BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zatwierdzenie w drodze decyzji dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pokój nr 321, tel. (0-86) 215-69-21

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej. 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i 4 egzemplarze w postaci elektronicznej, sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596) lub rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987).

Opłaty:

Za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. Gdy strona działa przez pełnomocnika, pobiera się dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 60 dni od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej zawiadamia się o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń.
Do 30 dni od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji zawiadamia się o przyjęciu jej bez zastrzeżeń.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, wniesione za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne wskazówki, uwagi:


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów.

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783).
3) ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2015.196)

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 08:44

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2008 08:50
Data dodania: środa, 1 paź 2014 08:44
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2008 08:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2404 razy
Ilość edycji: 3