BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie upoważnień do prowadzenia badań technicznych dla Stacji Kontroli Pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Komunikacji
ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. nr 101A
Tel. 215 69 16

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-15.00

Wymagane dokumenty

- wniosek (formularz dostępny w Wydziale)
- uprawnienia diagnostów
- zapytania o karalności
- certyfikat wydany przez jednostkę naukowo-badawczą na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach i opłatach
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacie składki ubezpieczeniowej

Opłaty:

Opłata skarbowa
- za wydanie zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przedsiębiorcy 412,00 zł

Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Łomży
nr konta: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007
imię, nazwisko, adres
tytułem:

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzanie badań technicznych na podstawie art.127 § 2 i art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego służy stronom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Organ wydaje zezwolenie na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przedsiębiorcy, który złożył wniosek o jego wydanie i który spełnia następujące warunki:
1. Ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań.
3. Rejestr wyposażenia potwierdzony przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
4. Zatrudnia uprawnionych diagnostów.
5. Nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
7. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.988 z późn.zm.).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:17

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 11:21
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 11:17
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 11:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2636 razy
Ilość edycji: 3