BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY

Rozdział I

W skład Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dyrektor,
2. Dział Księgowo-Finansowy,
3. Dział Administracji i Obsługi,
4. Samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział II

I. Dyrektor
Kieruje całokształtem działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy pomocy głównego księgowego i kierownika administracyjnego oraz pracowników merytorycznych.

II. Do zadań działu Księgowo-Finansowego należy:
1. Obsługa finansowo-księgowa ROK,
2. Obsługa finansowo-księgowa funduszy celowych w dyspozycji ROK,
3. Sporządzanie sprawozdawczości i planów finansowych,
4. Rozliczanie inwentaryzacji,
5. Obsługa kasowa ROK,
6. Prowadzenie dokumentacji finansowej.

III. Do zadań działu Administracji i Obsługi należy:
1. Administrowanie majątkiem ROK,
2. Planowanie, organizowanie i koordynowanie przebiegu prac związanych
z właściwym funkcjonowaniem ROK,
3. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych,
4. Techniczne zabezpieczenie imprez organizowanych przez ROK,
5. Prowadzenie gospodarki samochodowej,
6. Prowadzenie ewidencji magazynowej, wystawianie faktur,
7. Zaopatrzenie we właściwe materiały i niezbędny sprzęt,
8. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony p.poż., BHP, remontów kapitalnych
i bieżących,
9. Bieżące zarządzanie nieruchomością i gromadzenie dokumentacji,
10. Ochrona i zabezpieczenie mienia,
11. Użyczanie i wynajem samochodów, sal, sprzętu itp.

IV. Do zdań samodzielnych stanowiska pracy należy:
1. Prowadzenie odpłatnych kursów doskonalących wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin sztuki,
2. Wypracowywanie wzorcowych form pracy merytorycznej z amatorami,
3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego z terenu powiatu łomżyńskiego,
4. Dbanie o wystrój plastyczny ROK,
5. Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych i szkołach,
6. Inspirowanie młodzieży szkolnej do czynnego uczestnictwa w kulturze,
7. Kształtowanie własnej oferty artystycznej,
8. Organizowanie imprez własnych i zleconych,
9. Promowanie i pośredniczenie w sprzedaży koncertów amatorskich zespołów reprezentujących wysoki poziom artystyczny, działających na terenie powiatu łomżyńskiego,
10. Sprawowanie opieki merytorycznej nad zespołami artystycznymi, kołami i klubami zainteresowań działającymi w Regionalnym Ośrodku Kultury i na terenie zainteresowanych gmin powiatu łomżyńskiego na zasadach porozumień,
11. Opracowanie materiałów metodycznych z dziedziny upowszechniania tańca
i folkloru i przekazywanie w teren,
12. Propagowanie folkloru polskiego w kraju i poza granicami,
13. Reprezentowanie dorobku amatorskiego ruchu artystycznego powiatu łomżyńskiego,
14. Inicjowanie i koordynowanie różnych form amatorskiego ruchu artystycznego
w zakresie muzyki i tańca w mieście, w powiecie i w województwie,
15. Prowadzenie wymiany kulturalnej w kraju i za granicą,
16. Programowanie działalności środowiskowej ROK,
17. Koordynacja i organizowanie imprez popularyzujących i promujących zespoły artystyczne oraz poszczególnych twórców i instruktorów z terenu Łomży
i powiatu,
18. Współpraca z instytucjami artystycznymi, stowarzyszeniami twórczymi, szkołami artystycznymi i poszczególnymi twórcami w celu popularyzacji ich dokonań,
19. Inspirowanie młodzieży szkolnej do czynnego uczestnictwa w kulturze,
20. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej twórców i zespołów ludowych,
21. Typowanie twórców ludowych do weryfikacji przez komisje przy ZG STL
w Lublinie,
22. Organizowanie konkursów i przeglądów z różnych dziedzin kultury i sztuki ludowej,
23. Opieka nad twórczością ludową i promocja w kraju i za granicą,
24. Dokumentowanie tradycji kulturowych oraz działania mające na celu ochronę
i opiekę nad twórcami ludowymi,
25. Stwarzanie właściwych warunków do rozwoju folkloru,
26. Szkolenie i doskonalenie zawodowe instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego oraz nauczycieli z terenu powiatu łomżyńskiego,
27. Szkolenie i doskonalenie kadry kierowniczej placówek kultury na terenie powiatu łomżyńskiego,
28. Organizowanie szkoleń dla placówek upowszechniania kultury z terenu powiatu łomżyńskiego,
29. Organizowanie odpłatnych ogólnodostępnych kursów,
30. Utrzymywanie stałych kontaktów z samorządami, szkołami, ośrodkami kultury,
31. Utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami artystycznymi w celu przedstawienia im potrzeb i oczekiwań środowisk,
32. Analiza informacji z dziedziny kultury w celu przedstawienia wniosków zainteresowanym instytucjom,
33. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w celu propagowania inicjatyw kulturalnych,
34. Udostępnianie i propagowanie informacji z dziedziny kultury przy pomocy wydawnictw,
35. Prowadzenie punktu informacji kulturalnej powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży,
36. Gromadzenie informacji i dokumentacji dotyczącej placówek kultury, instruktorów zespołów artystycznych, poszczególnych twórców zgodnie z obowiązującymi normami,
37. Promocja imprez artystycznych odbywających się na terenie powiatu łomżyńskiego
38. Stworzenie i aktualizacja bazy danych fundacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu łomżyńskiego,
39. Opracowywanie i skład komputerowy wydawnictw okolicznościowych,
40. Promocja dokonań twórców amatorów powiatu łomżyńskiego poprzez formy wydawnicze,
41. Opracowywanie materiałów reklamowych promujących imprezy artystyczne organizowane przez ROK,
42. Świadczenie usług w zakresie składu komputerowego,
43. Prowadzenie akt personalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
44. Analiza akt celem przeszeregowań i stwierdzania nabytych uprawnień,
45. Egzekwowanie właściwej dyscypliny pracy,
46. Sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych i jego realizacja.


Rozdział III

Zasady organizacji pracy Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

1. Dyrektor ROK nadzoruje działalność kierownika działu Administracji i Obsługi, pozostającego w bezpośredniej podległości oraz samodzielnych stanowisk pracy.
2. Dyrektor ROK w Łomży podpisuje:
a/ zarządzenia dyrektora ROK,
b/ korespondencję kierowaną do naczelnych organów władzy państwowej, organów samorządowych wszystkich szczebli, partii oraz związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji itp.,
c/ korespondencję finansową (czeki, przelewy) itp.,
d/ dokumenty personalne.
3. W razie nieobecności Dyrektora upoważnienia określone w ust.1 i 2 przysługują wyznaczonemu zastępcy.
4. Kierownik działu, w zakresie powierzonych mu spraw, organizuje pracę swego działu. W szczególności do jego obowiązków należy:
a) prawidłowe organizowanie pracy w podległej komórce i jej koordynacja,
b) kontrola dyscypliny pracy,
c) przydzielanie pracy podległym pracownikom,
d) sprawowanie kontroli merytorycznej w zakresie powierzonej działalności,
e) opracowanie wniosków i opinii dotyczących podległych pracowników,
f) opracowywanie zakresu zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników.
5. Podstawowe obowiązki pracowników ROK:
a) wykonywanie poleceń przełożonych,
b) właściwe wykorzystanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku
i dyscypliny pracy,
c) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych,
d) kulturalny stosunek do interesantów, współpracowników i przełożonych oraz estetyczny wygląd,
e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
f) dbałość o powierzone mienie,
g) lojalność w stosunku do miejsca pracy.
6. Pracownicy ROK powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu ich obowiązków w stopniu umożliwiającym wzajemne zastępstwa w przypadku nieobecności lub czasowego nieobsadzenia danego stanowiska.
Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 18:02
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2003 18:04
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 8703 razy