BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŁOMŻY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zwane dalej Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego nie posiadającą osobowości prawnej i działającą na podstawie:
1) ustawy dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2008r. Nr 115, poz.728 z późn zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008 r. Nr 14, poz.92);
4) innych ustaw lub przepisów wykonawczych normujących zagadnienia powierzone Centrum;
5) uchwały Nr IV/17/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998r w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

§ 2.1. Siedziba Centrum mieści się w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
2. Obszarem działania Centrum jest teren powiatu łomżyńskiego.

§ 3. Centrum jest jednostką budżetową realizującą w szczególności zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ II
ZADANIA CENTRUM
§ 4. Do zadań Centrum w szczególności należy:
1.Realizowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej obejmujących:
1) opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2) funkcjonowanie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich osób,
3) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
4) organizowanie specjalistycznego poradnictwa,
5) tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
6) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
7) szkolenie i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizujących pomocy społecznej z terenu powiatu,
8) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo -wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

9) przyznawanie pomocy pieniężnej dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakłady dla nieletnich, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki,
10) zapewnienie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i rodzinom podejmującym się pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
11) wspieranie placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu,
12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
13) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie w tym w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.
2. Realizowanie zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących:
1) organizowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
3. Realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obejmujących:
1) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
2) rehabilitację osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych oraz innych zespołach aktywności społecznej, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,
3) opracowanie i realizację, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu oraz realizacji programów,
5) opracowywanie i przedstawianie planów, zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
6) współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
7) kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,
4. Centrum wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, realizowane przez powiat łomżyński, w tym przede wszystkim:
1) realizuje dla kombatantów i osób represjonowanych usługi opiekuńcze,
2) analizuje sytuację życiową kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmuje w tym zakresie stosowne inicjatywy,
3) świadczy pomoc w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.
5. Centrum realizuje również inne zadania Powiatu Łomżyńskiego przewidziane w ustawach, zwłaszcza w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. O ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111 poz.535 z późń. zm.) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr180 poz.1493).
6. Przy realizacji swych zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.


ROZDZIAŁIII
ORGANIZACJA CENTRUM

§ 5.1 Działalnością Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
3. Dyrektor jest przełożonym służbowym i pracodawcą dla pracowników Centrum.
4. Dyrektor składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM

§ 6.1. Centrum jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.
3. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.1. Centrum używa pieczęci i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zmiana statutu następuje w trybie właściwym do jego uchwalenia.
Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2011 12:57
Data opublikowania: środa, 11 maj 2011 13:05
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1819 razy