BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 79/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 kwietnia 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 11,50.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z    posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania  oświadczeń woli związanych z przekazywaniem pojazdów do demontażu stanowiących własność Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.
 11. Sprawy różne.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Wójtem Gminy Łomża w sprawie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby Punktu Szczepień Powszechnych
Sars- CoV2.

 

 

Ad 2. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 78. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 78. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/374/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad  4 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/375/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5. Skarbnik Powiatu- Grażyna Kołodziejska- przedstawiła projektu uchwały w sprawie

przekazania organowi stanowiącemu Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przekazania organowi stanowiącemu Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2020 rok.(uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/376/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. Skarbnik Powiatu- Grażyna Kołodziejska- przedstawiła projektu uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/377/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 7. Naczelnik Wydziału Komunikacji- Ewa Jarzyło – przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania  oświadczeń woli związanych z przekazywaniem pojazdów do demontażu stanowiących własność Powiatu.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie upoważnienia do składania  oświadczeń woli związanych z przekazywaniem pojazdów do demontażu stanowiących własność Powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/378/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 8. Naczelnik Wydziału Komunikacji- Ewa Jarzyło – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/379/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 9. Naczelnik Wydziału Komunikacji- Ewa Jarzyło – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/380/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 10. Naczelnik Wydziału Komunikacji- Ewa Jarzyło – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przekazania pojazdu do stacji demontażu. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/381/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11.  W sprawach różnych

Wicestarosta – Maria Dziekońska- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Wójtem Gminy Łomża w sprawie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby Punktu Szczepień Powszechnych Sars- CoV2.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę sprawie przyjęcia porozumienia z Wójtem Gminy Łomża w sprawie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby Punktu Szczepień Powszechnych Sars- CoV2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 79/382/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 12. W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 79. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

        

 

 

Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 14:50
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2021 14:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 118 razy