BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg starych zasad

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, pokój 320, tel. (086) 215-69-37

Wymagane dokumenty

1) oryginał dziennika budowy (do wglądu);

1a)  projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2; Art.  36b. :

1.  Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.

2.  Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń:

a)przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,

b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;

5) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dzie-dzinie geodezji i kartografii.

6) Potwierdzenie nadania numeru nieruchomości przez właściwy Urząd Gminy.

7) Zawiadomienie o zakończeniu budowy - dane uzupełniające

Opłaty:

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania

Podstawa prawna:

Art.57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane 
Data powstania: wtorek, 6 kwi 2021 14:55
Data opublikowania: wtorek, 6 kwi 2021 14:59
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 217 razy