BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pokój nr 321, tel. (0-86) 215-69-21

Wymagane dokumenty

1) Wniosek koncesyjny opracowany zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2014.613) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, wyszczególnionymi w ww. przepisach Prawa geologicznego
2)pełnomocnictwo, gdy podmiot działa przez pełnomocnika.

Uwaga:

Dokumenty wymienione w punkcie nr 1 składa się w czterech egzemplarzach.

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783),

 za decyzję
616,00 zł – od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej

82,00 zł - od pozostałych zezwoleń

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

 jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od momentu wpływu kompletu uzgodnień z organami administracji geologicznej, górniczej i samorządowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Uwagi:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych prawem dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie starostwa.
2. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
3. Organ koncesyjny może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej.
4. Koncesja jest udzielana jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

 obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
 wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,
 działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 2)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783),
3)ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2014.613 )

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 08:38

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2008 08:43
Data dodania: środa, 1 paź 2014 08:38
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2008 08:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2288 razy
Ilość edycji: 3