BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Załącznik do uchwały Nr 19/62/2011 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2011r REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ŁOMŻY
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Podstawą działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zwanego dalej „Zarządem" jest uchwała Nr IV/16/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych.
§ 2

Siedzibą Zarządu jest miasto Łomża.

§ 3

Nadzór nad realizacją zadań przez Zarząd sprawuje Starosta Łomżyński.

§ 4

Zarząd jest jednostką budżetową. Prowadzi działalność na podstawie planu w ramach otrzymanych
środków finansowych z Powiatu Łomżyńskiego.

§ 5

1. Pracą Zarządu kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
2. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje Zastępca Dyrektora.
3. W czasie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora obowiązki kierowania Zarządem przejmuje Główny Księgowy.

§ 6

1. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zatrudnia i zwalnia Dyrektora Zarządu.
2. Starosta Łomżyński ustala wynagrodzenie za pracę dla Dyrektora Zarządu.

ROZDZIAL II

Zakres działania Zarządu

§ 7


Zarząd jest jednostką powołaną do pełnienia funkcji zarządcy dróg Powiatu Łomżyńskiego, a w
szczególności:
1)opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2)opracowania projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3) pełnienia funkcji inwestora,
4)utrzymania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5)realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6)przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju,
7)koordynacji robót w pasie drogowym,
8)wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
9)prowadzenia ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10)prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11)wykonywania robot interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12)przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13)przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14)wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15)dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16)sadzenia, utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
17)prowadzenia gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
18)przygotowanie i realizowanie inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2008r. Nr 193,poz.1194 z późn.zm.).

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna

§ 8

1. W skład Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Główny Księgowy,
4) Sekcja Techniczna,
5) Sekcja Administracyjno -Gospodarcza,
6) Samodzielne stanowisko d.s. koordynacji napraw, OC i zaopatrzenia
7) Stanowisko ds. BHP,
8) Stanowisko ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
2. Schemat organizacyjny Zarządu określa załącznik do regulaminu organizacyjnego.

§ 9

Do zakresu działania Dyrektora Zarządu należy w szczególności:
1)reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,
2)organizowanie pracy Zarządu,
3)zapewnienie prawidłowego działania poszczególnych sekcji organizacyjnych oraz kontroli ich działania,
4)wykonywanie zadań wynikających z uchwał organów Powiatu Łomżyńskiego oraz zarządzeń i poleceń Starosty Łomżyńskiego, dotyczących zakresu działalności Zarządu,
5)występowanie do Starosty Łomżyńskiego z wnioskami w sprawach należących do zakresu działania Zarządu,
6)zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
7)zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zarządu,
8)zawieranie umów i porozumień,
9)wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10
Dyrektorowi podlegają :
1) Zastępca Dyrektora,
2) Główny Księgowy,
3) Sekcja Techniczna
4) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
5) Stanowisko ds. koordynacji napraw, OC i zaopatrzenia,
6) Stanowisko ds. BHP,
7) Stanowisko ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 11

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1)nadzór nad organizacją pracy Sekcji Technicznej,
2)nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej prowadzonych inwestycji,
3)nadzór i organizacja planu zimowego utrzymania dróg,
4)uzgodnienia dokumentacji technicznej,
5)kontrola bieżąca utrzymania dróg i obiektów inżynieryjnych,
6)zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności,
7)współpraca z jednostkami samorządowymi powiatu łomżyńskiego,
8)inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§ 12

Zastępcy Dyrektora podlegają :
1)Sekcja Techniczna,
2)Obwód Drogowy Nr 1,
3)Obwód Drogowy Nr 2,
4)Obwód Drogowy Nr 3.


§ 13

1. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy w szczególności:
1)organizacja i prowadzenie gospodarki finansowej Zarządu, zgodnie z właściwymi przepisami,
2)nadzór nad rozliczeniami z tytułu umów, ubezpieczeń, opłat, podatków itp.,
3)sprawowanie kontroli wewnętrznej finansowania i rozliczania realizowanych zadań, gospodarki materiałowo — finansowej i innych operacji gospodarczych,
4)opracowywanie analiz gospodarki finansowej w niezbędnym zakresie,
5)zapewnienie prawidłowości sprawozdań z działalności,
6)organizacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu administrowania Zarządem w zakresie finansowym,
7)zastępowanie Dyrektora w czasie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora.
8)zawieranie umów i porozumień wspólnie z Dyrektorem

2. Do zadań Sekcji Technicznej należy w szczególności:
1)kontrola stanu dróg i mostów,
2)współpraca z Gminami-porozumienia i umowy,
3)planowanie, zlecanie robót i przygotowywanie materiałów do przetargu,
4)wydawanie decyzji i postanowień,
5)opiniowanie projektów zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego,
6)ewidencja dróg i mostów,
7)prowadzenie spraw związanych z inwestycjami drogowymi,
8)rozliczanie i pisanie wniosków na pozyskanie środków,
9)nadzór nad robotami drogowymi,
10)sprawy związane z zarządzaniem ruchu,
11)sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
12)sprawdzanie dokumentacji projektowej.

3. Do zakresu działania Obwodów Drogowych należy w szczególności:
1)dokumentowanie naruszeń pasa drogowego, wprowadzanie na polecenie Dyrektora Zarządu ograniczeń ruchu, kontrolowanie obiektów przydrożnych,
2) interwencyjne uzupełnianie oznakowania dróg i mostów, doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub ich naprawa, doraźne naprawy uszkodzeń poboczy, skarp, nasypów,
3)usuwanie z korony drogi i poboczy przeszkód zagrażających bezpieczeństwu i zanieczyszczeń,
4)kierowanie robotami zimowego i letniego utrzymania dróg i mostów w zakresie określonym przez Dyrektora Zarządu,
5)utrzymywanie urządzeń drogowych m.in. znaków, słupków hektometrycznych, parkingów, miejsc postojowych oraz zieleni przydrożnej w zakresie robót interwencyjnych,
6)prowadzenie prac interwencyjnych na drogach, obiektach mostowych i przepustach,
7)konserwacja bieżąca mostów i przepustów,
8)wykonywanie drobnych remontów obiektów budowlanych Zarządu,
9)utrzymywanie we właściwym stanie środków transportowych i sprzętowych użytkowanych przez obwód.


4. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza wykonuje obowiązki w zakresie:
1)prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień, a w szczególności przygotowywanie dokumentów przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz sporządzanie umów,
2)prowadzenia ewidencji magazynu,
3)prowadzenia rozliczenia paliwa,
4)prowadzenia archiwum Zarządu,
5)prowadzenia obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentów.


5. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. BHP należy w szczególności:
1)prowadzenie w zakładzie pracy spraw BHP, a przede wszystkim wykonywanie bieżącej kontroli, analizy i oceny stanowisk pracy, maszyn i urządzeń pod względem bhp oraz warunków pracy na poszczególnych stanowiskach.


6. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. zarządzania zasobami ludzkimi należy w szczególności:
1)prowadzenie spraw osobowych pracowników, zatrudniania, spraw związanych z dyscypliną pracy oraz spraw socjalnych,
2)naliczanie płac pracowników,
3)rozliczanie ZUS,
4)rozliczanie podatku dochodowego.


7. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. koordynacji napraw, OC i zaopatrzenia należy w szczególności:
1)nadzór nad utrzymaniem eksploatacyjnym środków transportu i sprzętu,
2)sporządzanie dokumentów transportowych i remontowo - naprawczych,
3)prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, gospodarką materiałami niebezpiecznymi,
4)utrzymanie i nadzór nad bazą i budynkami Zarządu,
5)prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną,
6)prowadzenie zaopatrzenia,
7)załatwianie spraw związanych z obsługą biura.


Do zadań stanowiska pracy ds. księgowości należy w szczególności:
1)przygotowanie dokumentów do zapłaty,
2)pisanie przelewów,
3)księgowanie,
4)rozliczanie inwentaryzacji,
5)działania analityczno-sprawozdawcze,
6)ewidencja środków trwałych.

Nadzór i kontrola

§ 14

1.Nadzór nad Zarządem sprawuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
2.Kontrolę działalności Zarządu sprawują na polecenia Zarządu Powiatu Wydziały Starostwa Powiatowego: w zakresie przestrzegania przepisów kpa, dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej –Wydział Organizacyjny, w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi – Wydział Finansowy.
3.Na żądanie Zarządu Powiatu Dyrektor Zarządu przedkłada w każdym czasie informację o realizowanych zadaniach.
4.Kontrolę wewnętrzną Zarządu sprawuje Dyrektor Zarządu.

Organizacja przyjęć interesantów w szczególności w sprawach skarg i wniosków

§ 15

1.Dyrektor Zarządu, jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach (10.00-15.00).
2.Pracownicy Zarządu przyjmują interesantów również w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Zarządu.
3.Zarząd w Łomży prowadzi rejestr skarg i wniosków.
4.Dyrektor Zarządu jest odpowiedzialny za wszechstronne wyjaśnienie i załatwianie skarg i wniosków.


Zasady podpisywania pism

§ 16

1.Do podpisu Dyrektora Zarządu zastrzeżone są:
1)pisma w sprawach należących do Dyrektora na podstawie niniejszego regulaminu i upoważnień Zarządu Powiatu, decyzje w sprawach osobowych pracowników Zarządu,
2)pisma adresowane do Rady, Zarządu Powiatu i Starosty,
3)korespondencja kierowana do Wojewody, Marszałka Sejmiku i instytucji szczebla centralnego wymaga uzgodnienia z Zarządem Powiatu.
2.Dyrektor Zarządu może upoważnić pracowników, w szczególności kierowników Sekcji do podpisywania pism.
3.Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 17

Szczegółowego podziału czynności na poszczególne sekcje, uprawnień i obowiązków
pracowników dokonuje bezpośredni przełożony w stosunku do podległych pracowników w formie zakresu czynności.


Przewodniczący Zarządu

Lech Szabłowski
Data powstania: piątek, 25 lis 2011 14:16
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2011 14:24
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 3918 razy