BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, pok. 316,317,318, tel. 215-69-20, 215-69-22, 215-69-23

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek 8ºº - 15ºº

Wymagane dokumenty

- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednich, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno - użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
- rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno - użytkowej adaptacji obiektu lub jego części,
- wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba jej opracowania,
- dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłaty:

- nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

- 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenia dokonuje się przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, organ nakłada (w drodze postanowienia) na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie. W przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie (w drodze decyzji) sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Organ może nałożyć (w drodze decyzji) obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Podstawa prawna:

art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Data sporządzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:27

Data zatwierdzenia

piątek, 19 wrz 2003 12:31
Data dodania: piątek, 19 wrz 2003 12:27
Data upublicznienia: piątek, 19 wrz 2003 12:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 3499 razy
Ilość edycji: 2