BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 81/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 21 czerwca 2021 roku    

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 15.20.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z    posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica
  i Gminą Wizna w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Kokoszki – Guty o dł. 1911 m.b.”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Jedwabne.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki - Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki – Jurowce na ternie gminy Wasilków, powiat białostocki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odc. drogi nr 1393B na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże i Wasilkowa, powiat  białostocki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1532B na terenie gminy Turośń Kościelna, powiat  białostocki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę
  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 17. Sprawy różne.

-  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie oceny ekonomiczno- finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Ad 2. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 80. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 80. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3. Główny Specjalista Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiMonika Domurat – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/394/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica i Gminą Wizna w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Kokoszki – Guty o dł. 1911 m.b.”.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica
i Gminą Wizna w zakresie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Przebudowa  i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Kokoszki – Guty o dł. 1911 m.b.” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 81/395/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Jedwabne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie współpracy w zakresie utrzymania dróg na terenie Miasta Jedwabne (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/396/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki - Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki - Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki.  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/397/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki – Jurowce na ternie gminy Wasilków, powiat białostocki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi Letniki – Jurowce na ternie gminy Wasilków, powiat białostocki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/398/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 8.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odc. drogi nr 1393B na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże i  Wasilkowa, powiat  białostocki.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odc. drogi nr 1393B na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże i  Wasilkowa, powiat  białostocki  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/399/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1532B  na terenie gminy Turośń Kościelna, powiat  białostocki.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie  wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1532B  na terenie gminy Turośń Kościelna, powiat  białostocki. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/400/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 Ad 10.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/401/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad 11.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/402/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 12.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wydania opinii o zaliczeniu  dróg  wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/403/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było)  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14.  Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przestawiała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/404/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15. Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przestawiała projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było)  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027 (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027, stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16. Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przestawiała projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było)  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok , stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ad 17. W sprawach różnych

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - Jolanta Bogusława Kacprzak - przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie oceny ekonomiczno- finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było)  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie  oceny ekonomiczno- finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

 

Ad 18.  W sprawach różnych Kazimierz Polkowski – zapytał, ile wniosków zostało złożonych w ramach Programu bezpieczna infrastruktura?

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że zostało złożonych 10 wniosków
w ramach Programu bezpieczna infrastruktura.

 

Ad 19. W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 81. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: środa, 28 lip 2021 11:04
Data opublikowania: środa, 28 lip 2021 11:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 248 razy