BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie licencji na zarobkowy transport drogowy

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie licencji na krajowy transport drogowy
- odpis z rejestru przedsiębiorców
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
- kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
- certyfikat kompetencji zawodowych
- zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności osób
- dokumenty potwierdzające posiadanie gwarancji finansowej, spełniających warunki (nie karanych wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska)
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych
- dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami;
- dowód wpłaty za wydanie licencji

Opłaty:

Opłata za wydanie licencji zależy od rodzaju pojazdu i okresu ważności licencji i wynosi od 700 zł do 1.000 zł.

Starostwo Powiatowe konto bankowe Hexa Bank Spółdzielczy
73 8762 0009 0012 5181 2000 0020

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 3 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania licencji na zarobkowy transport drogowy na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Pojęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Licencji udziela się na okres nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.
Przedsiębiorcy udziela się licencji, jeżeli:
1. Członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji (nie karane za przestępstwa umyślne, karne-skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu);

2. Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem posiada certyfikat kompetencji zawodowych;

3. Posiada zabezpieczenie finansowe na okres posiadania licencji (środki finansowe albo gwarancje bankowe, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości:
a) na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony
do transportu drogowego – 9.000 EURO
b) na każdy następny pojazd samochodowy – 5.000 EURO
4. Przedsiębiorca sam wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy mają świadectwa kwalifikacji i nie byli karani.

5. Posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy więcej niż jednym pojazdem, wysokość opłaty, najwyżej dla tego samego okresu ważności licencji powiększa się o 1/10 opłaty odpowiedniej dla danego obszaru za każdy następny pojazd samochodowy danego rodzaju.

Podstawa prawna:

Art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2021 r., poz.919 z późn.zm.)

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:43

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:47
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:43
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:47
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3801 razy
Ilość edycji: 2