BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenie rozbiórki

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 316,328, 317,318, tel. 215-69-80, 215-69-22, 215-69-76, 215-69-23

Godziny przyjęć:
Poniedziałek - Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Opłaty:

- nie pobiera się opłaty skarbowej
- pobiera się opłatę skarbową za zgłoszenie określone w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 prawa budowlanego

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

- 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenia dokonuje się przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, organ nakłada (w drodze postanowienia) na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie. W przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie (w drodze decyzji) sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Organ może nałożyć (w drodze decyzji) obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.


Podstawa prawna:

art. 29 art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.. 1333 ze zm.)

Data sporządzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:40

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:45
Data dodania: piątek, 19 wrz 2003 12:40
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 12:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 12814 razy
Ilość edycji: 5