego przetargu, który ma Gmina Zbójna i trzy pozostałe, które z Polskiego Ładu otrzymały dofinansowanie. Czekamy na rozstrzygnięcie, mam nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie, chociaż sytuacja na rynku budowlanym jest, jak wiecie wszyscy Państwo bardzo trudna, ale wierzę, że uda się te przetargi rozstrzygnąć pomyślnie i te zadania zrealizować. W gminie Nowogród mamy zakontraktowane, podpisane umowy na wykonanie przebudowy ul. 11 listopada, ul. Łomżyńskiej. Mamy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Te zadania są
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nic tutaj nie zostało zmienione, natomiast przy Nowogrodzie będąc w tej chwili mamy sytuację złożoną o tyle, o pewien element, którym powiem Państwu. Rozmawiałem o tym z radnymi Nowogrodu, z Panem Burmistrzem. Otóż występowaliśmy dwukrotnie do Ministra Obrony Narodowej o wpisanie do dróg o charakterze obronnym ul. 11 listopada
w Nowogrodzie oraz ulicy Miastkowskiej. W pierwszym tym wniosku zabiegałem o to, żeby została wpisana cała droga przez Szablak do Jednaczewa, jako droga o charakterze obronnym. Tam zgody nie było. Natomiast jest sprzed kilkunastu dni. Tak naprawdę decyzja Ministra Obrony Narodowej
o wpisaniu ulicy Miastkowskiej i ulicy 11 listopada do dróg o charakterze obronnym. Co się z tym wiąże, wiąże się to, że w roku 2024 Powiat będący inwestorem na tych drogach będzie mógł ubiegać się o udzielenie dotacji przez Ministra Obrony Narodowej na przebudowę tych dróg. Minister Obrony Narodowej na drogę o charakterze obronnym może udzielić dotacji w wysokości 100 % wartości inwestycji i takie dotacje są udzielone. Myśmy z tego nie korzystali, ale w innych samorządach u nas
w samorządzie województwa. Korzystał z takiej dotacji w wysokości 100 % z tym, że nie takie parametry drogi o charakterze obronnym różnią się w sposób znaczący od parametrów zwykłej drogi powiatowej. Dotyczy to szerokości, ale w szczególności nośności drogi powiatowej. Wykonujemy
 w kategorii KR 1, KR 2 ewentualnie 3. Droga o charakterze obronnym pewnie będzie musieć być wykonana w kategorii KR 4 albo 5. Rozpoczęliśmy rozmowy z Wojewodą, tutaj jest akceptacja na to, żeby podnieść standard tej drogi. Tej drogi o charakterze powiatowej do drogi do standardu drogi charakterze obronnym. Jest zgoda również Wojewody na ewentualne przesuniecie w czasie zakończenia inwestycji. Rozmawialiśmy z Ministrem Obrony Narodowej na temat współfinansowania, czyli dofinansowania tej inwestycji w różnicy kosztów, ale już w roku 2022, albo najdalej 2023, bo zostawienie tego na rok 2024 to tak jakby rezygnacja z środków od Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tam mamy 50% finansowania przyznane, a co będzie w roku 2024 trudno jest przewidzieć jaka będzie sytuacja w Polsce, czy w ogóle to dofinansowanie otrzymamy. Nie mniej dokumentacja na te ulicy jest przygotowana i są podpisane umowy na wykonanie tych zadań. Także Nowogród jest tutaj moim zadaniem w sposób taki wyjątkowo doceniony. W sensie inwestycji, które
w tej chwili są w trakcie przygotowania i te które są przed nami, czyli tutaj mówię o tym przetargu na drogę Chojny – Nowogród. Więc proszę Państwa nie da się wszystkiego od razu wybudować w krótkim czasie. Proces inwestycyjny jest procesem bardzo długim, często pracochłonnym ze względu na choćby sprawy te formalne, które musimy przygotować pozwolenie na budowę, wcześniej dokumentację. Na rynku wykonawców też sytuacja jest zmienna. Jeśli w dobrym czasie inwestora przetarg jest ogłaszany są dobre ceny, w innym czasie są ceny wyższe. Nie od nas to zależy. Każe zadanie jest zlecone
w przetargu publicznym. Wiąże się z tym różnego rodzaju uciążliwości, które skutkują tym, że w czasie to się przesuwa. Do końca roku 2021 wszystkie te plany inwestycyjne w zakresie, czy wykonania, czy zakontraktowania, zostały wypełnione i środki finansowe, które zostały nam przyznane zostały przekazane. Fundusz Rozwoju Dróg działa w ten sposób, że po podpisaniu umowy z wykonawcą Wojewoda przekazuje środku finansowe, które podlegają rozliczeniu po zakończeniu inwestycji. To taka informacje ogólne Panie Radny. W szczegółach może Pani Skarbnik albo Pan Dyrektor Zarządu Dróg ewentualnie może odpowiedzieć.

Przewodniczący Rady – „Myślę, że informacja była wyczerpująca. To co Pan Starosta powiedział. Robimy naprawdę wiele, niemal praktycznie na każdej gminie”.

Radny Sławomir Łomotowski – „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Mam pytanie odnośnie inwestycji na 2022 rok. W tej tabeli punkt 23 dotyczy przebudowy i rozbudowy obiektu mostowego
w miejscowości Milewo i dojazdu o długości około 520 m. Ta inwestycja na ten rok, więc jak rozmawiałem z Panem Dyrektorem, ale chciałbym jasnej deklaracji, czy w tym roku zostanie przygotowania cała dokumentacja i rozpisany przetarg. Pytam, ponieważ mieszkańcy ciągle dopytują
o ten nieszczęsny most w związku z tym, że zbliża się sezon prac już w polu, a tam na tym moście jest ograniczenie do 3,5 t. Rolnicy muszą jeździć klika kilometrów, żeby objechać sobie skrót do swoich pól, łąk. To jest jedno pytanie, bo chciałbym po prostu udzielić jasnej odpowiedzi mieszkańcom. Następne pytanie poz. 32 zwrot dotacji, w związku z zadaniem przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1961 Wizna – Męczki- Kotowo – Jedwabne. Zwrot w wysokości 833 000 dotacji Chciałbym jakieś szersze informacje na ten temat, o co chodzi dokładnie. Proszę o informację dotyczącą pkt. 33 zakup portalu narad koordynacyjnych portalu projektanta wartość 70 tys. więc być może to jest na pewno ważne zadanie, więc też chciałbym klika informacji na ten temat. Następne pytanie dotyczące zakupu samochodu służbowego 150 tys. Rozumiem, że taki samochód jest niezbędny. Czy ten samochód będzie zastępował ten sam, który mamy obecnie, czy będą 2. Czy np. jeden będzie wykorzystywany przez pracowników wydziałów. Chciałbym na ten temat jakoś informację, czy będzie zatrudniony kierowca do tego drugie pojazdu. Jak to wygląda, jak Państwo to planujecie, skoro postanowiliście zakupić drugi samochód. Dziękuję”.

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski –„Proszę Państwa, Panie Radny. Dokumentacja techniczna na obiekt Mostowy w miejscowości Milewo jest w trakcie opracowania. Mamy porozumienie podpisane z Gminą Łomża z Gminą Zambrów wiejską. To zadanie inwestycyjne planowane było do realizacji z udziałem rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury. Z tej rezerwy korzystaliśmy 2 lata wcześniej przy budowie mostu w Dobrzyjałowie. Proszę Państwa w tym roku Minister jeszcze nie ogłosił naboru wniosków do tego swojego programu do rezerw. Przygotowujemy się do tego, że jeśli ten nabór zostanie ogłoszony będziemy składali wniosek o udzielenie dotacji
i uzyskanie dotacji. Przystąpimy do realizacji inwestycji. Na razie skupiamy się na dokumentacji technicznej pozwoleniu na budowę. Druga kwestia, tutaj pytanie dotyczące samochodu. W budżecie na rok 2022 ten zakup inwestycyjny był oczywiście wpisany ten samochód. Samochód został zakupiony. Nie planujemy zatrudnienia nowego kierowcy, jest jeden kierowca. Wielu pracowników mają uprawnienia do prowadzenia pojazdu, w związku z tym w sytuacja innych mogą tez korzystać. Jest również kierowca dodatkowo, oprócz kierowcy jest inny pracowników upoważniony do kierowania pojazdem. Samochód Skoda dotychczasowy trzynastoletni, z przebiegiem prawie 400 tys. km. Ten samochód na dzień dzisiejszy nie wiem będzie przekazany do jakieś jednostki ewentualnie może być sprzedany. Natomiast dwóch samochodów nie będzie utrzymywać. Mamy jeszcze Fiata Punto to też już niemłody, ale też służby wyjazdom takich w teren pracowników Starostwa. Zwrot dotacji na ten temat już na wielu sesjach mówiliśmy. Proszę Państwa przypomnę – tak zwracaliśmy dotację w wysokości
2 mln 500 tys. zł. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Wystąpiliśmy o przyznanie nowej dotacji w kolejnym roku ta dotacja została przyznana, a zwrot dotacji na naszą prośbę został rozłożony na raty. Za zgodą Zarządu Województwa, Marszałka Województwa w ratach spłacamy tamtą dotację. Natomiast została udzielona nowa dotacja powiększona o wartość odsetek. W związku z tym Powiat ani złotówki na tym nie stracił. Stąd zapisane jest kwota zwrotu. Jeszcze tutaj kwestia portalu narad koordynacyjnych, to jest co Pan Radny oczekuje, czyli np.  mikrofony. Są to środki w wydziale Geodezji zapisane w ramach dużego projektu inwestycyjnego „Cyfryzacja urządzeń geodezyjnych”, który jest realizowany, ten projekt dobiega końca, w tym roku koniec tego projektu. Projekt obejmował zasięgiem wszystkie powiaty ziemskie z ternu naszego województwa i w ramach tego projektu taki zakup jest planowany. Dziękuję”.

Radny Zenon Białobrzeski- „Panie Przewodniczący, ja nie negowałem działań Pana Starosty
w zakresie pozyskania środków, za to jesteśmy wdzięczni. Widać duże działania, dosyć duża ilość środków wpływających na nasz teren, teren naszego powiatu. Mam pretensje o nierównym podziale tych środków i tylko o to. Panie Przewodniczący, bo Pan troszkę tak lekceważąco podszedł do wypowiedzi, więc ja Panu przeczytam ten pkt 19 jak na temat Nowogrodu pisze. Przebudowa dróg powiatowych ul. Miastkowska, ul. 11 listopada w Nowogrodzie długość 2035. Środki planowane do uzyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 mln zł, zmniejszenie wkładu własnego
o 1 029 500 zł, o czym to świadczy. To świadczy, że tak inwestycja jest przygotowywana do realizacji w tym roku. Nie, Panie Przewodniczący. Dziękuję”.

Radny Adam Zaczek – „Właśnie tutaj kontynuując wypowiedź kolegi, bo mamy środku na przebudowę drogi właśnie tej w Nowogrodzie. Całkowita wartość zadania to jest 3 924 500 zł, środki własne budżetowe jest 959 750 zł, a dotacja gminy Nowogród 1 961 750 zł, czyli większość zadania będzie płaciła Gmina Nowogród, bo mi tu wychodzi, że ponad 50%. Jakby tak 50% z Gminy Nowogród. Czyli nasz wkład jest 959 750 zł przy całkowitej kwocie zadnia 3 mln. Coś mi się tu nie zgada”.

Dyrektor Zarządu Dróg w Łomży – Krzysztof Święcki – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Jeśli chodzi o to inwestycje w samym Nowogrodzie. Jedna inwestycja dotyczyła
ul. Miastkowskiej, ul. 11 listopada i ul. Łomżyńskiej. Natomiast końcówka roku przyniosła nam wiele takich niespodziane związanych z wyłonieniem wykonawcy przetargu, krótko mówiąc ceny w stosunku do oczekiwany były bardzo duże, wyższe. Więc szukaliśmy różnych rozwiązań między innymi ta inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza część ul. Łomżyńska mieliśmy opracowaną dokumentację pozwolenia na budowę. Tak jakby z puli środków, które było około 6 mln dotacji. Jest podpisana jedna umowa na tę inwestycję, na to inwestycję wejdziemy lada dzień. Natomiast drugą część inwestycji ul. 11 listopada oraz ul. Miastkowska była ogłoszona w drugim przetargu. Również przetarg był powtarzany i środki były brane z jednej puli. Do tego jeszcze środki w trakcie były uzupełniane przez Wojewodę. Te zmiany skąd wynikają. Powinna się wszystko zgadać, tak powinno być. Tak jak Pan Starosta powiedział 50 do 50. Jeśli trzeba po prostu możemy wyjaśnić pisemnie Panu Radnemu to całą sytuację, żeby to było zrozumiałe”.

Rady Adam Zaczek – „Szanowni Państwo Pan Dyrektor wspomniał, że te ceny w przetargu znacznie różnią się od cen życzeniowych. Teraz zastanawiam się, czy jeżeli wprowadzimy nowe zadania, czyli Zawady, Giełczyn i Zanklewo – Wizna. To jest ponad 13 mln, czy zadania, które są już zakontraktowane nie będą zagrożone. Dziękuję”.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – „Byśmy chcieli, aby nie były. zagrożone. Natomiast wszystkie zadania, na które składane. Wojewoda na część tych zadań przyznaję dofinansowanie na część nie. Składaliśmy te wnioski np. na 20 zadań, a otrzymaliśmy 8. Część była na liście podstawowej, a część na liście rezerwowej. To nie zależy do końca od nas kwota. Akurat z listy 20 wniosków te środki zabezpieczyliśmy. Między innymi pomysł zabezpieczenia tych środków kredytem. Te przetargi nie są zagrożone. Aczkolwiek to co się dzieje na rynku budowlanym, jest tak, że wykonawcy, którzy podpisali kontrakty w grudniu. Dzisiaj po 3 miesiącach twierdzą, że nie są w stanie za te pieniądze wykonać tego. Więc trudno jest po prostu nawet z tego powodu pewne rzeczy przesądzić, powiedzieć z 100 % pewnością”.

Radny Adam Zaczek – „Czy nie było by rozsądnie poczekać do rozstrzygnięcia wszystkich tych przetargów. Wtedy wprowadzać nowe zadania inwestycyjne. Będziemy wiedzieli na czym stoimy, a tak to wprowadzamy nowe zadania i wtedy kwoty się rozbijają. Czy w tym momencie jest sens wprowadzania nowych inwestycji, jak nie wiemy jakie będziemy mieć dofinansowanie. O tych zadaniach o których mówiliśmy to nie mamy gwarancji z Funduszu Dróg Samorządowych, ani z innych środków”.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki- „Środki pochodzące
z Funduszu Dróg Samorządowych i tutaj ogłoszona oficjalnie lista jest tym dokumentem, który upoważnia nas do działania dalszego. W przypadku Polskie Ładu jest to promesa. Czyli generalnie nie mając promesy, nie powinniśmy ruszać przetargu. Ta promesa przyszła nie tak wcale dawno. Przetarg z Polskie Ładu jest ogłoszony. A tutaj większym zagrożeniem jest rynek budowalny i wzrost cen. Mówimy o wzroście cen, nawet dwukrotnym, jak to czy mamy to w budżecie zabezpieczone ewentualnie kredytem, żeby przyszło realizować wszystkie te które były złożone w całej puli wniosków”.

Wójt Gminy Zbójna – Elżbieta Parzych – „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dziękuje serdecznie za udzielenie głosu w tym punkcie. Być może, że powinna być może w wolnych wnioskach, ale skoro moja osoba została wywołana w tym punkcie. Myślę, że zbędne zostało poruszone, czy zostałam powitana, czy nie to jest mniej ważne. Może dlatego, że zostałam zaproszona nie przez Pana Przewodniczącego, tylko Pana Radnego Tadeusza Góralczyka. Wczoraj był u nas na komisji, prosił mnie, żebym przyjechała na tą sesję, więc uznałam, że to żadna sprawa, żeby przyjechać na Sesję Powiatu. Stąd tutaj jestem. Skąd to zamieszanie powstało odnoście drogi w Dobrym Lesie. Pewnie umknęło to mojej uwadze, że jak dobrze pamiętam w pierwszej wersji miał być złożony wniosek
i długość odcinka drogi Dębniki – Dobry Las – Siwiki -Poredy. Miało być 5700 m. Później były uzgodnienia, były informacje, że wniosek trzeba okroić, zmniejszyć zakres. Więc była informacja, że zakres te został zmniejszony na 4 km 700 m. Deklarowałam pokrycie udziału własnego przez Gminę, ponieważ znam doskonale budżet Powiat, wiem jakie są możliwości.  Mimo że Gmina również nie ma wielkich możliwości, ale szczególnie korzystając z tego programu, gdzie jest 95% dofinansowania, to stać gminę, żeby cały udział własny 5% pokryć. Umknęło tak, jak mówiłam to mojej uwadze, że te zmniejszenie nie pozostało na 4700 m, tylko zostało zmniejszone do 1 km 100m. Byłam do chwili otrzymania projektu porozumienia troszkę w błędnym przekonaniu, ale przekonanie również potwierdzili moi Radni, którzy inną droga uzyskali takie informacje. Z resztą wczoraj na komisji Radni z mojego okręgu, również to potwierdzili. Tutaj tak troszkę jest taka irytacja właśnie powstała z tego powodu. Dotychczas jak wiecie nigdy nie przyjeżdżałam, nie miałam o nic pretensji, cierpliwie czekałam. Ale słysząc wszelkie informacje, ile to milionów szczególnie na drogi, ale na wszystkie inwestycje Powiat otrzymuje, stara się dobrze. Nie umiem odpowiedzieć swoim Radnym, Radnym Gminy Zbójna, dlaczego nam dostało się tylko dofinansowanie na 1 km drogi. Tutaj przez to, nie mam żalu. Po prostu gdzieś się nie dopatrzyłam, że jeszcze raz ten wniosek został zmniejszony i w porę takiej informacji gdzieś tam nie uchwyciłam. Dlaczego tutaj przy tych wnioskach, które obecnie były składane stąd była taka nie inna moja propozycja. Planowała, że zostanie zrobione droga Dębniki – Dobry Las, więc dlatego tutaj potwierdzam słowa, że mówiłam, jeśli rada ma pokryć, gmina ma pokryć udział własny więc ja muszę liczyć się ze zdaniem Radnych Gminy. Dlatego zaproponowałam odcinek jak będzie możliwy do zrealizowania na drogę Zbójna – Stanisławowo. Mam wielką prośbę do Pana Starosty, do Zarządu, bo to Zarząd propozycje przekłada Radzie i również do całej rady, żebyście troszkę przychylniej spojrzeli na Gminę Zbójna. Dziękuję bardzo”.

 

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski –„Szanowni Państwo, może tak uzupełniając to
o czym mówiliśmy, o czym Pani Wójt mówiła. Proszę Państwa o tym też mówiłam z kolegami samorządowcami, Wójtami też spotykałem się przed naborem przed złożeniem wniosków do pierwszego naboru do Polskiego Ładu. Prosiłem wszystkie gminy o przedstawienie propozycji
i inwestycji na drogach powiatowych, w których to gminy będą partycypowały w kosztach. Mówiłem
o tym, że w Polskim Ładzie dofinansowanie na drogi będzie sięgało 95%. Deklarowałem ze strony Powiatu przygotowanie spraw związanych z formalnoprawnych, czyli dokumentacji technicznej nadzoru budowalnego. Natomiast udział proponowałem, aby ten 5% był pokryty przez Gminy. Gminy złożyły swoje propozycje, a taki dokument pokazywałem samorządowcom, w szczególności tutaj Państwo Radnym, gdzie zostały zebrane wszystkie pomysły samorządowców na inwestycje drogowe
w ramach Polskiego Ładu w sumie 65 km dróg do przebudowy na terenie 9 Gmin na kwotę ponad
84 mln zł. Takie zestawienie zostało zrobione. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy na jakiego rzędu pieniądze będziemy mogli liczyć, jakie pieniądze otrzymamy, taki wniosek przygotowaliśmy. Na spotkaniu z Panem Senatorem Markiem Komorowskim, którego prosiłem o wsparcie nas w tych przygotowaniach i padła informacja o tym, na jakie pieniądze Powiat może liczyć w pierwszym rozdaniu, jakiej wysokości, bo wiadomo są jakieś ograniczenia. Padłam tam ta kwota, że to będzie około 15 mln zł, tyle Powiat może dostać. Do końca nie byliśmy pewni, czy to faktycznie będzie tyle, czy nie. Zrobiliśmy w ten sposób, że z tego całego zestawienia w uzgodnieniu z samorządowcami wykroiliśmy dwa wnioski, jeden na kwotę 16 mln z udziałem dotacją w wysokości 15 mln. Pięć inwestycji znalazły się na terenie 5 Gmin. Spotykaliśmy się z Wójtami, mówiłem o tym. Natomiast we drugim wniosku zmieściliśmy wszystkie pozostałe drogi zgłoszone. Jeśli chodzi o Gminę Zbójna, to było w pierwszym wniosku w tym mniejszym na 15 mln dotacji, otrzymaliśmy 15 mln 200. Było 110m w Dobrym Lesie, a drugim wniosku było 4700 m, więc nic nie zostało wyrzucone. Wtedy nie wiedzieliśmy, czy ten
15 mln faktycznie będzie, a może dostaniemy cały duży wniosek dofinansowanie. Stało się, że otrzymaliśmy wsparcie na pierwszy wniosek. Teraz podobnie w tym drugim naborze, do którego składaliśmy wnioski znów trzymamy się tej listy, tych zgłoszeń. Zostało to również rozbite na kilka zadań. Pojawiła się również możliwość otrzymania dofinansowania dla Gmin, Powiatów, na których były wcześniej PGR-y z tego również skorzystaliśmy. Zrobiliśmy ten wniosek, złożyliśmy drugi do 5 mln, do 35 mln i 60. Znowu wszystkie drogi, które otrzymają dofinasowanie. Na dzień dzisiejszy nie wiem, one dopiero są weryfikowane, sprawdzane. Żadnej Gminy nie wyrzuciłem, nie wykreśliłem. Tutaj na prośbę Pani Wójt oraz uzgadniania z Radnymi, tak jak rozmawialiśmy zostało wpisane teraz Stanisławowo. Droga Zbójna- Stanisławowo, a nie Dobry Las takie było życzenie, więc nic nie robię wbrew woli samorządów niczego. Nie mam powodu, do tego naprawdę, że Gmina Zbójna
w jakikolwiek sposób dyskredytować. Naprawdę szanuję Panią Wójt, znamy się od wielu lat i Pana Radnego Zenona, Radnych, mieszkańców tym bardziej. W związku z tym to co było zaplanowane będzie w poszczególnych naborach. Nabory do Polskie Ładu były planowane co kwartał, jak wiemy. Sytuacja teraz wojny zmieniła, pewnie będzie zweryfikowane, już jest weryfikowane, bo terminy były przedłużane dwukrotnie składania wniosków. Nie wiem co będzie dalej, ale jeśli wszyscy liczymy na to, że konflikt na Ukrainie zakończy się, będziemy w jakiś sposób próbowali wracać do normalności
 i będziemy w kolejnych naborach te wnioski składali. Jeśli to było by jak zakładamy, że co kwartał nabór. To swobodnie byśmy się zmieścili ze wszystkimi zadaniami z 60 km, które były zgłoszone.
W pierwszym naborze mamy 11 km, więc co kwartał kolejny i cała lista byłaby zamknięta. Może nie wykonana do końca kadencji, ale przynajmniej zakontraktowana. Liczymy na to, że sytuacja uspokoi się, będziemy mogli te zadania kontynuować. Dziękuję”.

 Wójt Gminy Zbójna – Elżbieta Parzych – „Tylko dodam, że to potwierdził Radny Pan Góralczyk. Też był w tym przekonaniu, że Gmina Zbójna się załapała. Moi Radni też mieli informację od Pana Góralczyka, też byli przekonani, że będzie to 4 km 700m. W pierwszym rozdaniu. To, że Gmina jest obrażana, można stwierdzić po efektach. Umknęło to mojej uwadze te zmiany. Żebyśmy wcześniej wiedziała, to co bym miała do powiedzenia, bym wcześniej powiedziała. To nie ma nic do rzeczy, bo i tak jest już po fakcie było. Tak samo tam mieszkają ludzie i drogi są potrzebne. W tej chwili droga na Dobry Las jest w fatalnym stanie. Wpływają skargi”.

Przewodniczący Rady – „Za jednej kadencji to nie potrafimy zbudować wszystkich dróg. Jeśli wcześniej była kadencja, że się ciepła woda lała z kranu to było wszystko w porządku. Jestem 4 czy 5 kadencję. Takie 4 lata pamiętam, gdzie, że łopaty się nie wsadziło w żadną Gminę. Zrobiło się 3 cm Schetynówki i leciało się dalej”.

Wójt Gminy Zbójna- Elżbieta Parzych- „Z poprzedniej kadencji mogę spojrzeć każdemu radnemu
 w oczy. Na każdej Gminie był niewielki odcinek drogi zrobiony, by było niewiele środków zewnętrznych. Dziękuję”.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Chciałbym tylko dodać do tej dyskusji, że na każdym etapie pracy na temat tych wniosków, które Starosta przedstawił chronologie. W tych pracach uczestniczyły samorządy. Ten wniosek, który został złożony. Informacja od Zarządu Dróg pisemna poszła do każdej Gminy. Rozpisane zostało na co zostanie złożone. Gmina Zbójna również dostała pismo. Drogą mailową, żeby potwierdziła, czy zgada się na to, żeby taki wniosek został złożony. Jakie potwierdzenie mamy
w dokumentach. Także takie potwierdzenie wynika nie wiem z czego. Faktem jest to, że były złożone dwa wnioski. Jeden 4 km z haczykiem. Może ta informacja była zakłamana w sensie, że tamten wniosek miał przejść, a przeszedł drugi. Może stąd te nieporozumienie, bo wszystko się zgadza. Było kilka spotkań, z Panem Senatorem, przynajmniej trzy takie pamiętam spotkania. Dziękuję”.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, została podjęta 10 głosami za, przy 5 wstrzymującym się oraz przeciw nie było (Uchwała Nr XXIX/170/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

 

Ad 8. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 8 oddał głos Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Panu Krzysztofowi Święckiemu, który przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczegoradny Mirosław Szymanowski przedstawił pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, została podjęta 14 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/171/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

 

Ad 9.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 9 oddał głos Podinspektor w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i PromocjiPani Karolina Chaberek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

Następnie Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznegoradna Wiesława Masłowska przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża., została podjęta 12 głosami za, przy 1 przeciw oraz przy 1 wstrzymującym się (Uchwała Nr XXIX/172/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad 10. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 9 oddał głos Podinspektor w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i PromocjiPani Karolina Chaberek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny
i Porządku Publicznego
radny Wiesław Olszewski przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, została podjęta 13 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/173/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

 

Ad 11. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 9 oddał głos Podinspektor w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i PromocjiPani Karolina Chaberek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich
w Drozdowie.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny
i Porządku Publicznego
radny Wiesław Olszewski przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, została podjęta 12 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/174/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad 12.  Przewodniczący Rady poinformował Radnych, iż wszyscy Państwo otrzymaliście projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, została podjęta 13 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/175/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad 13. Przewodniczący Rady poinformował, iż uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, została przyjęta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, została podjęta 13 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/176/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

 

Ad 14.  Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, wszystkie komisję Rady Powiatu Łomżyńskiego przyjęły na posiedzeniach plany.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2022 rok, została podjęta 13 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/177/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

 

Ad 15.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 15 oddał głos Wicestaroście Marii Dziekońskiej, która przedstawiła projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu koszów podróży służbowych.

 Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu koszów podróży służbowych, została podjęta 13 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/178/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad 16.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 16 oddał głos Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Jackowi Albinowi Nowakowskiego, który przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2022 roku
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny
i Porządku Publicznego
radny Wiesław Olszewski przedstawiła pozytywną opinię Komisji odnośnie procedowanego projektu uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego projektu uchwały.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 12 głosami za, przeciw oraz wstrzymującym się nie było (Uchwała Nr XXIX/179/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 marca 2022r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad 17.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 17 oddał głos Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Panu Jackowi Albinowi Nowakowskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2021 rok oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 18. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 18 oddał głos Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Panu Jackowi Albinowi Nowakowskiemu, który przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Łomżyńskim za rok 2021 (ww. ocena stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 19. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 19 oddał głos Skarbnik Powiatu – Pani Grażynie Kołodziejskiej, która przedstawiła informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021 (ww. informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu)

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 20.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 20 poinformował, iż wszyscy Państwo otrzymaliście informację Nadleśnictwa Łomża o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2021 r. na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (ww. informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu)

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 21. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 21 poinformował, iż wszyscy Państwo otrzymaliście informację Nadleśnictwa Nowogród o realizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi w 2021 r. na obszarze Starostwa Powiatowego w Łomży (ww. informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu)

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 22. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 22 oddał głos Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – Marioli Czarneckiej, która przedstawiła sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2020/2021 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu)

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 23.  Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 23 oddał głos Podinspektor w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – Pani Karolina Chaberek, która przedstawiła informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2021 roku przez Powiat Łomżyński (ww. informacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 24. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 24 oddał głos Głównemu Specjaliście
w Wydziale Organizacyjnym – Panu Marcinowi Pieńkowskiemu,
który przedstawił sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021 (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 25. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 25 oddał głos Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży – Pani Teresie Fromelc – Pawelczyk, która przedstawiła sprawozdanie
z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Łomży za 2021 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do niemniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 26. Przewodniczący Rady po odczytaniu treści pkt 26, poinformował, iż wszyscy Państwo otrzymaliście informację Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu za 2021 rok (ww. informacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 27. Przewodniczący Rady w wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych tematów.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad 28. Z kolei Przewodniczący Rady – Jan Kuczyński, w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady XXIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

  

 

Data powstania: środa, 29 cze 2022 08:43
Data opublikowania: środa, 29 cze 2022 08:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 413 razy