BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii- 1) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa ,pokój nr 321, tel.(0-86) 215-69-21

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

1) WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska:
- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej /zgodnie z art.6.ust.1 i 2 ustawy o opłacie
skarbowej z dnia 17 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późniejszymi zmianami)


we wniosku należy podać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5) ocenę stanu technicznego instalacji;
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.Do wniosku o wydanie pozwolenia należy również dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
3) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana.

Wniosek ponadto powinien zawierać:

1) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
2) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
3) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym(135) (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.);
4) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
5) aktualny stan jakości powietrza;
6) określenie warunków meteorologicznych;
7) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

oraz

wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.


2)WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW:

wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej /zgodnie z art.6.ust.1 i 2 ustawy o opłacie
skarbowej z dnia 17 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późniejszymi zmianami)


we wniosku należy podać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) informację o tytule prawnym do instalacji;
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
5) ocenę stanu technicznego instalacji;
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;
7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
13) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
14) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
15) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy również dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

Wniosek ponadto powinien zawierać:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
5) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

UWAGA!
Wytwórca odpadów, który chciałby dodatkowo prowadzić zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi obowiązkowo we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów ( art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach( Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami.), lub o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 2 cyt. ustawy.

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783)

 za decyzję w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2011 zł,
 w związku z prowadzona działalnością gospodarczą prowadzona przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
 pozostałe - 506 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna:

art.184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013r. nr 25, poz.1232)
oraz art. 45 ust 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t Dz. U. z 2013 r., 276 z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 11:21

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 11:24
Data dodania: środa, 1 paź 2014 11:21
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 11:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2950 razy
Ilość edycji: 2