BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 83/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lipca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępnie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłoszenie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z 81., 82. posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do umowy
  o dofinansowanie projektu oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Dziś bierni - jutro aktywni (VI)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do umowy
  o dofinansowanie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych
  z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin na odc. ok. 3850m, gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku ok. 2500 m”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin- Strzeszewo o dł. ok. 4525 m”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok 1850 m”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B – ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962 B Wizna – Srebrowo dł. ok 2080 m”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda – Modzele Wypychy o dł. ok 990 m”.
 14. Odpowiedź ZDP na wniosek Wójta Gminy Mały Płock na wniosek o remont drogi powiatowej nr 1896B – od dr. pow. nr 1896B - Ruda – Skroda – dr. 648, gm. Zbójna, pow. łomżyński.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od
  1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 17. Przedstawienie informacji dotyczącej wniosku, który zostanie złożony do Programu Polski Ład.
 18. Sprawy różne.

Ad 2. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 81. oraz z 82.  posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 81. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 82. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3. Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych – Krzysztof Ryszard Kozicki – przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie upoważnienia kierownika zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/405/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4. Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych – Krzysztof Ryszard Kozicki – przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie upoważnienia kierownika zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 83/406/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 5.  Pośrednik Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – Katarzyna Wiktorska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Dziś bierni - jutro aktywni (VI)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Dziś bierni - jutro aktywni (VI)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
2014-2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/407/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. Pośrednik Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – Katarzyna Wiktorska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do  umowy o dofinansowanie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie upoważnienia do podpisywania aneksów do  umowy o dofinansowanie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych
z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
 w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/407/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik
nr 6
do niniejszego protokołu).

 

Ad 7. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin na odc. ok. 3850m, gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica
w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej
nr 1900B Piątnica - Czarnocin na odc. ok. 3850m, gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 83/408/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku ok. 2500 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej
nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku ok. 2500 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/409/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin- Strzeszewo
o dł. ok. 4525 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin- Strzeszewo o dł. ok. 4525 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 83/410/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok 1850 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej
nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. odc. ok 1850 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/411/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B – ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród  w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B – ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m”(uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/412/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962 B Wizna – Srebrowo dł. ok 2080 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna
w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962 B Wizna – Srebrowo dł. ok 2080m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/413/2021 z dnia
27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda – Modzele Wypychy o dł. ok 990 m”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia Gminą Łomża
w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1938B Wygoda – Modzele Wypychy o dł. ok 990 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/414/2021
z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił odpowiedź na wniosek Wójta Gminy Mały Płock na wniosek o remont drogi powiatowej nr 1896B – od dr. pow. nr 1896B - Ruda – Skroda – dr. 648, gm. Zbójna, pow. łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

(Odpowiedź na wniosek Wójta Gminy Mały Płock na wniosek o remont drogi powiatowej nr 1896B – od dr. pow. 1896B – Ruda – Skroda – dr. 648, gm. Zbójna, pow. Łomżyński, stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15.  Główny Specjalista Wydziału Finansowego – Justyna Mariak - Grzenda – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych
o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/416/2021 z dnia 27 lipca
2021 r. stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 16. Główny Specjalista Wydziału Finansowego – Justyna Mariak - Grzenda – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/417/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ad 17.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił informację dotyczące wniosku, który zostanie złożony z Programu Polski Ład.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – udzieliła informacji, iż na początku lipca
w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkania z Wójtami i Burmistrzami. Na spotkaniu zostały zaproponowane wstępnie różne warianty inwestycji, które ewentualnie Powiat Łomżyński mógłby złożyć wnioski. Następnie zostało poddane gradacji ważności, ponieważ wniosek wyszedł rozbudowany, zaszła potrzeba minimalizacji odcinków. Po przeprowadzeniu weryfikacji minimalizacji odcinków odbyło się kolejne spotkanie z Wójtami i Burmistrzami z Starostą osobiście, zostały zaakceptowane przedstawione propozycję. Zwrócili się, że wniosą również udział do tych inwestycji,
w taki sposób jaki zostały dziś przedstawione.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- dodał, iż pierwsze spotkanie
z Wójtami i Burmistrzami było spotkaniami informacyjnym o Programie Polski Ład. Starosta Lech Marek Szabłowski przedstawił założenia. W Białymstoku odbyło się spotkanie z Wojewodą Podlaskim, w którym uczestniczyli wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie wraz z Starostą, Program Polski Ład został szczegółowo omówiony. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży wysłał do wszystkich gmin pisma. Gminy miały zadeklarować odcinki priorytetowe. Z uzyskanych informacji z gmin powstała zbiorówka. Wyszedł duży projekt na ponad 200 milionów złotych. Kwota, która przypada na cały kraj z Programu Polski Ład to 200 miliardów złotych. Kwota 200 milionów złotych, która wyszła w pierwszym projekcie jest wysoce zawyżona. Spotkało, by się prawdopodobnie z odrzuceniem wniosku. Zaszła konieczność ponownej weryfikacji wniosku. Ponownie zostały wysłane pisma z Zarządu Dróg Powiatowych
w Łomży do samorządów. Odbyły się spotkania z Wójtami i Burmistrzami, w części byliśmy z Starostą w terenie. Ostateczny wniosek zakłada, iż na każdą gminę zaplanowane zostały inwestycję na podobne koszty finansowe bądź odcinki drogi (+/- około 7 km) na każdą gminę. Wartość szacunkowa projektu 86 milionów złotych, około 65 km dróg.

 

 

Ad 18. W sprawach różnych Agnieszka Zduńczyk – zapytała Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztofa Święckiego – o remont drogi ul. Świerkowej w m. Miastkowo. Droga jest żwirowa.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- odpowiedział, iż mieszkańcy
ul. Świerkowej w m. Miastkowo muszą na piśmie przedstawić inicjatywę remontu drogi. Po czym zostaną poczynione kolejne kroki dotyczące remontu drogi.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 83 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: środa, 4 sie 2021 13:45
Data opublikowania: środa, 4 sie 2021 13:47
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 89 razy