BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami –
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej –
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 114, tel.215-69-30;215-69-29

Godziny przyjęć interesantów:


Poniedziałek – Piątek - 8.00 - 15.00

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej złożone do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i kartograficznej przed przewidywanym terminem rozpoczęcia
prac,
- wniosek złożony do Ośrodka wraz z dokumentacją przekazywaną do
zasobu po zakończeniu prac,
- zamówienie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty:

-przy wykonywaniu prac geodezyjnych i sprzedaży kopii mapy zasadniczej opłaty są naliczane zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 6 października 2016 r. (tekst jednolity) – "Prawo geodezyjne i kartograficzne a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:
właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:
a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b,
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub
ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,
d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.
Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych
uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.”
Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b;
2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne
materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.
3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole.
4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.
6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.
- sprzedaż kopii mapy zasadniczej prowadzona jest na bieżąco.

Inne wskazówki, uwagi:

Ośrodek udziela informacji o posiadanym zasobie wykonawcom prac geodezyjnych, którzy składają zgłoszenia prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a po zakończeniu pracy przekazują dokumentację do zasobu.
Ośrodek prowadzi również sprzedaż kopii map zasadniczych.
Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej stanowi załącznik
Wzór wniosku o udostępnienie zbiorów danych (kopii mapy) stanowi załącznik

Podstawa prawna:

1)Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne o Kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, tekst jednolity),
2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.( Dz.U. z 2014r, poz.917),
3)Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.(Dz.U. z 2014r., poz.914 ),
4)Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz.924).

Opracował

Marian Woronkin

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2014 13:14

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 25 sie 2003 13:53
Data dodania: wtorek, 15 lip 2014 13:14
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 sie 2003 13:53
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 10993 razy
Ilość edycji: 2