BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 86/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 września 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 85. posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2025 dla Gminy Zbójna z perspektywą do 2027 r”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury
  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
  i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B – ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. 1300m gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. Podlaskie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Piątnica, powiat łomżyński.
 7. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
 8. Sprawy różne.

- Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

-Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

- Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz powołania Komisji konkursowej.

 

Ad 2.  Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 85 posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 85. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3. Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 86/430/2021 z dnia 13 września 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4.  Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – Krystyna Gosiewska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2025 dla Gminy Zbójna z perspektywą do 2027 r”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2025 dla Gminy Zbójna z perspektywą do 2027 r” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/431/2021 z dnia 13 września 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5.  Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – Krystyna Gosiewska – przestawiła projekt uchwały w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B – ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. 1300m gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. Podlaskie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B – ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. 1300m gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. Podlaskie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/432/2021 z dnia 13 września 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Piątnica, powiat łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Piątnica, powiat łomżyński. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/433/2021 z dnia 13 września 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – nakreślił problemy funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz trudności związane z eksploatacją sprzętu i maszyn.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 8.  W sprawach różnych

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, kopia projektu uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 9. W sprawach różnych

Wicestarosta – Maria Dziekońska- przedstawiała projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, iż po 13 latach kierowania Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Pani Anna Archacka złożyła wniosek o przejście na emeryturę.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 86/434/2021 z dnia 13 września 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10.  W sprawach różnych

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska- przedstawiała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz powołania Komisji konkursowej.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz powołania Komisji konkursowej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/435/2021 z dnia 13 września 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 86 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. 

 

Data powstania: piątek, 1 paź 2021 10:25
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2021 10:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 104 razy