BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul. Szosa Zambrowska 1/27pokój 224, tel. 215 -69-34; 215-69-35

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty

- trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
- orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata
- wydrukowany wykaz współrzędnych punktów załamań projektowanych urządzeń podziemnych w układzie 2000, w formacie nr x y oraz identyczny zbiór danych na nośniku w formacie txt. Numerację punktów załamań należy uwidocznić na planszy projektowej przeznaczonej dla Starostwa Powiatowego w Łomży.

Gdzie odebrać formularze:

na BIP Starostwa lub w pokoju 224

Opłaty:

Za uzgodnienie projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu stosuje się ceny określone w załączniku do Ustawy z dnia 6 października 2016 r , poz. 1629 (tekst jednolity) - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne wskazówki, uwagi:

W procesie inwestycyjnym, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, inwestor obowiązany jest uzgodnić na naradzie koordynacyjnej usytuowanie sieci uzbrojenia terenu (wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.)
Wniosek o uzgodnienie składa inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel (upoważnienie pisemne).
Wydanie protokołu z narady koordynacyjnej następuje po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i wcześniej projektowanymi.
- uzgodnienie w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dwoma
egzemplarzami projektu wydaje się inwestorowi,
-uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1990 oraz Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr. 28/2014 z dnia 14 lipca 2014r., w sprawie wyznaczenia sposobu, terminu i miejsca posiedzeń narad koordynacyjnych do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.

Data sporządzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 13:55

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 14:02
Data dodania: poniedziałek, 25 sie 2003 13:55
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 14:02
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 9314 razy
Ilość edycji: 1