BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży –Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Szosa Zambrowska 127 – parter - pokój 109 - tel. 215-69-33

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek określający - czy to ma być wyrys czy wypis ,imię i nazwisko wnioskodawcy, numer działki, nazwa obrębu, nazwa gminy, numer NIP- do jakich celów ma służyć dokument. Formularz wniosku stanowi załącznik.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 35 § 3 i 5, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Inne wskazówki, uwagi:

Właściciel lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, składa wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych do Starostwa Powiatowego w Łomży /druk wniosku na miejscu w pokoju 109/.
Osoba zgłaszająca się do Starostwa Powiatowego po wyrys lub wypis powinna mieć ze sobą dokumenty dotyczące własności nieruchomości /akty notarialne, postanowienia sądowe, umowy przekazania gospodarstwa ,odpisy z ksiąg wieczystych, stare wyrysy itp./ oraz dowód osobisty.
Ułatwi to w znacznej mierze wykonanie aktualnego wyrysu lub wypisu wraz z uzgodnieniem jego numeracji w nawiązaniu do posiadanych tytułów prawnych własności.

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021.poz. 1990 tekst jednolity).

Data sporządzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 14:08

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 14:15
Data dodania: poniedziałek, 25 sie 2003 14:08
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 14:15
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 24729 razy
Ilość edycji: 9