BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 84/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 sierpnia 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Przewodniczący Zarządu- Lech Marek Szabłowski- poprosił o wycofanie punktu nr 8 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna i Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow.  nr. 1928B – ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok. 11,63km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”.
Wyjaśnił, że po rozmowie z Burmistrzem Jedwabnego uznaliśmy, iż wstrzymamy się ze zmianą porozumienia na chwilę obecną. Wrócimy do porozumienia na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 

Wobec braku innych propozycji stwierdził, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 83. posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii niezbędnej do wydania decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT Elektrowni Ostrołęka C”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Wizna i Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. 1928B – ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok. 11,63km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”
 9. Sprawy różne.

Ad 2. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 83. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 83. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za” oraz 1 wstrzymujący się (głosów przeciwnych nie było).

 

Ad 3.  Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 84/418/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4.  Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - Krystyna Gosiewska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii niezbędnej do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT Elektrowni Ostrołęka C”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii niezbędnej do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT Elektrowni Ostrołęka C” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 84/419/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5. Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiała projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/420/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027 (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 7. Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8.   W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 84. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                

Data powstania: środa, 8 wrz 2021 09:51
Data opublikowania: środa, 8 wrz 2021 09:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 121 razy