BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w wymiarze 1 etatu.

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz.1458) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w wymiarze 1 etatu.

II. kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1.Wymagania niezbędne:
1) ukończenie studiów wyższych na kierunku administracja, oraz co najmniej roczny staż pracy,
2) znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce:
- ustawy ,,o samorządzie powiatowym”,
- ustawy ,,Kodeks Postępowania Administracyjnego”,
- ustawy ,,o ochronie danych osobowych ”,
- ustawy ,,prawo o stowarzyszeniach”,
- ustawy ,,o fundacjach”.
- ustawy ,,o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”,
- aktów wykonawczych do w/w ustaw.
3) znajomość obsługi programów komputerowych, a w szczególności programu do ewidencji korespondencji,
4) obywatelstwo polskie,
5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia lub umyślne
przestępstwa skarbowe,
6) umiejętność obsługi internetu oraz poczty elektronicznej,
7) obsługa urządzeń kopiujących: drukarki, kserokopiarki, skanera,
2.Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole,
2) odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,
3) dobra organizacja pracy,
4) brak przeciwwskazań do ciągłej pracy na komputerze.
III. Warunki pracy
1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,
- dyspozycyjność, - reprezentacja urzędu.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca wykonywana w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,
- stanowisko pracy mieści się na II pietrze budynku,
- budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania dostępności również dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy),
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
- stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
2. Koordynacja działalności kontrolnej,
3. Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
4. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych,
6. Zapewnienie organizacji załatwiania skarg i wniosków obywateli,
7. Prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską.
8. Organizacja posiedzeń Zarządu Powiatu.
9. Prowadzenie kancelarii starostwa.
10. Przygotowywanie korespondencji w programie ,,Asystent – książka korespondencyjna”,
11. Przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją.

V. Wymagane dokumenty :

1) List motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska lub oświadczenie kandydata,
6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu.VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, Wydział Organizacyjny i Kadr p.309 ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży .
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458)”.

Termin składania ofert: do dnia 21 sierpnia 2014r. do godz. 15:00. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 22 sierpnia 2014 roku
o godz. 10.00.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (pok. 309) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip.
Dodatkowych informacji udziela p. Beata Korwek – Główny Specjalista ds. kadr,
tel. (086) 215 69-05

Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 25 sierpnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży- pokój nr 308.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Łomża, 11 sierpień 2014 rok
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 sie 2014 09:32
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 09:35
Data edycji: wtorek, 12 sie 2014 10:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sie 2014 08:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3274 razy
Ilość edycji: 1