BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie pozwolenia na użytkowanie

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, pokój 320, tel. (86) 215-69-37
godziny przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wymagane dokumenty

-wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z załącznikami

1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń ( protokół sprawdzenia szczelności instalacji gazowej )
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) informację z Urzędu Gminy o nadaniu numeru posesji ( dotyczy budynków mieszkalnych).
7) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy;
8) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a w/w załączników, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
-oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów, które inwestor jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:
1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2. Państwowej Straży Pożarnej.

Gdzie odebrać formularze:

PINB pokój 320

Opłaty:

25% opłat obowiązujących za pozwolenie na budowę

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art.35 Kpa:
-niezwłocznie, jeżeli może być załatwiona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania,
-nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Podstawa prawna:

Art.59 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

Data sporządzenia

poniedziałek, 19 mar 2012 09:18

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 9 lut 2004 09:57
Data dodania: poniedziałek, 19 mar 2012 09:18
Data upublicznienia: poniedziałek, 9 lut 2004 09:57
Opublikował(a): Marek Raszczyk
Zaakceptował(a): Marek Raszczyk
Artykuł był czytany: 3897 razy
Ilość edycji: 5