BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad

PB-16a

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, pokój 320, tel. (86) 215-69-37

Wymagane dokumenty

- ZAWIADOMIENIE O ZKOŃCZENIU BUDOWY (PB-16a), dołączając:

1) oryginał dziennika budowy (do wglądu);

1a)  projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2; Art.  36b. :

1a)-1.  Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.

1a)-2.  Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń: decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dzie-dzinie geodezji i kartografii.

6) Potwierdzenie nadania numeru nieruchomości przez właściwy Urząd Gminy.

7) Zawiadomienie o zakończeniu budowy - dane uzupełniające.

 

Gdzie odebrać formularze:

PINB pokój 320

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania

Podstawa prawna:

Art.54 i art. 57 ust. 1 w zw. z ust 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)

Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2021 07:27
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2021 07:36
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 151 razy