BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/176/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 ), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 89. ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.)
Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 25.527.752,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 24.690.423,00 zł,
- majątkowe w wysokości 837.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 26.712.373,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 23.792.186,00 zł,
- majątkowe w wysokości 2.920.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 650.000,00 zł, z tego:
1) ogólną w wysokości - 168.973,00 zł,
2) celową w wysokości - 481.027,00,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) „inwestycje drogowe” w kwocie - 300.000,00 zł,
b) „zarządzanie kryzysowe” w kwocie - 75.000,00 zł,
c) „oświatowa na wydatki bieżące w dziale 801 i 854” w kwocie - 106.027,00 zł;

§ 4

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3


§ 5

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.366.847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 1.184.621,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.184.621,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł;

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł i wydatki w kwocie 244.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 10

1. Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2014 roku na łączną kwotę 2.406.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 roku na łączną kwotę 1.462.540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Zarząd do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem zwiększania wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.


§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 11:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 967 razy