BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej ul. Szosa Zambrowska 1/27- parter -pokój 108; 112; ; tel .215-69-31, 215-69-28

Godziny przyjęć interesantów:


Poniedziałek-Piątek - 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek określający kto występuje o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków;
- kogo lub czego dotyczy zmiana z podaniem nazwy obrębu, nazwy gminy, numeru działki
- na podstawie jakiego dokumentu ma być dokonana zmiana
- do wniosku dołączyć dokument np.:
- akt notarialny , prawomocne orzeczenie Sądu, w przypadku adresu ksero dowodu osobistego z adresem ,umowę dzierżawy.
Formularz wniosku stanowi załącznik.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 14 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Zmiany dokonywane są na wniosek złożony do Starostwa Powiatowego w Łomży przez właścicieli lub władających oraz przez osoby mające interes prawny /druk wniosku w pokoju 109/. Dotyczą zmian podmiotowych, zmiany zapisów odnośnie właściciela lub władającego na podstawie postanowień Sądów, aktów notarialnych, umów przekazania gospodarstw z lat osiemdziesiątych, umów dzierżawy i innych oraz zmian przedmiotowych, w oznaczeniu nieruchomości, powierzchni, adresu itp.
Dostarczone dokumenty powinny być prawomocne. W przypadku kserokopii dokumentu należy poświadczyć go za zgodność z oryginałem. Ponadto na postanowieniu sądowym o nabyciu spadku należy wpisać imiona rodziców wszystkich spadkobierców oraz aktualne ich adresy, NIP, PESEL.
Umowa dzierżawy powinna być sporządzona czytelnie z określeniem przedmiotu dzierżawy tj. na jakim obrębie, jakie działki. Należy podać pełne dane dzierżawcy – imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, NIP, PESEL.
Umowa dzierżawy może być sporządzona notarialnie lub spisana odręcznie w co najmniej
3 egzemplarzach. W tym przypadku należy poświadczyć własnoręczność podpisów właściciela i dzierżawcy we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy.

Podstawa prawna:

§46 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393, tekst jednolity.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 14:02

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 14:07
Data dodania: poniedziałek, 25 sie 2003 14:02
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 14:07
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 5492 razy
Ilość edycji: 3