BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyznawanie środków finansowych na pokrycie w lasach szkód powstałych w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,pokój nr 321, tel.(0-86)215-69-21

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- wniosek zaopiniowany przez nadleśniczego
- wypis z rejestru gruntów
- mapka ewidencyjna działki

Opłaty:

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783)
 od decyzji

10 zł. – decyzja do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

 jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 60 dni od daty złożenia oświadczenia o zakończeniu prac odnowieniowych i przedłożeniu
stosownych rachunków potwierdzających ich wykonanie.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych prawem dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie starostwa.
2. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
3. Po przeprowadzeniu odnowienia należy niezwłocznie powiadomić starostę i przedłożyć stosowne rachunki potwierdzające wykonanie prac. Będą one podstawą do zwrócenia poniesionych przez właścicieli lasów kosztów.
4. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe.

Podstawa prawna:

 art.12 ust.1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2014 roku poz.1153)
 Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Data sporządzenia

środa, 1 paź 2014 14:07

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 22 wrz 2003 14:15
Data dodania: środa, 1 paź 2014 14:07
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 wrz 2003 14:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2626 razy
Ilość edycji: 1