BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

§ 1

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, dalej: Ośrodek Kultury, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.),

2) statutu Ośrodka Kultury,

3) innych przepisów dotyczących instytucji upowszechniania kultury.

§ 2

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury, zakres działania komórek organizacyjnych oraz sposób ich współdziałania.

§ 3

1. Dyrektor Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje i wydaje polecenia samodzielnie oraz ponosi odpowiedzialność.

3. Dyrektor zarządza i kieruje Ośrodkiem Kultury przy pomocy:

1) głównego księgowego,

2) kierownika do spraw administracji i obsługi ,

4) pracowników merytorycznych działalności kulturalnej.

4. Głównego księgowego, kierownika administracyjnego oraz pracowników powołuje i odwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy.

5. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ustalają dla pracowników ich bezpośredni przełożeni. Jeżeli z zakresu obowiązków wynika odpowiedzialność materialna za powierzony majątek, zmiana osoby powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

6. W celu określenia komórek i jednostek organizacyjnych Dyrektor Ośrodka Kultury wprowadza zarządzeniem schemat organizacyjny, w którym określa nazwy, symbole, ilość etatów i podległości służbowe komórek organizacyjnych oraz ich pracowników.

7. Schemat organizacyjny musi wynikać z regulaminu organizacyjnego i zapewniać sprawne zarządzanie Ośrodkiem Kultury.

8. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą wnioskować pisemnie i po uzyskaniu zgody bezpośredniego zwierzchnika wyznaczyć osoby o odpowiednich kwalifikacjach do samodzielnego prowadzenia korespondencji w określonych sprawach i zastępowania kierownika w tych sprawach w czasie jego nieobecności.

9. Kierownicy komórek mają obowiązek ściśle współpracować z kierownikami innych komórek.

10. Dyrektor Ośrodka Kultury wydaje akty normatywne (zarządzenia, regulaminy, decyzje, instrukcje i inne).

11. Do wykonania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury uprawniony jest Dyrektor oraz Główny Księgowy, a także pełnomocnicy w granicach umocowania.

12. Do podpisywania dokumentów bankowych (czeki, zlecenia, przelewy) upoważnione są osoby, które zostały formalnie zgłoszone i zarejestrowane na karcie wzorów podpisów w banku.

13. Podpisywanie dokumentów obrotu materiałowego regulują odrębne przepisy oraz ustalenia wewnętrzne głównego księgowego.

14. Polecenia wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor Ośrodka Kultury lub osoba przez niego upoważniona.

15. Zaświadczenia wydawane pracownikom podpisują:

1) w sprawach dotyczących stosunku pracy – Dyrektor Ośrodka Kultury lub pracownik prowadzący sprawy pracownicze posiadający upoważnienie Dyrektora,

2) w sprawach księgowo-finansowo-płacowych główny księgowy lub osoba przez niego upoważniona,

3) sprawozdania statystyczne – Dyrektor Ośrodka Kultury lub osoba upoważniona.

§ 4

1. Kierownictwo Ośrodka Kultury tworzy Dyrektor i Główny Księgowy,

2. Dyrektora Ośrodka Kultury zastępuje w czasie jego nieobecności Główny Księgowy lub osoba upoważniona przez Dyrektora.

3. Podstawowymi zadaniami kierownictwa Ośrodka Kultury jest:

1) wyznaczenie zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym, nadzór i kontrola przebiegu wykonywanych zadań,

2) opracowywanie planów i sprawozdawczości Ośrodka Kultury,

3) instruktaż podległego personelu stosownie do kompetencji,

4) analiza działalności Ośrodka Kultury pod względem efektywności ekonomicznej oraz realizacji zadań,

5) podejmowanie inicjatyw merytoryczno-organizacyjnych zmierzających do zwiększania efektywności działania Ośrodka Kultury,

6) występowanie w imieniu Ośrodka Kultury na zewnątrz.

4. W sprawach przyjmowania osób do pracy, przenoszenia pracowników do innych działów, zaszeregowania i przeszeregowania pracowników, a także rozwiązywania umów o pracę decyzję podejmuje w oparciu o obowiązujący stan prawny Dyrektor samodzielnie lub na wniosek kierowników komórek organizacyjnych.

5. Nagrody i kary regulaminowe udzielane są przez Dyrektora Ośrodka Kultury na wniosek bezpośrednich przełożonych pracowników lub z własnej inicjatywy.

§ 5

W celu realizacji zadań statutowych w Ośrodku Kultury, tworzy się następujące stanowiska pracy:

I) Pracownicy merytoryczni:

1) dyrektor Ośrodka Kultury,

2) instruktor ds. tańca tancerz

3) instruktor edukacji muzycznej

4) instruktor ds. poradnictwa kostiumowego i tańca ludowego

5)instruktor ds. tańca folkloru i plastyki nieprofesjonalnej

6)instruktor kulturalno –wychowawczy ds. muzyki i tańca

7)organizator ds. pracy k.o.

8)instruktor ds. tańca

9) instruktor ds. animacji kultury

10) organizator pracy k.o.

11) specjalista ds. szkoleń i pozyskiwania środków finansowych

II pracownicy administracji i obsługi:

1) główny księgowy1/2 etatu

2)specjalista ds. księgowych

3)kierownik ds. administracji i obsługi

4 )robotnik gospodarczy 2 etaty









§ 6

I. Zakres obowiązków Dyrektora:

1) odpowiada za całość działalności programowo-organizacyjnej i administracyjno-finansowej prowadzonej instytucji kultury,

2) opracowuje kalendarz imprez kulturalnych,

3) organizuje imprezy Ośrodka Kultury oraz imprezy zlecone przez inne jednostki,

4) współpracuje z urzędem gminy, zakładami pracy, organizacjami społecznymi oraz instytucjami w sprawach rozwoju kultury na terenie gminy miasta ,powiatu

5) dba o prawidłową reklamę imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury,

6) nadzoruje działalność wszystkich sekcji działających przy Ośrodku Kultury,

7) ponosi odpowiedzialność za politykę kadrową,

8) reprezentuje instytucję kultury na zewnątrz,

9) nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,

10) ponosi odpowiedzialność za swoje czynności przed Zarządem Powiatu

II. Zakres obowiązków Głównego Księgowego:

1) sprawuje pieczę nad obszarem rachunkowości i księgowości finansowej Ośrodka Kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) organizuje i doskonali system wewnętrznej kontroli informacji ekonomicznej Ośrodka Kultury,

3) prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami,

4) kontroluje i nadzoruje prace inwentaryzacyjne składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe jej rozliczenie,

5) analizuje gospodarkę finansową Ośrodka Kultury,

6) dokonuje kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych,

7) sporządza sprawozdania statystyczne, opracowuje bilans i sprawozdania finansowe,

8) wnioskuje odnośnie do celowości wprowadzania nowych wzorów druków, dokumentacji księgowej oraz elektronicznego przetwarzania danych,

9) informuje Dyrektora Ośrodka Kultury o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach, a w szczególności mogących mieć wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe,

l0) organizuje i nadzoruje prace podległych działów w sposób zapewniający pełną realizację zadań.

Zakres obowiązków

III. Kierownik ds administracji

-Zabezpieczenie i ochrona mienia ROK, dbałość o utrzymanie w pełnej sprawności technicznej, sanitarnej obiektów, sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia, bieżące remonty zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania instytucji, wynajem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu technicznego, utrzymanie środków transportu, oraz centrali telefonicznej,
- Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagadnieniami przeciwpożarowymi i BHP,
- Archiwizacja dokumentów

- Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez ROK, w tym:

planowanie zamówień publicznych – opracowywanie projektu rocznego planu zamówień

publicznych, prowadzenie czynności organizacyjno – technicznych związanych z udzielaniem

zamówień publicznych, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obsługa komisji

przetargowej.

- Koordynowanie, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie udzielania zamówień publicznych,

działań podejmowanych przez komórki organizacyjne ROK w ramach przygotowania

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Opracowywanie projektów procedur i innych przepisów wewnętrznych niezbędnych do właściwego

prowadzenia procesu udzielania zamówień publicznych.-

- Prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego i przekazanie ich oryginałów do Działu Finansowo – Księgowym

IV. Specjalista do spraw księgowych:

- rejestruje dokumenty finansowo-księgowe, ewidencjonuje dowody księgowe, sprawuje zgodnie z upoważnieniem kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych, prowadzi dokumentację kasową druków ścisłego zarachowania, biletów, itp., prowadzi rejestry operacji gospodarczych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami, prowadzi dokumentację i ewidencję składników majątkowych Ośrodka Kultur, terminowe opłacanie należności wynikających z umów, zleceń, rachunków przy przestrzeganiu zasady, że gotówka podjęta z rachunku bankowego na określone cele może być przechowywana w kasie przez okres nie przekraczający 7 dni wypłacanie poborów, zaliczek, należności na faktury na podstawie prawidłowo sporządzonych, sprawdzonych i zatwierdzonych przez dyrektora dowodów uzasadniających wypłatę, prowadzi dokumentację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizuje decyzje komisji socjalnych i Dyrektora w tym zakresie; prowadzi sprzedaż biletów na seanse kinowe, przedstawienia teatralne i inne imprezy,b) prowadzi ewidencję biletów pobranych i sprzedanych, ewidencjonuje sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej; Przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych, zmian danych, korekt i wyrejestrowań z ubezpieczeń pracowników przygotowywanie i przekazywanie do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury.

2.Pracownik gospodarczy 2 etaty

- porządkuje teren budynku Ośrodka Kultury, odśnieża teren wokół budynku w okresie zimowym, usuwa drobne usterki w budynku Ośrodka Kultury, wywiesza banery reklamowe na budynku, pomaga przy montażu i demontażu sceny na imprezach plenerowych, pomaga przy montażu i demontażu sprzętu nagłośnieniowego, pomoc techniczna przy organizacji imprez i zajęć edukacyjno-artystycznych, przygotowanie sali kameralnej i baletowej do realizacji imprez, otwieranie i zamykanie ROK, wydawanie kluczy pracownikom i osobom wynajmującym pomieszczenia zgodnie z instrukcją wydawania kluczy, udzielanie ogólnych informacji o działalności ROK,codzienna i podczas imprez obsługa szatni, kierowanie ruchem osób przychodzących do ROK

V. Zakres obowiązków pracowników:

1) Pracownicy realizują wszystkie prace określone zakresem czynności oraz rocznym planem pracy, a także te, które zostały zlecone przez Dyrektora i będące w zgodzie z regulaminem pracy;

a)instruktor ds. tańca tancerz

-praca z grupami tanecznymi :klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT”,nabór do grup tanecznych, prowadzenie zajęć tanecznych, utrzymywanie bieżących i stałych kontaktów z instytucjami ,organizacjami, stowarzyszeniami i zespołami zajmującymi się upowszechnianiem tańca towarzyskiego, organizowanie pokazów tańca towarzyskiego, prowadzenie zajęć tanecznych z grupą turniejową Klubu Tańca Towarzyskiego AKAT, prowadzenia działań z zakresu animacji społecznej i aktywizowania społeczności lokalnej,czynny udział w zajęciach i warsztatach feryjnych i wakacyjnych, prowadzenie wymiany dorobku artystycznego pomiędzy placówkami kultury, pomoc w organizacji imprez lokalnych i bieżących organizowanych i współorganizowanych, rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć.

b) instruktor edukacji muzycznej

- sprawuje opiekę nad pracownią muzyczną i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie,organizuje koncerty muzyczne grup amatorskich i profesjonalnych, zajmuje się oprawą muzyczną imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury, obsługuje sprzęt audio podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury, obsługuje pod względem technicznym imprezy kulturalne organizowane przez Ośrodek Kultury, dokonuje bieżących przeglądów oraz konserwacji sprzętu audiowizualnego i technicznego, obsługuje sprzęt muzyczny na imprezy organizowane przez ROK w Łomży, organizuje i prezentuje przeglądy, konkursy muzyczne i wokalne, inicjowanie nowych form pracy w dziedzinie edukacji muzycznej, organizacja i współorganizacja przeglądów, giełd i konkursów dla dziecięcych i młodzieżowych wykonawców, rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć, przygotowanie repertuaru i udział zespołu wokalnego i solistów w koncertach, przeglądach, festiwalach, warsztatach itp.,

c) instruktor ds. poradnictwa kostiumowego i tańca ludowego

-upowszechnia dorobek tej dziedziny sztuki, prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie realizacji poradnictwa z zakresu poradnictwa kostiumowego, przygotowuje kostiumy na potrzeby ZPiT „Łomża”, współpracuje przy organizacji imprez artystycznych organizowanych przez Ośrodek Kultury, systematyczne uzupełnianie i reperacja strojów, zakup materiałów niezbędnych do pracy w kostiumerni ,obsługa kostiumowa koncertów i prób ZPiT” Łomża”

d) instruktor ds. tańca folkloru i plastyki nieprofesjonalnej

-udzielanie pomocy metodycznej i instruktażowej zespołom folklorystycznym, organizowanie przeglądów i wystaw sztuki ludowej, współpraca z Galerią N w zakresie organizacji wernisaży, projektuje i realizuje scenografię dla potrzeb imprez artystycznych organizowanych przez Ośrodek Kultury, współpracuje przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury

Promocja twórców i artystów plastyków nieprofesjonalnych regionu, opieka nad twórcami ludowymi powiatu łomżyńskiego , organizacja targów sztuki ludowej i innych form prezentacji, organizacja festiwali, przeglądów, konkursów folklorystycznych, rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych

e) instruktor kulturalno –wychowawczy ds. muzyki i tańca

-prowadzenie zajęć wokalnych ,nauka emisji głosu, organizacja i współorganizacja przeglądów, giełd i konkursów dla dziecięcych i młodzieżowych, upowszechnianie muzyki i tańca (formy klasyczne, ludowe, współczesne, inicjowania i organizacji zajęć artystycznych, w tym kół zainteresowań, pracowni artystycznych, warsztatów, kursów itp. działalności edukacyjno-artystycznej, prowadzenia działań z zakresu animacji społecznej i aktywizowania społeczności lokalnej,czynny udział w zajęciach i warsztatach feryjnych i wakacyjnych, prowadzenie wymiany dorobku artystycznego pomiędzy placówkami kultury, pomoc w organizacji imprez lokalnych i bieżących organizowanych i współorganizowanych, rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć w pracowni wokalnej z młodzieżą w zespole i uczestnikami indywidualnymi, przygotowanie repertuaru i udział zespołu wokalnego i solistów w koncertach, przeglądach, festiwalach, warsztatach itp.,

f) organizator ds. pracy k.o.

współpracuje w zakresie udziału grup i zespołów amatorskich w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury, a także na zlecenie kontrahentów, koordynuje świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektów kulturalnych Ośrodka Kultury organizacjom kulturalnym , szkołom i innym instytucjom na cele kulturalne, edukacyjne i inne nie związane z działalnością kulturalną, nadzoruje realizację kalendarza imprez kulturalnych, zabezpieczenie właściwego i terminowego obiegu dokumentów, nadawanie i odbiór przesyłek pocztowych, prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych, prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prowadzenie dokumentacji i akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników związanych ze stosunkiem pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami-zatrudnianie i zwalnianie pracowników, sprawozdawczość o stanie zatrudnienia, egzekwowanie badań lekarskich od pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy, ) prowadzi sprawy kadrowo-płacowe pracowników Ośrodka Kultury, prowadzi akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami prawa, prowadzi ewidencję zarządzeń Dyrektora Ośrodka Kultury, indywidualnych pełnomocnictw i upoważnień,) ewidencjonuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą; Prowadzenie akt osobowych pracowników ROK, rejestru pracowników, byłych pracowników, list obecności, kartotek urlopowych, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji czasu pracy, wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, sporządzanie planów urlopów, sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia, udział w opracowywaniu i aktualizowaniu regulaminów pracy, wynagradzania, przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę

g) instruktor ds. tańca ludowego

-opracowywanie nowych aranżacji układów choreograficznych istniejących już pozycji programowych, opracowywanie układów choreograficznych nowych pozycji programowych, prowadzenie naboru nowych członków do Zespołu ,udział w przedsięwzięciach organizowanych z udziałem ZPiT „Łomża”, prowadzenie zajęć z zakresu tańca ludowego, prowadzenia działań z zakresu animacji społecznej i aktywizowania społeczności lokalnej,czynny udział w zajęciach i warsztatach feryjnych i wakacyjnych, prowadzenie wymiany dorobku artystycznego pomiędzy placówkami kultury, pomoc w organizacji imprez lokalnych i bieżących organizowanych i współorganizowanych, rozwijanie aktywności i wrażliwości twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć

h) instruktor ds. animacji kultury

upowszechnianie kultury profesjonalnej wśród różnych grup wiekowych, organizowanie spektakli i imprez estradowych dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, organizowanie spektakli i koncertów dla młodzieży i dorosłych, wykonywanie kalkulacji imprez oraz ich rozliczanie, upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie przy prezentacji zespołów podczas uroczystości państwowych i imprez okolicznościowych, organizuje imprezy kulturalne zlecone przez inne organizacje i instytucje, organizuje i realizuje imprezy artystyczne Ośrodka Kultury, organizuje widownię na imprezy odpłatne, kompletuje dokumentację związaną z organizacją różnego rodzaju przeglądów i konkursów, koncertów, festynów, przeglądów i festiwali; Organizacja priorytetowych imprez kulturalnych promujących mozaikę kulturową regionu w kraju i za granicą ,realizacja  projektów kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, współpraca z agencjami artystycznymi, opracowywanie i przesyłanie terenowym instytucjom kultury ofert na realizację zadań artystycznych ,organizacja koncertów zespołów własnych ROK, promocja najciekawszych twórców kultury regionu, organizacja imprez komercyjnych i na zlecenie.

i)instruktor ds. wydawnictw i plastyki profesjonalnej i informacji

- prowadzi na bieżąco dokumentację (fotograficzną, wideo, filmową) imprez oraz gromadzi materiały archiwalne dokumentujące działalność i historię Ośrodka Kultury, prowadzi bieżącą informację kulturalną na terenie miasta i powiatu ,i) współpracuje z instytucjami publicznymi gminy miasta i powiatu, zbieranie i opracowanie informacji dotyczących imprez na terenie Łomży i powiatu łomżyńskiego, prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej ROK, wprowadzanie danych dotyczących działalności ROK do BIP-u, obsługa graficzna działań ROK projektowanie (plakaty, zaproszenia, informacje, wychodzące pisma), organizuje reklamę imprez artystycznych i estradowych, realizowanych przez Ośrodek Kultury z wykorzystaniem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz różnorodnych form reklamy wizualnej (afisze, plakaty, ulotki, reklamówki, opracowuje sprawozdania z przeprowadzonych imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury,d) opracowuje projekty pism przewodnich i sponsorskich do potencjalnych sponsorów imprez artystycznych, ) przygotowuje plany i materiały do wystąpień na spotkaniach i naradach,

h)specjalista ds. szkoleń i pozyskiwania środków finansowych

- przygotowuje projekty do aplikacji z funduszy zewnętrznych i unijnych finansujących działania kulturalne; pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych, w tym sponsorów, organizacja kursów wiedzy o regionie, organizacja seminariów folklorystycznych. Zbieranie informacji dotyczących pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowania instytucji, systematyzacja zebranych informacji o funduszach krajowych i zagranicznych oraz ich upowszechnianie wśród kadry merytorycznej ROK, wskazywanie źródeł finansowania kultury terenowym instytucjom i animatorom kultury, podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe kadry zatrudnionej w instytucjach kultury oraz placówkach zajmujących się edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych, realizacja różnych form kształcenia i doskonalenia kadry poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów,   prowadzenia działań marketingowych oraz pozyskiwania sponsorów,







5. Wszyscy pracownicy Ośrodka Kultury:

1) wykonują zadania wynikające z zakresu czynności na swoim stanowisku pracy,

2) realizują polecenia wydawane przez przełożonych,

3) przestrzegają obowiązującego w Ośrodku Kultury regulaminu pracy i czasu pracy,

4) przestrzegają przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

5) dbają o mienie powierzone im do użytkowania.

§ 7

Główny Księgowy, , kierownik administracji i obsługi instruktorzy ds. organizacji imprez, pracownicy merytoryczni działają w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Dyrektora, ponoszą prawną i służbową odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań.

§ 8

1. Ośrodek Kultury otwarty jest w godzinach od 8:00 do 21:00.

2. Czas pracy poszczególnych pracowników i godziny działania ustala Dyrektor.

3. Fakt spóźnienia pracownika do pracy wymaga osobistego wyjaśnienia przyczyny spóźnienia bezpośredniemu przełożonemu.

4. Załatwianie w godzinach pracy spraw innych niż służbowe dopuszczalne jest wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w Kodeksie pracy i przepisach szczególnych.

§ 9

Pracownik, który w godzinach służbowych przebywa poza stanowiskiem pracy, zobowiązany jest poinformować współpracownika o miejscu swego pobytu i czasie powrotu. Jeżeli jest w danym pomieszczeniu sam, obowiązany jest zamieścić na drzwiach pokoju informację, kto go zastępuje.

§ 10

Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza miejsce stałej pracy mogą odbywać się na podstawie poleceń wyjazdu służbowego, wydanych przez Dyrektora lub upoważnionego pracownika.

§ 11

1. Urlopy pracowników udzielane są w terminie ustalonym przez Dyrektora po porozumieniu z pracownikiem. Urlopów udziela Dyrektor oraz upoważnieni przez niego pracownicy.

2. Przesunięcie terminu urlopu lub odwołanie z urlopu może nastąpić z ważnych powodów określonych w Kodeksie pracy.

3. Urlop, który nie został wykorzystany w ustalonym terminie, powinien być wykorzystany najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego.

4. Rozpoczynając urlop pracownik powinien w miarę możliwości podać miejsce pobytu na urlopie.

5. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie terminowe sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, powinien przekazać je do załatwienia zastępującemu go pracownikowi.

§ 12

Wobec pracowników nie przestrzegających zasad dyscypliny pracy mogą być stosowane kary porządkowe i dyscyplinarne.



§ 13

Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie w trybie zarządzenia Dyrektora Ośrodka Kultury.



§ 14

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania regulaminu do wiadomości pracowników.

)



Data powstania: środa, 1 lip 2015 14:25
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 14:26
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 3605 razy