BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg nowych zasad

PB-12

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, pokój 320, tel. (86) 215-69-37

Wymagane dokumenty

- ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-12), dołączając na piśmie:

1) Kopia zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.;
2) Kopia decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.
3)Kopia zaświadczenia o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4) Kopia decyzji o nadaniu inspektorowi nadzoru inwestorskiego uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

5) Oświadczenie lub kopia oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

6) Oświadczenie lub kopia oświadczenia projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. (o ile dotyczy)

7) Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

Gdzie odebrać formularze:

PINB pokój 320

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem

Podstawa prawna:

Art.42 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)

 

Data powstania: piątek, 14 maj 2021 12:45
Data opublikowania: piątek, 14 maj 2021 13:15
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 195 razy