BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 78/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 kwietnia 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Pani Agnieszka Zduńczyk uczestniczyła w posiedzeniu w trybie zdalnym.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu  z  77.  posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi Łomżyńskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi Łomżyńskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od
  1 stycznia do 31 marca 2021 roku.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Miastu Łomża.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań
  i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 14. Sprawy różne.

 

 Ad 2. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 77. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 77. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarski Nieruchomościami  - Maciej Karwowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego
(uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/368/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. stanowi

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli  uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/369/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/370/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Śniadowo Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/371/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7. Skarbnik Powiatu -  Grażyna Kołodziejska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/372/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8. Skarbnik Powiatu -  Grażyna Kołodziejska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od
1 stycznia do 31 marca 2021 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 78/373/2021
z dnia 22 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9. Skarbnik Powiatu -  Grażyna Kołodziejska - przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

 Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie

zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10. Skarbnik Powiatu -  Grażyna Kołodziejska - przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

(projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11.  Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Promocji  - Edyta Zawojska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Miastu Łomża.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie

powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Miastu Łomża (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej Miastu Łomża, stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12.  Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych – Krzysztof Ryszard Kozicki

- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań
i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska - zapytała, w którym punkcie w podziale zadań z zakresu rehabilitacji społecznej jest ujęte dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich.

 

Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych  - Krzysztof Ryszard Kozicki – odpowiedział, iż wózki inwalidzie przypisane są do pozycji nr 5 tzw. dofinasowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Wicestarosta – zapytała, czy kupujemy wózki dla osób niepełnosprawnych,

 

Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych - Krzysztof Ryszard Kozicki –  odpowiedział, iż jeżeli osoba niepełnosprawna ma zlecenie od lekarza, to NFZ dofinansowuje zakup wózka inwalidzkiego dla osób niepełnosprawnych.

 

Wicestarosta - Maria Dziekońska - zapytała, ile kosztuje wózek inwalidzki dla osób niepełnosprawnych.

 

Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych - Krzysztof Ryszard Kozicki –  odpowiedział, iż wózek podstawowy to koszt w przedziale od 700 zł  do 800 zł.
NFZ dofinansowuje podstawową kwotę 700 zł, często osoby niepełnosprawne mieszą się w tej kwocie zakupu wózka.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska - zapytała, ile kosztuje specjalistyczny wózek inwalidzki dla osób niepełnosprawnych, którzy mają problem z mięśniami.

 

Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych - Krzysztof Ryszard Kozicki –  odpowiedział, iż wózki elektryczne są drogim sprzętem. Koszt wózka inwalidzkiego elektrycznego to koszt powyżej 20 tysięcy zł. Jeżeli osoba jest w wieku aktywności zawodowej, możemy dofinansować zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego z Programu „Aktywny Samorząd”.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska- zapytała, czy jest dużo chętnych osób na zakup wózka inwalidzkiego eklektycznego.

 

Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych - Krzysztof Ryszard Kozicki – odpowiedział, iż jest dużo chętnych osób na zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego. Zazwyczaj są to osoby w wieku aktywności zawodowej, gdzie możemy dofinansować z Programu „Aktywny Samorząd”.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - zapytała, czy wpływa w ciągu roku  dużo wniosków?

 

Kierownik Zespołu ds. osób niepełnosprawnych i organizacyjnych - Krzysztof Ryszard Kozicki – odpowiedział, iż wniosków z roku na rok wpływa co raz więcej, ponieważ staje się to popularne wśród lekarzy, organizacji pozarządowych, którzy promują dofinansowania.

 

 Zebranie nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie  wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży -  Jolanta Bogusława Kacprzak - przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebranie nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie  nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14  W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 78. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                  

 

 

Data powstania: środa, 26 maj 2021 12:47
Data opublikowania: środa, 26 maj 2021 12:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 135 razy