BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 85/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 sierpnia 2021 roku  

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.50.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 84. posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz innych należności wynikających z umowy kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz wskazanie członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania poręczenia kredytu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pilotażowego „Pomost do zatrudnienia” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowanego w ramach Programu Plan dla Pracy i Rozwoju „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” na lata 2021-2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 9. Pojęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej i wewnętrznej do kategorii dróg powiatowych, na terenie gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Miastkowo, powiat łomżyński.
 11. Wniosek o rozpatrzenie i zajęcie stanowiska w sprawie zmiany decyzji zezwalających na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
 12. Sprawy różne.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z firmą Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w zakresie uzgodnienia między stronami zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy w zakresie korzystania z dróg, których zarządcą jest powiat Łomżyński, w ramach i okresie realizacji prac budowlanych, związanych
z realizacją inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek od węzła „Kolno” (z węzłem) do węzła „Stawiski” (bez węzła) na długość około 16,432 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63 [GP] 2,250 km”, której Inwestorem jest GDDKiA Oddział w Białymstoku.

-  Wniosek o wydanie opinii dotyczącej planowanej realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki – Drogoszewo w lokalizacji km 0+000 – 3+100,00 gm. Miastkowo”.

 

Ad 2.  Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 84 posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 84. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3. Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiała projekt uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2021 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2021 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/421/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4.  Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/422/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 5.  Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiała projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz innych należności wynikających z umowy kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich
w Drozdowie oraz wskazanie członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania poręczenia kredytu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz innych należności wynikających z umowy kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Muzeum Przyrody- Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz wskazanie członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania poręczenia kredytu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego
w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/423/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. p. o Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - Elżbieta Teresa Olejniczak – przedstawiła projekt w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pilotażowego „Pomost do zatrudnienia” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowanego w ramach Programu Plan dla Pracy i Rozwoju „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” na lata 2021-2022.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pilotażowego „Pomost do zatrudnienia” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowanego w ramach Programu Plan dla Pracy i Rozwoju „Nowe spojrzenie – nowe możliwości” na lata 2021-2022 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/424/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7.  Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Jolanta Bogusława Kacprzak – przedstawiał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała, co obejmuje kwota 1 milion 700 tysięcy złotych 
w środkach na zobowiązania krótkoterminowe?

 

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Jolanta Bogusława Kacprzak- odpowiedziała, iż powyższa kwota w zobowiązaniach krótkoterminowych przewidziana została prawdopodobnie na zobowiązania związane z kontraktami dla pracowników medycznych, badania diagnostyczne itp.

 

 

Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski – poinformował, iż przy najbliższym Zarządzie Powiatu Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - Jolanta Bogusława Kacprzak, ustali w szczegółach z czego wynika kwota 1 milion 700 tysięcy złotych w zobowiązaniach krótkoterminowych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za II kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za II kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/425/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 8.  Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Jolanta Bogusława Kacprzak – przedstawiał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 85/426/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej i wewnętrznej do kategorii dróg powiatowych, na terenie gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej
i wewnętrznej do kategorii dróg powiatowych, na terenie gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/427/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

 

 

Ad 10. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Miastkowo, powiat łomżyński

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Miastkowo, powiat łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/428/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 11.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił wniosek
o rozpatrzenie i zajęcie stanowiska w sprawie zmiany decyzji zezwalających na umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (kopia wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku przesłał wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Wniosek dotyczy aktualizacji opłat naliczonych w decyzjach z lata 2014-2018. W sumie wydanych decyzji było około 18. Na sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 marca 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego kwoty zostały obniżone. W związku z tym Marszałek Województwa Podlaskiego zwraca się o ponownie wydanie decyzje z lata 2014-2018 w oparciu o stawki obowiązujące teraz. Argumentuje wniosek wyrokiem WSA w Olsztynie z dnia
11 marca 2021r. II SA/OI 46/21.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Po zakończonej dyskusji Członkowie Zarządu polecili, aby przeprowadzić postepowanie i wydać decyzje zgodną z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym.

 

Ad 12.  W sprawach różnych

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z firmą Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w zakresie uzgodnienia między stronami zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy w zakresie korzystania z dróg, których zarządcą jest powiat Łomżyński, w ramach i okresie realizacji prac budowlanych, związanych
z realizacją inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek od węzła „Kolno” (z węzłem) do węzła „Stawiski” (bez węzła) na długość około 16,432 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63 [GP] 2,250 km”, której Inwestorem jest GDDKiA Oddział w Białymstoku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie  przyjęcia porozumienia zmieniającego z firmą Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków w zakresie uzgodnienia między stronami zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy w zakresie korzystania z dróg, których zarządcą jest powiat Łomżyński, w ramach i okresie realizacji prac budowlanych, związanych z realizacją inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek od węzła „Kolno” (z węzłem) do węzła „Stawiski” (bez węzła) na długość około 16,432 km wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 63 [GP] 2,250 km”, której Inwestorem jest GDDKiA Oddział w Białymstoku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 85/429/2021 z dnia
31 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił wniosek
o wydanie opinii dotyczącej planowanej realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki – Drogoszewo w lokalizacji km 0+000 – 3+100,00 gm. Miastkowo”.

(kopia wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Po zakończonej dyskusji Członkowie Zarządu polecili o wystosowanie pozytywnej odpowiedzi do wnioskodawcy.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 85 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. 

 

                     

Data powstania: piątek, 17 wrz 2021 13:55
Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2021 13:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 65 razy