BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznawanie środków finansowych pochodzących z dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,pokój nr 321, tel.(0-86)215-69-21

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- wniosek zaopiniowany przez wójta, burmistrza
- wypis z rejestru gruntów
- mapka ewidencyjna działki
- opinia zarządu gminy o przeznaczeniu działki pod zalesienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783)
 od decyzji

10 zł. – decyzja do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

 jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 60 dni od daty złożenia oświadczenia o zakończeniu prac odnowieniowych i przedłożeniu
stosownych rachunków potwierdzających ich wykonanie.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

art.14, ust.5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 roku poz.1153)
Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 11:31

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 11:37
Data dodania: środa, 1 paź 2014 11:31
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 11:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2266 razy