BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej

Łomżyńska Grupa Zakupowa - dostawa energii elektrycznej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

Znak sprawy ORiK.272.1.2015

 ZAMAWIAJĄCY

 Powiat Łomżyński

Numer NIP 718-16-92-375

Adres: Starostwo Powiatowe w Łomży

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

 działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiających opisanych w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ)

oraz Wykazach punktów poboru

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

 Łomżyńska Grupa Zakupowa

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 Miejsce publikacji:

 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
 2. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.powiatlomzynski.pl/bip
 3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

 Łomża, dnia 22 lipca 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę energii elektrycznej

 (przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Powiat Łomżyński

 Siedziba: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Numer NIP: 718-16-92-375

Adres internetowy: http://www.powiatlomzynski.pl/bip

Postępowanie prowadzone pod nazwą:

 Łomżyńska Grupa Zakupowa

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 Zamawiający, 1) Powiat Łomżyński w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu i instytucji kultury, a także w imieniu i na rzecz nw. Zamawiających (występujących w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych, instytucji oraz organizacji), na co posiada stosowne pełnomocnictwa (podstawa prawna art. 16 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.):

 2)              Gmina Łomża, numer NIP 718-12-68-329, siedziba Urząd Gminy Łomża, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1a,
18-400 Łomża,

3)              Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, numer NIP 718-16-89-321, siedziba Aleja Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża,

4)              Gmina Śniadowo, numer NIP 718-20-23-707, siedziba Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11,
18-411 Śniadowo,

5)              Gmina Zbójna, numer NIP 718-20-27-616, siedziba Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,

6)              Gmina Jedwabne, numer NIP 718-12-79-422, siedziba Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3,
18-420 Jedwabne,

7)              Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, numer NIP 718-16-22-676, siedziba ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża,

8)              Gmina Nowogród, numer NIP 718-14-33-716, siedziba Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41,
18-414 Nowogród,

9)              Gmina Grabowo, numer NIP 291-02-10-043, siedziba Urząd Gminy w Grabowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1,
18-507 Grabowo.

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 6.068,86 MWh w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r., z tego:

1)       do lokali i obiektów – 4.503,04 MWh;

2)       dla potrzeb oświetlenia drogowego – 1.565,82 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie +/-5%.

 1. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:

Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ,

Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - wykaz punktów poboru stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ,

 1. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 476 szt.
 2. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
 3. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym (odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
 4. Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a, 1b kolumna „Operator Systemu Dystrybucyjnego”.
 5. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7, Wykonawca (w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo) zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiającego (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

III.1. – Część I zamówienia

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

 LOKALE I OBIEKTY

 

 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 175 szt.
 2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy:4.503,04MWh
  z tego:

Strefa I                           1.955,99 MWh

Strefa II                          638,54 MWh

Strefa III                         1.908,51 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej (+/-5%).

 1. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a kolumna „Okres dostaw”.
 2. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.

1)     W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający/Odbiorcy złożyli lub złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

2)     W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).

 1. W przypadku, gdy na dzień zgłoszenia OSD przez Wykonawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana odbiorcy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiających (odbiorców/płatników) lub złożenia w imieniu Zamawiających (odbiorców/płatników) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co Wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa.
 2. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a dla których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) posiadają umowy dystrybucyjne.
 3. W Załączniku nr 1a wskazano obecnego dostawcę energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru.
 4. W Załączniku 1a w odniesieniu do parametrów dystrybucji wprowadzono kolumny: „Obecne parametry dystrybucyjne” oraz „Docelowe parametry dystrybucyjne”. Gmina Grabowo planuje, w okresie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej, dokonanie zmiany mocy umownej i grupy taryfowej zgodnie ze wskazaniami w kolumnie „Docelowe parametry dystrybucyjne”. W przypadku pozostałych Zamawiających parametry dystrybucyjne pozostaną bez zmian.
 5. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.
 6. Podsumowanie Część I zamówienia

 

L.p.

Zamawiający

Szacowane zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh]

Ilość
punktów
poboru

Strefa I

Strefa II

Strefa III

Razem

1

Powiat Łomżyński

389,01

2,24

0,00

391,25

9

2

Gmina Łomża

217,18

1,79

0,00

218,97

39

3

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

781,95

357,38

1 908,51

3 047,84

3

4

Gmina Śniadowo

61,26

0,00

0,00

61,26

18

5

Gmina Zbójna

118,83

0,00

0,00

118,83

21

6

Gmina Jedwabne

114,19

0,00

0,00

114,19

34

7

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

36,80

96,11

0,00

132,91

4

8

Gmina Nowogród

140,43

0,00

0,00

140,43

27

9

Gmina Grabowo

96,34

181,02

0,00

277,36

20

 

Razem :

1 955,99

638,54

1 908,51

4 503,04

175

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

III.2. – Część II zamówienia

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

 

OŚWIETLENIE DROGOWE

 

 1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 301 szt.
 2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.
 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy:1.565,82MWh, z tego:

Strefa I                           959,19 MWh

Strefa II                          606,63 MWh

Strefa III                         0,00 MWh

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-5%).

 1. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące terminów dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b kolumna „Okres dostaw”.
 2. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych.

1)     W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) złożyli lub złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

2)     W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”).

 1. W przypadku, gdy na dzień zgłoszenia OSD przez Wykonawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej, Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) nie będą posiadali ważnych umów dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana odbiorcy, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz do podpisania umów w imieniu i na rzecz Zamawiających (odbiorców/płatników) lub złożenia w imieniu Zamawiających (odbiorców/płatników) oświadczenia o zgodzie na zawarcie umów dystrybucyjnych z Operatorem (zgodnie z treścią IRiESD Operatora), na co Wykonawcy udzielone zostaną stosowne Pełnomocnictwa.
 2. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a dla których po raz kolejny. W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną (kolejna zmiana sprzedawcy), Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) posiadają umowy dystrybucyjne.
 3. W Załączniku nr 1b wskazano obecnego dostawcę energii elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru.
 4. W Załączniku 1b w odniesieniu do parametrów dystrybucji wprowadzono kolumny: „Obecne parametry dystrybucyjne” oraz „Docelowe parametry dystrybucyjne”. Gmina Grabowo planuje, w okresie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej, dokonanie zmiany mocy umownej i grupy taryfowej zgodnie ze wskazaniami w kolumnie „Docelowe parametry dystrybucyjne”. W przypadku pozostałych Zamawiających parametry dystrybucyjne pozostaną bez zmian
 5. Podsumowanie Część II zamówienia

 

L.p.

Zamawiający

Szacowane zużycie energii elektrycznej
w okresie trwania umowy [MWh]

Ilość
punktów
poboru

Strefa I

Strefa II

Strefa III

Razem

1

Gmina Łomża

232,86

331,94

0,00

564,80

86

2

Gmina Śniadowo

87,81

151,88

0,00

239,69

55

3

Gmina Zbójna

121,08

0,00

0,00

121,08

26

4

Gmina Jedwabne

280,86

14,06

0,00

294,92

60

5

Gmina Nowogród

181,15

86,76

0,00

267,91

33

6

Gmina Grabowo

55,43

21,99

0,00

77,42

41

 

Razem:

959,19

606,63

0,00

1 565,82

301

 

 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

Dostawa energii elektrycznej następować będzie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., z zastrzeżeniem, że szczegóły dotyczące okresu dostaw do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a, 1b do SIWZ, kolumna „Okres dostaw”.

 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Dotyczy: Część I i Część II zamówienia

 

V.1. Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)         Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 2)                      Posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 1.000,00 MWh każda.

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi w formularzu wykazu głównych dostaw (Załącznik nr 4 – Część A) należyte wykonanie co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 1.000,00MWh każda.

 3)         Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

 4)                      Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

1)       Każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (pkt 1),

2)       Łącznie winni spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 2), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 3), sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 4).

 Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust 2b art. 26 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.

 

V.2. Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1)       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 punktów poboru oraz co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż 500,00 MWh każda.

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) potwierdzi w formularzu wykazu głównych dostaw (Załącznik nr 4 – Część B):

a)       należyte wykonanie dostaw energii elektrycznej do co najmniej 100 punktów poboru, przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy te winny być zrealizowane

oraz

b)       należyte wykonanie co najmniej 3 dostaw energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym niż
500,00MWh każda.

 3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

 4)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia/nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz oświadczeń i dokumentów”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

1)       Każdy z nich odrębnie musi spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (pkt 1),

2)       Łącznie winni spełniać warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 2), dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt 3), sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt 4).

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zmówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią ust 2b art. 26 ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w Rozdziale VI.

 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V. SIWZ Wykonawca przedłoży:

1)       Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2)       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyspozycją art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie na jednym druku podpisują wspólnie wszyscy wykonawcy lub pełnomocnik w ich imieniu),

3)       Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) głównych dostaw energii elektrycznej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 (część A/B) do SIWZ wraz z dowodami, że dostawy wykonane zostały należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych, że dostawy są wykonywane należycie, wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są poświadczenia, a w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, że przedmiot zamówienia wykonany został należycie – wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp.

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców składa dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI.2. i VI.3. SIWZ.

 1. W celu potwierdzeniabraku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przedłoży:

1)       Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5
do SIWZ,

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

3)     Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,

4)     Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,

7)     Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.
 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce dokumentów, o których mowa w:
 4. Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2) do 4) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)     Nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert,

2)     Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),

3)     Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert),

 1. Rozdziale VI pkt 2 ppkt 5 i 7, składa zaświadczenie: właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10, 11 ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert).

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:

1)     Każdy z Wykonawców oddzielnie zobowiązany jest udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI. pkt 2 SIWZ, oświadczenie określone w Rozdziale VI. pkt 3 - może być również złożone przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w imieniu tych Wykonawców),

2)     Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy Pzp.

 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

lub

numer fax.: (86) 215 69 04

 1. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej lub faksem. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z zastrzeżeniem, że do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego(zgodnie z treścią Rozdziału VI SIWZ) oraz pełnomocnictwzastrzeżona jest forma pisemna.

Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do ich złożenia winni złożyć je w formie wskazanej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231), a pełnomocnictwa w oryginale - wystawione przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - lub kopii (odpisie) notarialnie poświadczonej, w terminie wskazanym w stosownym wezwaniu.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania), którym przekazał SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, tj. http://www.powiatlomzynski.pl/bip.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Monika Kossakowska – Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr, tel.: (86) 215 69 69.

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym (tablicy ogłoszeń).
 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy Pzp.

 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 Wymagania dotyczące wadium:

Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 22.000,00 zł (słownie złotych dwadzieścia dwa tysiące 00/100).

 Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie złotych siedem tysięcy 00/100).

 

 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia wadium odrębnie na każdą z części zamówienia.
 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1)         Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

2)         Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3)         Gwarancjach bankowych.

4)         Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5)         Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 odrębnie na każdą część zamówienia z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej Część I zamówienia lub Część II zamówienia.
 2. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, odrębnie na każdą część zamówienia, należydołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty na Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:

1)         W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

2)         Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

3)         Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów Rozdział VIII.14. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)     Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

2)     Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Termin związania ofertą – 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zadanie Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów i/lub jedną ofertę na zadanie Część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego wg wzoru Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2.
 2. W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie:

                        1)          Jednej części zamówienia wypełnia Formularz oferty w części A lub B oraz C,

                        2)          Dwóch części zamówienia wypełnia Formularz oferty w części A i B oraz C.

 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy.
 3. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian.
 4. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
 5. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI. SIWZ oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.
 6. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
 8. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 9. Wykonawca ubiegający się o udzielenie więcej niż jednej części zamówienia:

1)     W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa jedno Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Wykaz głównych dostaw wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (część A i B).

2)     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa jedno oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, jedną informację wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 oraz pozostałe wymagane dokumenty w jednym egzemplarzu.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

i oznaczona nazwą:

 Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., znak sprawy ORiK.272.1.2015

z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed dniem 01.09.2015 r. godz. 10:15

 1. Na kopercie zewnętrznej lub wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty - w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
 3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1)          jest niezgodna z ustawą Pzp;

2)         jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

3)         jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)         zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)         została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6)         zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)         Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził sie na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8)         jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Ofertę (dotyczy Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 Starostwo Powiatowe w Łomży

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

Pokój nr 304 (Kancelaria) II piętro

 

 1. Termin składania ofert (Część I, Część II zamówienia) upływa w dniu 01.09.2015 r. o godzinie 10:00
 2. Otwarcie ofert (Część I, Część II zamówienia) nastąpi w dniu 01.09.2015 r. o godzinie 10:15, sala nr 218, I piętro.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Części I oraz Części II.
 4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz po upływie terminu do wniesienia odwołania.

 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Dotyczy: Część I, Część II Zamówienia

 

 1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.

W odpowiednich rubrykach Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w zł/MWh, wraz ze wskazaniem należnego podatku VAT, gdzie cena jednostkowa brutto to cena jednostkowa netto powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 1. Sposób obliczenia ceny - Część I zamówienia Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
  Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:

 

C = Cj brutto obiektyx E obiekty

gdzie:

Cj brutto obiekty = Cj netto obiekty+podatek VAT

C- cena oferty brutto

Cj netto obiekty - cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za MWh] uśredniona (uśredniona dla wszystkich grup taryfowych) dla lokali i obiektów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1a do SIWZ

Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień składania Oferty przepisami

E obiekty - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w MWh] dostarczanej w okresie obowiązywania umowy do lokali i obiektów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1a do SIWZ.

Składając ofertę na Część I zamówienia należy wypełnić Formularz oferty w części A i C.

 

 1. Sposób obliczenia ceny – Część II zamówienia Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Cenę oferty należy obliczyć wg wzoru:

C = Cj brutto oświetlenie x E oświetlenie

gdzie:

Cj brutto oświetlenie = Cj netto oświetlenie +podatek VAT

 

C- cena oferty brutto

Cj netto oświetlenie - cena jednostkowa energii elektrycznej netto [w zł za MWh] uśredniona (uśredniona dla wszystkich grup taryfowych) dla potrzeb oświetlenia drogowego - punkty poboru energii elektrycznej szczegółowo opisane w Załączniku nr 1b do SIWZ

Podatek VAT – wartość należnego podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi na dzień składania Oferty przepisami

E oświetlenie - szacunkowa ilość energii elektrycznej [w MWh] dostarczanej w okresie obowiązywania umowy dla potrzeb oświetlenia drogowego - punkty poboru energii elektrycznej szczegółowo opisane w Załączniku nr 1b do SIWZ.

Składając ofertę na Część II zamówienia należy wypełnić Formularz oferty w części B i C.

 

 1. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zysk Wykonawcy, oraz wszystkie inne koszty (w tym opłaty handlowe) związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej.
 2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z Formularzem załączonym do niniejszej Specyfikacji (Załącznik nr 2).
 3. Cena podana w Formularzu oferty stanowi cenę brutto, to jest cenę netto powiększoną o obowiązującą w momencie składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, z zastrzeżeniem:

1)       Ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2)       Ustawowej zmiany stawki akcyzy

oraz

3)       Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

4)       Zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiany w zawartej umowie wprowadzone mogą zostać wyłącznie w formie pisemnej.

 1. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
 2. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Kc - Cena 98 pkt

Kt - Termin płatności faktury 2 pkt

 1. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryterium cena (Kc) oraz kryterium termin płatności (Kt).
 2. Kryterium cena (Kc):

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 98 punktów, liczonych wg poniższego wzoru:

 

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny= ---------------------------------------------------------------------        x 98 pkt

Cena oferty badanej

 

 1. Kryterium termin płatności (Kt), z zastrzeżeniem, że termin płatności jest nie krótszy niż 21 dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika/.

Punktacja oferty badanej wg kryterium terminu płatności:

Oferta z terminem płatności 21 dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika otrzyma 0 pkt

Oferta z terminem płatności od 22 dni do 25 dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika otrzyma 1 pkt

Oferta z terminem płatności od 26 dni do 30 dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika otrzyma 2 pkt.

 

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów przy zastosowaniu wzoru:

Kc+Kt, tj.

 

(

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert

x 98 pkt

)

+ Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium terminu płatności

---------------------------------------------------------------------

Cena oferty badanej

 

 1. Oferta na każdą z części oceniana będzie odrębnie.
 2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu płatności, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteriawskazane w pkt 1.
 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 6. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom,
 7. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 8. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 9. Terminie, po upływie którego zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Część I zamówienia, Część II zamówienia) zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umów. W związku z koniecznością przekazania Wykonawcy dużej ilości dokumentów do zmiany sprzedawcy oraz Pełnomocnictw, Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów drogą korespondencyjną.

 

Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy zawartych zostanie 9 (dziewięć) umów sprzedaży energii elektrycznej z nw. Zamawiającymi działającymi w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz reprezentowanych jednostek i instytucji:

1)         Powiat Łomżyński, numer NIP 718-16-92-375, siedziba Starostwo Powiatowe w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27,

2)         Gmina Łomża, numer NIP 718-12-68-329, siedziba Urząd Gminy Łomża, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża,

3)         Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, numer NIP 718-16-89-321, siedziba Aleja Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża,

4)         Gmina Śniadowo, numer NIP 718-20-23-707, siedziba Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo,

5)         Gmina Zbójna, numer NIP 718-20-27-616, siedziba Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,

6)         Gmina Jedwabne, numer NIP 718-12-79-422, siedziba Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,

7)         Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, numer NIP 718-16-22-676, siedziba ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża,

8)         Gmina Nowogród, numer NIP 718-14-33-716, siedziba Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród,

9)         Gmina Grabowo, numer NIP 291-02-10-043, siedziba Urząd Gminy w Grabowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.

 

Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania i po wyłonieniu Wykonawcy zawartych zostanie 6 (sześć) umów sprzedaży energii elektrycznej z nw. Zamawiającymi:

1)          Gmina Łomża, numer NIP 718-12-68-329, siedziba Urząd Gminy Łomża, ul. M.Curie-Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża,

2)         Gmina Śniadowo, numer NIP 718-20-23-707, siedziba Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo,

3)         Gmina Zbójna, numer NIP 718-20-27-616, siedziba Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna,

4)         Gmina Jedwabne, numer NIP 718-12-79-422, siedziba Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne,

5)         Gmina Nowogród, numer NIP 718-14-33-716, siedziba Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród,

6)         Gmina Grabowo, numer NIP 291-02-10-043, siedziba Urząd Gminy w Grabowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.

 

 1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia reprezentowanych przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej.
 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię aktualnej Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać dokumentu przed podpisaniem Umowy, o ile koncesja, której kopię Wykonawca dołączył do Oferty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, jest aktualna na dzień zawarcia umowy.
 3. Kserokopie dokumentów przedkładanych Zamawiającemu winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 7a i 7b – Istotne postanowienia umowy.
 2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej przekazanych Wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy.

 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, zgodnie z treścią Działu VI ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

 18. INFORMACJE DODATKOWE

Dotyczy: Część I, Część II zamówienia

 

 1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Uwaga: W przypadku rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:

1)         zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorcy/płatnika) umowy sprzedaży do OSD,

2)         reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy/płatnika) w procesie zmiany sprzedawcy,

3)         złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych w imieniu mocodawcy lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, jeżeli na dzień dokonania zgłoszenia umowy sprzedaży zamawiający/odbiorcy nie posiadają ważnych umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany odbiorcy.

Bez względu na sposób zawarcia umowy dystrybucyjnej koszty wynikające ze świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru ponoszą poszczególni odbiorcy energii elektrycznej.

 1. Po zawarciu umowy Zamawiający przekażą Wykonawcy, kopie wypowiedzeń obowiązujących umów (o ile dotyczy), dane do zmiany sprzedawcy w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej
  (wg własnego wzorca - Załącznik nr 8).
 2. W przypadku, gdy Zamawiający (odbiorcy/płatnicy) związani są umową kompleksową lub inną umową na dostawę energii wymagającą złożenia oświadczenia o jej rozwiązaniu, obowiązek wypowiedzenia umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowany termin rozpoczęcia dostaw, leży po stronie Zamawiających. Wykonawca nie jest zobowiązany do wypowiadania umów.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1a           Wykaz punktów poboru – Lokale i obiekty (w pdf. oraz wersji edytowalnej xls.)

Załącznik nr 1b           Wykaz punktów poboru – Oświetlenie drogowe (w pdf. oraz wersji edytowalnej xls.)

Załącznik nr 2             Formularz oferty

Załącznik nr 3             Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4             Wykaz głównych dostaw

Załącznik nr 5             Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6             Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7a/b        Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8             Tabela danych do zmiany sprzedawcy

 

                           Starosta                                                 Wicestarosta

                                                 Elżbieta Parzych                                   Lech Marek Szabłowski                       

 

Data powstania: wtorek, 27 maj 2003 12:20
Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2003 12:23
Data edycji: poniedziałek, 27 lip 2015 14:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 12:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 105011 razy
Ilość edycji: 5