BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 87/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.00.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępnie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłoszenie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – poprosiła o wycofanie punktu nr 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dogi powiatowej nr 1926B w m. Koniecki na długości odcinka ok. 990 m”. Wyjaśniła, iż wrócimy do porozumienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 86. posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku
  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia
  i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składania oświadczeń woli związanych
  z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne na dł. odc. ok. 467 m”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dogi powiatowej nr 1926B
  w m. Koniecki na długości odcinka ok. 990 m”.
 9. Sprawy różne.

 

 

Ad 2. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 86 posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 86. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

 

Ad 3.  Starszy specjalista pracy z rodziną – Izabella Grochowska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4. Starszy specjalista pracy z rodziną – Izabella Grochowska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 5.  Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/436/2021 z dnia 28 września 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6.  Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie kierowanej jednostki.      

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/437/2021 z dnia 28 września 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej
nr 1946B w m. Osobne na dł. odc. ok. 467 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne na dł. odc. ok. 467 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 87/438/2021 z dnia 28 września 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8.  W sprawach różnych Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – zapytała Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztofa Święckiego – czy w miejscowości Kownaty zostały ścięte pobocza i wyczyszczony przepust?

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki- poinformował, iż
w najbliższym czasie zaplanowane jest ścięcie poboczy i wyczyszczenie przepustu w miejscowości Kownaty oraz spróbuje zaproponować rozwiązanie, które trwale usprawniłoby zgromadzenie się wody w tym miejscu.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – poinformowała Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztofa Święckiego, iż mieszkańcy wsi Olszyny zgłaszają zły stan techniczny poboczy i proszą o ich utwardzenie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 87 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2021 08:28
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2021 08:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 65 razy