BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pokój nr 321, tel. (0-86) 215-69-21

Wymagane dokumenty

1) Wniosek koncesyjny opracowany zgodnie z art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2014.613) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, wyszczególnionymi w ww. przepisach Prawa geologicznego i górniczego,
2) pełnomocnictwo, gdy podmiot działa przez pełnomocnika.

Uwaga:

Dokumenty wymienione w punkcie nr 1 składa się w czterech egzemplarzach.

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783),

 za decyzję
616,00 zł – od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej

82,00 zł - od pozostałych zezwoleń

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

 jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

30 dni od momentu wpływu kompletu uzgodnień z organami administracji geologicznej, górniczej i samorządowej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych i formalnych w przedłożonych dokumentach, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),
2)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783),
3)ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2014.613)

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 08:25

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2008 08:38
Data dodania: środa, 1 paź 2014 08:25
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2008 08:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2169 razy
Ilość edycji: 2