BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 76/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu  z  75.  posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miastkowo Powiatowi Łomżyńskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w  zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wizna Powiatowi Łomżyńskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działki oznaczonej nr 487/1
  w obrębie ewidencyjnym  Śniadowo, w jednostce ewidencyjnej Śniadowo, jako poszerzenie drogi nr 105909B w miejscowości Śniadowo, Gmina Śniadowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Przyrody –Dwór Lutosławskich w Drozdowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Regionalnego Ośrodka  Kultury w Łomży.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 11. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2020 oraz przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań
  i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 14. Odpowiedź ZDP na rozpatrzenie wniosku OSM Piątnica dot. partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1900B w obrębie m. Piątnica Poduchowna.
 15. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 75. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 75. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3 Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym – Anna Wrona – przedstawiała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

 

Polski Czerwony Krzyż zwrócił się  z wnioskiem o obniżenie czynszu najmu  o połowę na okres
3 miesięcy. Od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021. Prośbę swą  motywuję  trudną sytuacją na świecie, z brakiem możliwości organizowania szkoleń z pierwszej pomocy, kwesty, festynów oraz akcji charatytywnych. Obecna kwota czynszu wynosi 361zł  netto miesięcznie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – zapytała z czego wynika obniżenie czynszu najmu?

 

Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym – Anna Wrona – udzieliła odpowiedzi, iż obniżenie czynszu najmu wynika z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 Zebranie nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie  przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 76/358/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miastkowo Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miastkowo Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 76/359/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik
nr 4
do niniejszego protokołu).

 

Ad 5  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży -  Krzysztof Święcki -  przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w  zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wizna Powiatowi Łomżyńskiemu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wizna Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 76/360/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki- przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działki oznaczonej nr 487/1 w obrębie ewidencyjnym  Śniadowo, w jednostce ewidencyjnej Śniadowo, jako poszerzenie drogi nr 105909B w miejscowości Śniadowo, Gmina Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu działki oznaczonej nr 487/1 w obrębie ewidencyjnym  Śniadowo, w jednostce ewidencyjnej Śniadowo, jako poszerzenie drogi nr 105909B w miejscowości Śniadowo, Gmina Śniadowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 76/361/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Dyrektor Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie - Anna Archacka – przedstawiał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 76/362/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży - Jarosław Cholewicki – przedstawił projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Regionalnego Ośrodka  Kultury w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020  Regionalnego Ośrodka  Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 76/363/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Regionalnego Ośrodka  Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Nr 76/364/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 76/365/2021 z dnia 26 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska - przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (bilans stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Jacek Albin Nowakowski – przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2020 oraz przedstawił  zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Agnieszka Zduńczyk – zapytała w jakiś sposób Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca osoby do współpracy pozostania rodzicami zastępczymi zawodowo? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Jacek Albin Nowakowski – udzielił odpowiedzi, iż
w miarę możliwości często organizowane były różne spotkania, konferencje, pikniki oraz wydawane biuletyn zachęcające do wzięcia udziału. Trudno tak naprawdę w dzisiejszych czasach znaleźć osoby, które chcą się opiekować potrzebującymi opieki dziećmi.

 

Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Agnieszka Zduńczyk - zapytała, czy rodziny zastępcze mają wsparcie psychologiczne?

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Jacek Albin Nowakowski – udzielił odpowiedzi, że rodziny  zastępczy mają wsparcie psychologiczne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2020 oraz  zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jacek Albin Nowakowski – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

.Wicestarosta Maria Dziekońska zapytała o sposób rozdziału środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia, czy zaspokaja on potrzeby w każdym z określonych działań, czy nie istnieje potrzeba przesunięcia większej ilości środków np. na zakup wózków dla osób niepełnosprawnych oraz czy informacja skierowana do społeczności mieszkańców Powiatu jest w tym zakresie wystarczająca.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jacek Albin Nowakowski – iż w ubiegłym roku miały miejsca niewielkie przesunięcia na koniec roku. Pomoc jest przyznawana osobom kwalifikującym się do jej otrzymania. Jeśli chodzi o wózki inwalidzkie – to problem zostanie poddany analizie.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska poprosiła Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Jacka Albina Nowakowskiego – o przygotowanie i przedstawienie informacji o sposobie wykorzystania przedmiotowych środków na koniec I półrocza – w miesiącu czerwcu, aby ewentualnie jeszcze podjąć na tej podstawie decyzję o ich przesunięciu.

 

Pozostali Członkowie Zarządu poparli stanowisko Wicestarosty Marii Dziekońskiej.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2021 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży- Krzysztof Święcki – przedstawił odpowiedź

Zarządu Dróg Powiatowych na rozpatrzenie wniosku OSM Piątnica dot. partycypacji
w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1900B w obrębie m. Piątnica Poduchowna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 Ad 15 W sprawach różnych Tadeusz Góralczyk – poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowy
w Łomży  Krzysztofa Święckiego – o uprzątniecie terenu w pasie drogowym dróg powiatowych w gminie Nowogród.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Krzysztof Święcki- odpowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby uprzątnąć teren jak najszybciej Nowogród.

 

Agnieszka Zduńczyk- zapytała, kto jest odpowiedzialny za sprzątanie terenu posesji Ośrodka Zdrowia w Miastkowie, gdyż na podjeździe i schodach panuje nieporządek?

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - poinformowała, że Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ma z pewnością zatrudnione osoby do wykonywania tego rodzaju czynności oraz poprosi Panią Dyrektor ZPOZ Jolantę Kacprzak o wyjaśnienie sprawy w najbliższym czasie.

 

Kazimierz Polkowski- zapytał, czy realizowany jest Program bezpieczna infrastruktura? Czy są wytypowane miejscowości?

 

Wicestarosta Maria Dziekońska – poinformowała o zasadach naboru, wysokości dofinansowania, terminach, że w ramach bezpiecznej infrastruktury przygotowywane są następujące wnioski: w miejscowości Jedwabne przy Liceum Ogólnokształcącym, który zgłosił Burmistrza Jedwabnego; oraz po przeprowadzonej analizie również w miejscowościach Stare Bożejewo, Szczepankowo,  Śniadowo, Drozdowo i Olszyny.

 

Kazimierz Polkowski - zapytał o możliwość budowy przejścia dla pieszych przy szkole w Wagach.

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - odpowiedziała, że wprawdzie nie było dotychczas wskazywanej takiej potrzeby, jednak jeśli ona istnieje – sporządzenie wniosku zostanie rozważone, gdyż termin składania wniosków w tym działaniu upływa 7 kwietnia 2021 r.

 

Kazimierz Polkowski - zapytał o remont drogi Siestrzanki - Mocarze?

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - odpowiedziała, iż remont drogi Siestrzanki - Mocarze został wpisany w budżecie na 2021 rok w wydatkach remontowych.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał o odcinek drogi Supy - Borawskie?

 

Wicestarosta Maria Dziekońska - aktualnie są prowadzone rozmowy i ustalenia z Wójtem Gminy Przytuły co do współfinansowania wkładu własnego.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Zarządu –Maria Dziekońska, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 76. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                              

 

                                      

Data powstania: piątek, 16 kwi 2021 08:05
Data opublikowania: piątek, 16 kwi 2021 08:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 121 razy