BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 316,328, 317,318, tel. 215-69-80, 215-69-22, 215-69-76, 215-69-23

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- potwierdzenie wystąpienia do właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na wejście wraz z uzgodnieniem z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu,
- opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Opłaty:

- nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

14 dni od dnia złożenia wniosku.

Inne wskazówki, uwagi:

W razie nie uzgodnienia warunków między inwestorem a właścicielem sąsiedniego budynku, lokalu lub terenu sąsiedniej nieruchomości organ na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

Podstawa prawna:

art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.n.)

Data sporządzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:36

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:39
Data dodania: piątek, 19 wrz 2003 12:36
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 12:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2872 razy
Ilość edycji: 3