BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej .

Podstawa prawna ogłoszenia konkursu ofert: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U z 2021 r., poz. 711 ).

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej .

Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres.  

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia  24 maja 2021 roku  na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

Oferty należy składać do dnia  08 czerwca 2021 roku do godz. 9:00 listownie lub osobiście w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 18-400 Łomża,  ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.). Liczy się data wpływu.

Oferty składa się w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą Oferenta oraz dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej” .

Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 w dniu 08 czerwca 2021 roku o godz. 10:00.

 Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży –  zakładka: Aktualności) do dnia 15 czerwca 2021 r.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  • przeprowadzenia negocjacji z oferentami,
  • odwołania konkursu,
  • przesunięcia terminu składania ofert,
  • przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu,

 bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Dyrektor

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Jolanta Bogusława Kacprzak

 

Klauzula informacyjna dla oferentów

w konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej .

 

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej „RODO” – informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest ZPOZ, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: zpozsekretariat@wp.pl , oraz telefonicznie przez nr centrali: 86 215 69 49.
  2. W ZPOZ wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo na adres: zpoziod@wp.pl, oraz telefonicznie pod nr: 86 215 69 56.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert i wyłonienia oferenta, z którym ZPOZ zawrze i będzie realizował umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
  5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi:

1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.),

4) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, będą natomiast oceniane pod kątem najbardziej odpowiednich w kontekście wyłonienia najkorzystniejszej oferty i przyszłego udzielania świadczeń.

7. Podanie danych wskazanych w formularzu oferty jest dobrowolne, jednak jest warunkiem rozpatrzenia oferty w konkursie. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem oferty.

8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia po okresie archiwizacji, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Oferty będą przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po tym, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

10. Umowa z wykonawcą będzie przechowywana przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po tym, w którym upłynął okres jej obowiązywania.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 24 maj 2021 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2021 12:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 kwi 2023 14:29
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 767 razy