BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Katalog Usług Świadczonych Przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Łomży

Wydawanie Opinii i Orzeczeń
I. Wydawanie opinii w sprawie:

1. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju
3. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
4. Odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego.
5. Pozostawienia ucznia kl. I –III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.
6. Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym.
7. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego.
8. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
9. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych u ucznia.
10. Dostosowania warunków i firmy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia.
11. Dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.
12. Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta.
13. Dostosowanie warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia.
14. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
15. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
16 Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
17. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
18. Braku przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
19. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu.
20.Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce..

II. Wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

1. Z niepełnosprawnością ruchową.
2. Dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
3. Dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
4. Z więcej niż jedną niepełnosprawnością.
5. Zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
6. Niedostosowanych społecznie.


III. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych.

IV. Wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. .
A także:
1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
2. Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania, orzeczenie o braku zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego.
3. Orzeczenie odmowne uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie odmowne uchylające orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

V.Prowadzi:

1. Diagnozy i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w tym konsultacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju;
2. Terapię logopedyczną;
3. Terapię pedagogiczną;
4. Psychoterapię i rewalidację.
5. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Działalność profilaktyczną, informacyjną i psychoedukację;

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Poradnia przyjmuje i załatwia klientów od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8 – 16:

Miejsce załatwiania sprawy:
- w swojej siedzibie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel.: 086 215-69-47,
- w szkole (przedszkolu) do której uczęszcza dziecko,
- w miejscu zamieszkania dziecka (w szczególnych przypadkach).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Klient zainteresowany wydaniem opinii lub orzeczenia telefonicznie, bądź osobiście w sekretariacie poradni ustala termin badań. W wyznaczonym terminie zgłasza się na badania, z wymaganymi w danej sprawie dokumentami, w wyniku których na swój pisemny wniosek otrzymuje opinię lub orzeczenie (po rozpatrzeniu wniosku przez Zespół Orzekający) dotyczące diagnozowanego problemu. Opinia lub orzeczenie jest doręczane listownie lub osobiście odbierane w poradni przez wnioskodawcę.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia.
2. Dokumentacja uzasadniająca wniosek:
- wyniki obserwacji, opinia wychowawcy
-bwytwory dziecka,
- wyniki nauczania (wykaz ocen, ocena opisowa),
- wyniki dotychczasowych badań psychologiczno – pedagogicznych
i innych
oraz dodatkowo:
- opinia nauczyciela polonisty w przypadku diagnozy specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu,
- dwa wypełnione egzemplarze karty dziecka 6 – letniego przy badaniu dojrzałości szkolnej,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka przy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
- zaświadczenie lekarskie o przydatności zawodowej od lekarza medycyny przemysłowej dla uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi co do wyboru kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego,
- zaświadczenie lekarskie przy ubieganiu się o orzeczenie do kształcenia specjalnego dla niepełnosprawnych ruchowo a także przy ubieganiu się o orzeczenie do kształcenia specjalnego dla dzieci z zaburzeniami sprzężonymi.
- w przypadku ubiegania się o orzeczenie do indywidualnego nauczania – zaświadczenie lekarskie o potrzebie nauczania indywidualnego
z uwzględniającym rodzaju schorzenia uniemożliwiającego uczęszczanie do szkoły i określeniem czasu kształcenia indywidualnego.

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Inne informacje istotne dla interesantów:

Do poradni na badania, konsultacje, porady, terapię może skierować, wraz z opinią o kierowanym:
- rodzic lub prawny opiekun (osobiście lub telefonicznie),
- nauczyciel, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny,
- instytucje oświatowe,
- służba zdrowia, sąd rodzinny, inne,

Pełnoletni uczeń może zgłosić się sam.
Data powstania: środa, 9 lip 2003 09:16
Data opublikowania: środa, 9 lip 2003 09:48
Data edycji: środa, 9 lip 2003 09:54
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11079 razy
Ilość edycji: 3