BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 80/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2021 roku  

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu - Maria Dziekońska –na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym  poinformowała, iż Starosta Lecha Marek Szabłowski uczestniczy
w Dniu Samorządu Terytorialnego zorganizowanego w Ogrodach Prezydenckich. Starosta Lech Marek Szabłowski odbierze odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi.

 

Ad 1. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska- kontynuując obrady poprosił
o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z    posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za
  2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021- 2026 z perspektywą do 2030 roku”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starosta Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w najem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starosta Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w najem.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w roku 2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminą Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1932B na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej   położonej       na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.
 7. Sprawy różne.

 

 

Ad 2. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 79. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 79. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad  3. Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/383/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4. Główna księgowa ZPOZ w Łomży – Małgorzata Opońska- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/384/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 5. Naczelnik Wydziału  Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – Krystyna Gosiewska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021- 2026 z perspektywą do 2030 roku”.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021- 2026 z perspektywą do 2030 roku” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/385/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starosta Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w najem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starosta Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w najem  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/386/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7. Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starosta Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w najem.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starosta Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w najem  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/387/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8. Skarbnik Powiatu- Grażyna Kołodziejska- przedstawiła projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/388/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9.  Skarbnik Powiatu- Grażyna Kołodziejska- przedstawiła projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/389/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10. Główny Specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – Ewa Piechocińska- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w roku 2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w roku 2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/390/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/391/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag,ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/392/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13.  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/393/2021 z dnia 31 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi  powiatowej odcinka drogi nr 1932B na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi  powiatowej odcinka drogi nr 1932B na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.(projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi  powiatowej odcinka drogi nr 1932B na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński, stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi  powiatowej   położonej na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag, ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 3 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi  powiatowej   położonej na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński  (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi  powiatowej   położonej na terenie Gminy Jedwabne, powiat łomżyński., stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad 16. W sprawach różnych Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił problemy dotyczące wyremontowania drogi powiatowej na odcinku Murawy – Kisielnica w związku z budową drogi ekspresowej S61 na odcinku węzła Kolno.

Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – nawiązując do powyższego poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztofa Święckiego o przygotowanie wystąpienia do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku – Wojciecha Borzuchowskiego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 80 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: środa, 23 cze 2021 08:32
Data opublikowania: środa, 23 cze 2021 08:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 162 razy