BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji
ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój nr 326
tel. 86 215-69-18 , fax 86 215-69-04

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich (plik do pobrania)
We wniosku należy podać:
- dane osoby zmarłej - imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, ostatnie miejsca zamieszkania,
- datę i miejsce zgonu,
- miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
- miejsce pochowania zmarłego,
- środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
- nazwisko, imię (imiona), adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i serię dokumentu tożsamości.
2. Akt zgonu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego , a w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu - inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych .
3. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika - należy załączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Opłaty:

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna:

• art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).
• Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r poz. 256 z późn. zm).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lip 2003 09:32

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 09:34
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lip 2003 09:32
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 09:34
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3106 razy
Ilość edycji: 6