BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 77/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 15 kwietnia 2021 roku  

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przy ul. Poligonowej 30. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Pani Agnieszka Zduńczyk uczestniczyła w posiedzeniu w trybie zdalnym.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu  z  76.  posiedzenia Zarządu Powiatu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piątnica Powiatowi Łomżyńskiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Nowogród Powiatowi Łomżyńskiemu.
  5. Odpowiedź ZDP dotycząca stawek za zajęcie pasa drogowego przez elementy infrastruktury telekomunikacyjnej.
  6. Odpowiedź ZDP na wniosek Gminy Przytuły dot. wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1835B w obrębie miejscowości Chrzanowo oraz Nowa Kubra.
  7. Sprawy różne:

Omówienie bieżących tematów dotyczących stanu dróg powiatowych oraz ZPOZ
w Łomży.

 

Ad 2. Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 76. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 76. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piątnica Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu - Lech Marek Szabłowski - zapytał jak postępują prace?

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki- udzielił odpowiedzi, iż prace prowadzone są w stopniu zaawansowanym i postępują zgodnie z założonym planem oraz zmierzają ku końcowi.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska -  zapytała czy występują problemy z podziałem działek?

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki – udzielił odpowiedzi, iż wystąpił jeden przypadek, gdzie ganek budynku mieszkalnego znajduje się w pasie drogowym, który zostanie rozebrany. Pozostałe prace realizowane są zgodnie
z planem.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - zapytała na jakim etapie jest decyzja?

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki - udzielił odpowiedzi, iż o decyzję wystąpimy jak będziemy mieć wszystkie podziały działek. Projekt podziału jest w trakcie realizacji, nie mamy jeszcze ostatecznego podziału. W terenie były pokazane pierwsze granice. Mieszkańcy nie zgłosili żadnych protestów.

 

Zebranie nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piątnica Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/366/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Nowogród Powiatowi Łomżyńskiemu.          

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu - Lech Marek Szabłowski - zapytał, czy prace na tym odcinku zostały prawidłowo wykonane przez wykonawcę?

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki - poinformował, iż inwestycja na dzień dzisiejszy jest zakończona. Odcinek ostatecznie został wykonany krótszy o 70 m, niż planowo. Zostało ustalone z Burmistrz Nowogrodu, który stanowczo przychylił się do decyzji, iż na tym odcinku jest dobry asfalt. Do rozliczenia inwestycji zostało to uwzględnione. Uwagi do wykonawcy zostały zgłoszone. Został sporządzony protokół usterkowy.

 

Zebranie nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Nowogród Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 77/367/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Krzysztof Święcki – przedstawił odpowiedź ZDP dotyczącą stawek za zajęcie pasa drogowego przez elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kopia wniosku wraz z odpowiedzią stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Krzysztof Święcki dodał, że Marszałek Województwa Podlaskiego wystąpił do samorządów
o obniżenie stawek do 0,50zł/m² za zajecie pasa drogowego przez elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży po przeanalizowaniu sprawy, poinformował, iż obecnie na terenie powiatu łomżyńskiego stawka za zajęcie pasa drogowego  przez elementy infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 0,20 zł/m². Zaś stawka za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 20,00 zł/m². Przestawione stawki są zgodne z ustawą o drogach publicznych. Zatem przyjęte przez Powiat Łomżyński stawki są nawet niższe niż proponowane przez Marszałka.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 6. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki – przedstawił odpowiedź ZDP na wniosek Gminy Przytuły dotyczący wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1835B w obrębie miejscowości Chrzanowo oraz Nowa Kubra (kopia wniosku wraz z odpowiedzią stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, iż po przeanalizowaniu sprawy potwierdza konieczność remontu drogi powiatowej nr 1835B na długości około 150 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 668. ZDP widzi zasadność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu na remont drogi, a także opracowanie dokumentacji projektowej niezbędniej do jego realizacji wraz z odwodnieniem korpusu drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej. Szacowany koszt robót budowalnych to 200.000,00 zł.

 

Przewodniczący Zarządu Lech Marek Szabłowski - poinformował, iż z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztofem Święckim - dokonał przeglądu technicznego drogi powiatowej nr 1835 B. Z wstępnych ustaleń wynika, że wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg na  istniejącym bruku spowoduje podniesienie niwelety.  W związku z tym, trzeba będzie przeprowadzić wyrównanie kruszywem. Dodał także, na tym odcinku drogi jest problem z odwodnieniem.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ad 7.  W sprawach różnych Agnieszka Zduńczyk – poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztofa Święckiego – o uprzątnięcie terenu w pasie drogowym na odcinku drogi Tarnowo w stronę Miastkowo  ul. Cendrowizna.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – odpowiedział, iż majster drogowy dokona sprawdzenia utrzymania porządku w pasie drogowym.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała się Wicestarosty Marii Dziekońskiej - jak przestawia się sytuacja dotycząca odpowiedzialności za sprzątanie terenu posesji Ośrodka Zdrowia w Miastkowie.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - udzieliła odpowiedzi, iż na najbliższy Zarządu Powiatu Łomżyńskiego zaproszona zostanie Pani Dyrektor ZPOZ Jolanta Bogusława Kacprzak , która udzieli wyczerpującej informacji na temat utrzymania porządku i czystości wokół przychodni w miejscowości Miastkowo.

 

Przewodniczący Zarządu - Lech Marek Szabłowski -  dodał, iż w każdym Ośrodku Zdrowia na terenie powiatu łomżyńskiego są osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości wokół przychodni. ZPOZ jest po posiedzeniu  Rady Społecznej, gdzie został zatwierdzony plan finansowy. W planie finansowym są przewidziane środki finansowe na wydatki remontowe - bieżące. Panią Dyrektor ZPOZ Jolantę Bogusławę Kacprzak zobowiązałem, aby przystąpić  do bieżących remontów, które wpływają na bezpieczeństwo osób poruszających się oraz estetykę budynków Ośrodków Zdrowia.

 

Kazimierz Polkowski - zapytał o remont drogi Supy-Borawskie.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - odpowiedziała, że remont drogi Supy – Borawskie został złożony wniosek o dofinansowanie z FDS.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu - Lech Marek Szabłowski - zaprosił wszystkich zebranych na wizję lokalną celem zapoznania się z stanem technicznym budynków, lokali oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez ZDP w Łomży.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 77 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. 

 

 

Data powstania: wtorek, 27 kwi 2021 12:52
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2021 12:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 211 razy