BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, pokój 320, tel. (86) 215-69-37

Wymagane dokumenty

-wniosek o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót,
-zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
-oświadczenie inwestora o przyjęciu warunków zawartych w przenoszonej decyzji,
-oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłaty:

-opłata za wydaną decyzję 44 zł
Od opłaty zwolnione są wnioski w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego:
-niezwłocznie, jeżeli może być załatwione w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
-nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępownia.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do WINB za pośrednictwem PINB w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Stronami w postępowaniu są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
Data powstania: wtorek, 6 kwi 2021 15:00
Data opublikowania: wtorek, 6 kwi 2021 15:01
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 177 razy